Start | O nás | Maxdorf | Spolupráce
Malý slovník cizích slov / B

 

Copyright © Maxdorf 2011

bacil1. bakterie rodu Bacillus 2. obecný název bakterie tvaru tyčky. Kochův b. (tuberkulóza) [lat. bacillum hůlka, zdrob. z baculum hůl]

bagatelizace – podceňování, zlehčování. B. nemoci, b. hygienických opatření [fr. bagatelle drobnost z it. bagatella, to zdrob. z baca zrno, bobulka]

bakterie – jednobuněčný mikroorganismus primitivnější stavby, než mají buňky rostlin a živočichů. Na rozdíl od viru obsahuje kromě dědičné informace i struktury, které jí umožňují život a množení nezávisle na hostiteli [řec. bakterion tyčka, zdrob. z baktron hůl]

behaviorismus – psychologický směr 20. stol. vzniklý v USA vycházející z vnějšího chování jedince a zaměřující se na objektivní záznam závislostí mezi podněty a reakcemi [angl. behavior chování]

bezprizorný – ten, kdo nemá přístřeší, domov, žijící na ulici, opuštěný, zanedbaný [z rus. bez bez; prizor dozor]

bifurkace – rozdvojení, rozvětvení. B. potrubí, b. aorty, b. říčního toku [lat. bis dvakrát; furca vidlice]

bigotní – přehnaně zbožný, pobožnůstkářský, často bez opravdové zbožnosti [fr. bigot snad pův. hanlivé označení Normanů, kteří často kleli bi God s přibližným významem „proboha, zatraceně“; možná však od fr. beguine jeptiška, pův. laická (bekyně)]

bilaterální – dvoustranný, oboustranný. B. smlouva, kterou se obě strany zavazují k plnění nějaké dohody [lat. bis dvakrát; latus bok, strana]

biotop – životní prostředí určitého organismu na daném stanovišti [řec. bios život; topos místo]

bizarní – podivný, zvláštní, divný, výstřední. B. chování, b. příběh [fr. bizarre podivný]

blamáž – ostuda, zesměšnění, poškození dobré pověsti nepředvídaným neúspěchem. Vystoupení politika byla úplná b. [fr. blame pokárání, hana]

blokáda1. vojenské, politické n. hospodářské izolování n. obklíčení některého státu, násilné přerušení jeho spojení s okolním světem, aby byl nucen splnit požadavky n. přijmout podmínky organizátora blokády. B. Leningradu za 2. svět. války, b. Anglie Napoleonem 2. med. chorobné nebo léčebné přerušení určitého přirozeného děje. B. močovodu je příčinou ledvinné koliky, b. receptorů pro adrenalin se využívá v léčbě vysokého tlaku [angl. blokade blokáda]

bohém – člověk, který vede neuspořádaný, lehkomyslný život, zejména s uměleckými ambicemi [fr. bohème bohém, chudý umělec, pův. cikán]

bojkot – forma hospodářského n. politického nátlaku spočívající v odmítání obchodních styků , hlavně v odmítání výrobků [podle Ch. Boycotta, angl. správce majetku v Irsku
(† 1897), kterému pro jeho krutost nechtěli lidé nic prodat]

bonifikace – náhrada, odškodné, připsání k dobru. Zahrnuje zejména slevy z ceny zboží, které poskytuje dodavatel odběrateli a dotace poskytované státem vývozci. Ve sportu při etapových závodech snížení času vítězi etapy [lat. bene dobře; facio, facere dělat, činit]

brachiální – prováděný rukou, pažemi. B. násilí [řec. brachion paže]

brejk1. sport. rychlý protiútok s přečíslením bránícího soupeře, v led. hokeji činnost hráče, který se zmocní puku a rychle jede sám na branku soupeře 2. hud. přerušení džezové skladby sólem některého nástroje [angl. to break rozbít, zlomit, prolomit]

briefing (brífink) – krátké informativní setkání politiků n. jiných veřejných činitelů s novináři [angl. brief krátký z lat. brevis krátký]

brigáda1. vojenský či policejní útvar složený z oddílů jednoho nebo několika druhů zbraní. B. rychlého nasazení 2. skupina pracovníků určená ke splnění nějakého nárazového pracovního úkolu. Zemědělská b., pracovní b., kulturní b. [it. brigata tlupa, bojová skupina]

brilantní1. skvělý, znamenitý, vynikající, oslňující. B. sólista, b. myslitel 2. fot. mající správný kontrast světel a stínů. B. snímek, b. fotografie [fr. brillant skvělý, lesklý]

broker – osoba uzavírající obchody za někoho jiného na jeho účet, např. na burze, v námořní dopravě, zahraničním obchodě a při celním řízení, a pobírající za tuto službu odměnu (provizi). Burzovní b., celní b. [angl. broker jednatel, prostředník]

brutální – drsný, surový, hrubý. B. útok, b. člověk, b. vrah [lat. brutus těžký, hrubý]

brutto – hrubý, celkový, včetně obalu (v obch. a účet.). Mít plat 2000 b., zboží váží 5 kg b. [→ brutální]

bulvár1. široká velkoměstská třída, která vznikla většinou zbouráním staré zástavby, větš. hradeb. Pařížské b. 2. slangové označení novin a časopisů s pokleslou úrovní, které se zabývají hlavně skandály známých osob (často nepravdivými). B. novinář, b. tisk [fr. boulevard hradba]

byrokracie1. vláda úřednictva, tj. činitelů veřejné zprávy, kteří vykonávají svou činnost trvale 2. skupina úředníků, mocenský aparát státní správy 3. zkostnatělý, formální způsob úřadování s důsledným dodržováním nejrůznějších předpisů [franc. bureau psací stůl, úřad(ovna); řec. kratia vláda]


Reklama


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.