Start | O nás | Maxdorf | Spolupráce
Malý slovník cizích slov / C

 

Copyright © Maxdorf 2011

camera obscura (vysl. kamera obskura) – temná místnost, později skříňka s malým otvorem v jedné stěně, kterým procházejí světelné paprsky a vytvářejí na protilehlé stěně převrácený obraz předmětů. Starý, nedokonalý předchůdce fotoaparátů [lat. camera sklep, místnost; obscurus temný, tajný]

cammora – tajné teroristické hnutí v Neapoli v 16.–19. stol. Dnes neapolská varianta mafie [it. cammora zločinecká organizace]

cartridge (vysl. kartridž) – paměťový zásuvný modul (ve výpočetní technice) [angl. cartridge nábojnice, patrona, kazeta]

cejch1. úřední značka potvrzující správnost měr, vah, apod., razidlo s touto značkou 2. neodstranitelné označení osoby n. věci upozorňující na něco. Má na čele c. zrádce, dobytek má c. rančera [něm. das Zeichen znamení, značka]

celebrita1. věhlasná, vážená, všeobecně známá osobnost 2. (s hanlivým podtextem) osoba známá především z bulvárního tisku a jiných médií, proslulá aférami a skandály. Vědecká c., mediální c. [lat. celeber něčím známý, často jmenovaný]

celibát – bezženství, nucený svobodný stav katolického duchovenstva, dříve též u některých povolání (četníci, učitelky) [lat. caelebs neženatý, svobodný]

centralismus – systém řízení organizačních jednotek z jednoho (centrálního) ústředí, soustředění státní politické a hospodářské moci a státní správy. Politický c., byrokratický c. [řec. kentron bodec, bod ve středu kruhu]

cereálie – obiloviny, obilniny, dnes zejm. ve formě určené k okamžité konzumaci, např. müssli. C. jsou oblíbenou součástí snídaní. [lat. cerealia obilná zrna, pův. slavnosti na počest bohyně úrody Ceres]

ceremoniál – oficiálně přijatý pořádek, pravidla a zvyklosti pro slavnostní příležitosti (recepce, obřady). Zahajovací c., korunovační c., církevní c. [lat. caeremonia posvátná úcta, posvátný obřad]

certifikát – osvědčení, průkaz, úřední osvědčení. C. o zkoušce lodi, motoru, stroje [lat. certus jistý, bezpečný; facio, facere dělat]

ciceron(e) – průvodce cizinců, turistů [podle římského politika a řečníka M. T. Cicerona]

cink1 – starý hudební nástroj s přímým n. zahnutým nátrubkem [něm. die Zinke zub, hrot]

cink2 značka na kartách falešných hráčů, podobně zlodějská značka na domě vytipovaném pro vyloupení; též tajné znamení mezi zločinci či vězni. Cinknuté karty [něm. Zink tajné znamení, tradičně vysvětlováno z lat. signum znamení, jinou možností je staré něm. Zink ve významu zub (pily), skoba, snad podle tvaru starých cinků]

cinknutí tajně označený. C. karty, c. espézetka (s nápadným uspořádáním číslic) za minulého režimu zajišťovala imunitu před policejními kontrolami [*cink2]

cirkadiánní – trvající přibližně den, opakující se přibližně jednou denně. C. biorytmus [lat. circa přibližně; dies den]

cirkulace – oběh, kolování kapalin n. plynů v uzavřeném okruhu. C. krve v těle, c. chladicí kapaliny [lat. circulare vytvořit kruh, circus kruh]

cisterna1. uzavřená nádrž z různého materiálu na uchování kapalin, betonu, sypkého materiálu 2. silniční vozidlo n. železniční vagon na dopravu takového materiálu 3. jímka na dešťovou vodu v suchých oblastech. C. na benzin [lat. cisterna nádrž]

citace – doslovné uvedení cizího textu n. výroku s uvedením jména autora (popř. i jeho díla). V hudbě použití části jiné skladby ve vlastním díle. C. Homérovy Iliady [lat. citatus rychlý, kvapný]

civilista1. nevoják, neuniformovaný občan. Školení c. pro případ napadení zbraněmi hromadného ničení 2. odborník na občanské právo [lat. civilis občanský]

civilizovaný – člověk, který dosáhl 3. stupně vývoje lidské společnosti (divošství, barbarství, civilizace). Opak: primitivní. C. společnost [→ civilista]

con sordino – pokyn hudebníkovi, aby použil dusítko pro daný nástroj [it. con s; sordina tlumítko, dusítko]

consilium abeundidř. doporučení, aby student opustil danou střední školu (většinou pro špatný prospěch n. chování) [lat. consilim rada, návrh; ab od; eo, ire jít, gerund. eundi]

copyleft – opak pojmu copyright, který má odstranit autorsko-právní omezení a umožnit volné užívání [uměle s náznakem ironie: angl. copy kopie; left levý jako opak k right pravý, ovšem v původním významu right právo]

copyright – doložka zajišťující ochranu autorských a vydavatelských práv k danému literárnímu n. hudebnímu dílu doma i v cizině. Označuje se značkou © a jménem autora, názvem nakladatele a rokem vydání [angl. copy kopie, výtisk; right právo]

curriculum vitae – stručný životopis přikládaný obvykle k žádosti o zaměstnání [lat. curriculum běh, kvap; vita život]

cyklus1. tematicky spjatý ucelený soubor duševních výtvorů. C. symfonických básní (např. Smetanova Má vlast), c. přednášek 2. pravidelně se opakující změny v daném časovém údobí. Buněčný c., menstruační c., sluneční c. [řec. kyklos kruh]

cynik1. stoupenec filozof. školy zal. ve 4. stol. př. Kr. Antisthenem, tzv. kynická škola kritizující Platona 2. bezcitný, duševně otrlý, bezohledný člověk [řec. kynikos psí od kyon pes]

 


Reklama


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.