Start | O nás | Maxdorf | Spolupráce
Malý slovník cizích slov / G

 

Copyright © Maxdorf 2011

gamblerství – chorobné hráčství, obv. na hracích automatech. Závislost mnohdy vyžadující psychickou péči. Dochází k významnému narušení života v oblasti osobní, pracovní, sociální [angl. gambler hazardní hráč, game hra]

gangréna – sněť. Nekróza (odumření) tkáně druhotně změněná působením vnějších faktorů (vysýcháním, hnilobou, bakteriemi). G. nohy při poruchách prokrvení, g. střeva při uskřinutí kýly [řec. gangraina šířící se vřed z graino hryžu]

gendrová studie – v sociální antropologii obecně studium úlohy muže a ženy. Nemá tak výrazný polit. náboj jako feminismus a nesoustřeďuje se výhradně nebo převážně na studium postavení ženy [angl. gender pohlaví]

genealogie – rodopis, rodokmen; pomocná historická věda, která se zabývá studiem rodokmenů. V biologii studium vývoje rodu s vyznačením nositelů sledovaného znaku, např. postižení dědičnou chorobou [řec. genos rod; logos řeč, nauka]

generace1. pokolení, v biol. potomci jedněch rodičů, v zool. soubor jedinců téže systematické hodnoty (druh) žijících v určitém časovém období 2. lidé narození v témže roce n. témž časovém období (asi 30 let) spjatí s dobou, v níž žijí, se stejnými zájmy a názory. Generace Husákových dětí [lat. genus, generis rod, původ, pokolení]

generalizace – zevšeobecnění, obecné tvrzení; v medicíně rozšíření choroby na celý organismus; ve filozofii duševní postup, při němž rozum vytváří koncepce na podkladě zkušenosti, z omezeného počtu faktů vytvoří obecnější soud [lat. generalis všeobecný, rodový]

generický1. rodem nebo původem daný, druhový, rodový. G. podstatné jméno označuje skupinu jedinců, kteří se shodují v hlavních znacích, ale i každého jedince skupiny – kočka, stůl, kuchař. 2. med. u léku název sloučeniny, která tvoří jeho základ a je společná všem továrně vyráběným přípravkům. Opak: obchodní název. G. název je paracetamol, obchodní název je např. Paralen. G. firma vyrábí kopie originálních léků po vypršení jejich patentové ochrany [lat. genericus rodový, genus, generis rod]

genetika – věda studující zákonitosti a mechanismy dědičnosti. Lékařská g., g. rostlin [řec. genesis rod, vznik, stvoření]

geneze – vznik, původ, způsob a postup vzniku. G. básně, g. hnutí, g. sporu [řec. genesis rod, vznik]

genocida – mezinárodní zločin, jehož skutkovou podstatu tvoří hromadné vyvražďování národnostní, rasové, náboženské n. etnické skupiny obyvatelstva. Též vystavení těchto skupin takovým podmínkám, které mohou přivodit smrt. G. Židů za 2. svět. války [lat. genus rod, druh; caedo, caedere pobíjet, vraždit]

gestikulace – pohyby rukou a paží při mluvení, posunky, zpravidla jako doprovod slovního projevu. Dorozumívací prostředek hluchoněmých. Živá g., nápadná g. [lat. gero, gerere, gestum projevovat vlastnost, cit ]

ghetto – část města vyhrazená obyvatelům jiného etnika. Pův. ve středověku Židům, kteří zde museli trvale žít a v noci je nesměli opustit. Židovské g., černošské g., romské g. [it. ghetto podle názvu benátského ghetta vzniklého v r. 1598, dále několik hypotéz: (a) ostrůvek se pův. jmenoval Getto Nuovo nová slévárna (b) zkrác. z it. borghetto městečko (c) hebr. ghet odloučení]

globální – celkový, všeobecný, celosvětový. G. metoda čtení, g. oteplování, g. záření, g. rozpočet [lat. globus koule, přen. zemská koule]

gracilní – jemný, křehký, slabý, štíhlý. G. dívka, g. kostra, g. postava [lat. gracilis hubený, suchý, štíhlý, jemný]

gradace – stupňování, zesilování, zvyšování. Ve fotografii schopnost citlivé vrstvy výrazně odlišit obraz, v gramatice stupňování příd. jmen, v hudbě stupňování rytmu, ve stylistice hromadění stále silnějších výrazů: pěkný, krásný, nádherný [lat. gradus krok, stupeň, schod]

graduovaný 1. mající akademický titul 2. opatřený měřicí stupnicí (měřicí přístroj). G. absolvent vysoké školy [lat. gradus stupeň, schod]

grafika1. označení pro ruční kresby a rozmnožovací techniky (linoryt, dřevoryt, lept atd.) 2. název uměleckého díla zpracované grafickou technikou 3. způsob psaní, písmeno. Umělecká g., užitá g. [řec. grafein psát]

gravidita – těhotenství. Doba od početí až po narození dítěte. Průměrná doba trvání je 10 lunárních měsíců (9 kalendářních měsíců; 40 týdnů, tj. 280 dnů od 1. dne poslední menstruace. Tato doba se dělí na 3 částí – trimestry [lat. gravida těhotná, gravis těžký]

groteska1. humoristický umělecký žánr založený na spojování protismyslných prvků s drastickým komickým vyústěním. Filmová g., kreslená g. 2. výtvarný ornament s vyobrazením lidí, zvířat, rostlin [it. pittura grotesca jeskynní obraz od grotta jeskyně, první nástěnné malby byly objeveny v římských sklepeních, resp. katakombách]

guvernér1. v některých federálních státech nejvyšší představitel členského státu. G. Kalifornie 2. generální ředitel státní n. mezinárodní emisní banky [lat. gubernator kormidelník, správce, vladař, gubernare řídit loď, to z řec. kyberne kormidlo; odtud je též kybernetika]

gymnastika – forma všestranné tělesné výchovy, popř. tělesná cvičení jako sportovní odvětví. Moderní g., léčebná g., umělecká g. [řec. gymnastike techne umění cvičit, gymnos nahý]


Reklama


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.