Start | O nás | Maxdorf | Spolupráce
Malý slovník cizích slov / L

 

Copyright © Maxdorf 2011

laktace – tvorba a vylučování mléka v mléčné žláze prsu, předpoklad kojení. L. je řízena hormony a výrazným podnětem pro tvorbu mléka je sání bradavek [lat. lac, lactis mléko]

laktobacil – tyčkovitá bakterie žijící v zažívacím traktu a pochvě, vytváří mléčnou kyselinu z cukru. V pochvě ženy udržuje kyselé prostředí, které je ochranou proti infekci. [→ laktace; lat. bacillum hůlka]

laminát – materiál vznikající vrstvením vyztužujícím plošných útvarů (tkanin, listů papíru apod.) a jejich prosycením a spojením (většinou tvrditelným) polymerem – pryskyřicí. Epoxidový l., skelný l. [lat. lamina plátek, list, vrstva]

laparoskopie – vyšetření břišní dutiny pomocí optického přístroje (laparoskopu). Laparoskop se zavádí břišní stěnou a umožňuje prohlédnutí orgánů břišní dutiny. Může být spojeno s odebráním vzorků k dalšímu (mikroskopickému) vyšetření [řec. lapara bedra, břicho; skopeo, skopein hledět, pozorovat]

lapidární – pův. do kamene rytý, nápisový, pomníkový, přenes. stručný, úsečný, jadrný a přitom výstižný. L. výrok, l. poznámka [lat. lapis, lapidis kámen]

lascivní – oplzlý, nemravný, necudný, mravně kluzký. L. řeči, l. vtip, l. tanec [lat. lascivus vilný, rozpustilý, prostopášný]

laser – kvantový generátor n. zesilovač elektromagnetického záření (pro infračervenou, viditelnou n. ultrafialovou oblast) pracující na principu vynucené emise záření. Lasery se liší aktivním prostředím. Kapalinový l., molekulární plynový l., l. s tuhou fází [angl. zkratka light amplification by stimulated emission of radiation zesílení světla vynucenou emisí záření]

latentní – skrytý, utajený, probíhající bez vnějších příznaků n. změn. L. choroba, l. chemická reakce [lat. lateo, latere být ukryt, schován, nepozorován]

latifundium – ve starém Římě velký pozemkový majetek, dnes velká plocha zemědělské půdy v soukromém vlastnictví. Církevní l., šlechtická l. [lat. latus rozsáhlý, rozlehlý, širý; fundus půda, pozemek, statek]

laxní – nedbalý, lhostejný, vlažný, nedbající povinnosti. L. člověk, l. poměr k úkolům, l. výchova dětí [lat. laxus popuštěný, volný]

leader, lídr – vedoucí, vůdce 1. mluvčí vlády n. opozice v britském parlamentu 2. vůdce politické strany n. frakce 3. vedoucí sportovec v závodě 4. vedoucí hlas džezové nástrojové skupiny. L. na kandidátce polit. strany, l. kapely, volební l. [angl. leader vůdce, koncertní mistr, vedoucí závodník]

leasing – pronájem movitostí i nemovitostí za sjednané nájemné na stanovenou dobu s možností její pozdější koupě. Mít auto na leasing. [angl. to lease pronajmout]

legalizace1. úřední (soudní n. notářské) ověření podpisu na listině 2. dodatečné schválení nějakého aktu, rozhodnutí zákonem. L. opisu křestního listu, l. zabavení velkostatků [lat. lex, legis zákon, právo]

legenda1. středověký příběh ze života světce opírající se o ústní tradici a popisující zázraky s ním spojené 2. rozšiřovaná smyšlená historka vyprávějící něco neobyčejného o známé osobnosti 3. vysvětlující text na mapách, pod obrázky v publikacích, na rytinách apod. L. o sv. Kateřině, o tom herci koluje mnoho l. [lat. lego, legere číst; legendum určeno k čtení]

legie1. ve starém Římě pěší vojsko, v novodobých dějinách dobrovolnické vojsko 2. ve Francii vysoký občanský i vojenský řád – čestná legie. Studentská l. v roce 1848, čs. zahraniční l. za 1. světové války, cizinecká l. [lat. legio legie od lego, legere sbírat, shromažďovat]

legislativa - zákonodárství, zákonodárná činnost, zákonodárná moc, zákonodárné shromáždění. Nepružná l., vztah l. a výkonné moci [lat. lex, legis zákon; fero, ferre, latum nést]

legitimita – zákonnost, oprávněnost nějakého nároku n. požadavku 1. nástupnické právo na trůn 2. manželský původ. L. vlády, l. volby prezidenta [lat. legitimus zákonný]

letalita – smrtnost, obv. v procentech vyjádřený poměr počtu úmrtí na danou chorobu k počtu všech nemocných touto chorobou postižených. Onemocnělo-li danou chorobou 1000 lidí, z nichž 100 zemřelo, je letalita 10 %. [lat. letum smrt]

letargie – chorobná spavost, netečnost, dlouhodobý spánek blížící se stavu bezvědomí; ochablost, otupělost. Probudit někoho z l. [řec. lethe zapomenutí]

liberalismus1. tolerance, shovívavost, smířlivost k jiným politickým názorům 2. souhrn politických a ekonomických názorů požadujících právní záruky práv a svobod, postavení ekonomiky na zásadách volné hosp. soutěže podporující rozvoj osobnosti, osobní zodpovědnost [lat. liberalis šlechetný, čestný, slušný, laskavý]

liberalizace – zrušení omezení vnitřního n. zahraničního obchodu, vytvoření podmínek pro nerušený mezinárodní obchodní styk bez diskriminace a polit. podmínek. L. obchodu, l. cen [→ liberalismus]

liberální – svobodomyslný, snášenlivý, shovívavý. L. politik, l. otec [→ liberalismus]

libido – v medicíně termín vyjadřující pohlavní touhu a její intenzitu; v psychoanalýze jeden ze základních životních pudů a zdrojů energie. Pokles libida může být příznakem některých chorob, např. hormonálních, duševních, ale i celkově zhoršeného zdravotního stavu [lat. libido, libidinis žádostivost]

licence1. povolení, oprávnění k výkonu nějaké živnosti n. obchodu s určitými výrobky 2. povolení k vydání originálu n. překladu literárního díla n. k jeho dalšímu uměleckému zpracování 3. v zahraničním obchodě druh vývozního n. dovozního povolení 4. smlouva o využití zahraničního patentu n. dokumentace 5. odchylka od jazykového pravidla básnické tvorby kvůli uchování rytmu, rýmů apod. Živnostenská l., vydavatelská l., patentová l., dovozní l., vývozní l., básnická l. [lat. liceo, licere být na prodej]

licitace – dražba 1. veřejný prodej, při němž získá nabízený předmět ten, kdo za něj nabídne nejvíc 2. přetahování sliby, dohadování, smlouvání. Bouřlivá l., koupit něco v l. [lat. liceo, licere být na prodej (zejména v dražbě)]

licitovat – vydražovat, prodávat n. kupovat v dražbě; v karetních hrách vydražovat, přihazovat [ licitace]

likvidace1. vyúčtování, vyrovnání, vyřešení 2. zrušení, skoncování, odstranění, zničení 3. vyřazení z evidence 4. postupné ukončení hospodaření zrušeného podniku. L. odpadů, l. protivníka, l. zásob, l. škod [lat. liques, liquere být čistý, průhledný]

likvidita1. poměr hotových prostředků firmy k jejím závazkům 2. zpeněžitelnost věcí n. jmění. L. akcií. [→ likvidace]

lipom – nezhoubný nádor tvořený tukovými buňkami. Je poměrně častým nádorem na kůži, kde způsobuje různě velké vyklenutí. Vadí-li mechanicky n. kosmeticky, lze jej operativně odstranit [řec. lipos tuk; -om přípona označující většinou nádor]

literatura – písemnictví, slovesnost; vědecký n. umělecký písemný projev určený veřejnosti; v užším smyslu umělecká písemná tvorba, která ve formě prózy n. básně zpracovává témata lidského života a společnosti. Umělecká l., historická l., vědecká l. [lat. littera písmeno, písmo]

litiáza – tvorba kamenů ve vnitřních orgánech lidského těla. Předponou u pojmu lze vyjádřit, ve kterém orgánu se kameny tvoří: cholelitiáza (žluč), urolitiáza (močové orgány), nefrolitiáza (ledviny) ad. [řec. lithos kámen]

logika – nauka o formách a prostředcích poznání světa při použití abstraktního myšlení. Hlavním cílem je objasnění pravdivosti poznání, vypracování efektivního logického aparátu a správné metody poznání. Výroková l., l. tříd [řec. logos rozum]

logistika – označení pro soubor zařízení nezbytných pro činnost branných sil, především zařízení v hlubokém týlovém území, které slouží armádě jako výcvikový prostor, sklady zásob, materiálového vybavení apod. [řec. logos rozum]

lokalizace – umístění, určení místa, situování děje do určitého místa n. prostředí, omezení na určité místo. L. požáru, l. děje, l. bolesti [lat. locus místo, poloha]

lunární – měsíčný, měsíční, týkající se Měsíce. L. kalendář, l. měsíc, l. den, l. rok, l. záře [lat. luna měsíc, ale podle některých pramenů je původ všeslovanský]

lynč, lynčování – náhlý soud, svévolné potrestání údajného pachatele anonymním davem na místě, bez řádného soudu [podle amerického rasistického soudce Lynche]


Reklama


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.