Start | O nás | Maxdorf | Spolupráce
Malý slovník cizích slov / N

 

Copyright © Maxdorf 2011

nacionalismus – myšlenkový a politický směr, který pokládá národ za společenskou jednotku a zdůrazňuje její význam. Základ nacionalismu tvoří myšlenka o národní nadřazenosti a výlučnosti, pojetí národa jako nejvyšší formy pospolitosti [lat. natio, nationis rod, národ, kmen]

naivní – prostý, jednoduchý, přirozený, prostoduchý, nechápavý. N. umění – výtvarný druh laického, neškoleného uměleckého projevu, který nedbá některých základních zákonů umělecké tvorby a ve výsledném účinku se blíží uměleckému projevu dětí. N. malíř, n. projev, n. člověk, n. názor [franc. naïf, naïve nelíčený, dětinský]

nanismus – trpaslictví, malý vzrůst. K poruchám růstu vedou četné poruchy, např. nedostatek růstového hormonu, předčasná puberta s uzavřením růstových chrupavek, onemocnění pohybového aparátu. Poruchy mohou mít proporční n. disproporční ráz. Někdy lze podávat lidský růstový hormon [řec. nanos trpaslík]

narcismus – sebeláska, erotické zaměření na vlastní tělo či osobu [řec. mytol. Narkissos Narcis se zamiloval do svého obrazu ve vodě, za trest byl bohy proměněn v narcis; řec. narkao omámit, zde silnou vůní]

narkolepsie – záchvatové onemocnění, při němž postižený proti své vůli upadá do krátkého spánku, a to často opakovaně během dne a ve zcela nečekaných situacích. Ohrožuje nemocného např. pádem n. úrazem. Ze spánku jej lze obvykle probudit [řec. narkao omamovat; lepsis záchvat]

narkotika1. látky užívané k narkóze, tj. k celkové anestezii (znecitlivení) 2. jiný, dnes už méně běžný název pro látky vyvolávající drogovou závislost. Původně používán zejména pro opium a jeho deriváty [řec. narkao omamovat]

naturalismus1. lit. umělecký literární směr v 2. pol. 19. stol. usilující o fotograficky přesné zobrazení skutečnosti 2. filoz. směr vysvětlující svět a vývoj společnosti přírodními skutečnostmi a zákonitostmi 3. hud. projev obdobný literárnímu naturalismu; jako lit. program byl zformulován a rozvíjen E. Zolou, k n. se hlásili též Maupassant, u nás K. M. Čapek-Chod, V. Mrštík [lat. natura příroda, přirozená povaha]

naturalizace1. biol. zdomácnění organismu v novém prostředí 2. udělení státního občanství cizinci. N. cizích motivů v umění, akt n. [→ naturalismus]

navigace1. odborné řízení automobilu, lodi n. letadla, určování jejich polohy a rozhodování o dalším směru cesty 2. úprava hráze n. břehů řeky; říční pobřežní hráz. N. řidiče při automobilových závodech, procházet se po říční n. [lat. navigo, navigare plout od navis loď]

ne bis idem – právnický pojem, obecná zásada trestního práva, že pro týž trestný čin nelze po právoplatném rozsudku někoho znovu odsoudit (byl-li předtím osvobozen a nedošlo ke zrušovacímu řízení) [lat. ne bis idem ne dvakrát totéž]

negativismus – chování charakterizované odporem vůči výzvám n. příkazům. Při aktivním n. dělá jedinec na výzvu pravý opak, při pasivním n. na výzvu nereaguje. Typicky se vyskytuje u dětí okolo 3 let, může však provázet i psychická onemocnění, např. schizofrenii [lat. nego, negare říkat ne, odpírat]

negativní – záporný, zamítavý, odporující, bezvýsledný. N. číslozáporné, menší než nula, n. tiskbílý tisk na černé ploše [→ negativismus]

negociace – vyjednávání, obchodní jednání, zprostředkování 1. mezistátní jednání v oblasti výměny zboží a cel 2. odkoupení dokladů na zboží n. směnek vystavených bankou [lat. negotiatio velkoobchod, směnárnictví a bankovnictví]

nekrofilie – pohlavní ukájení na mrtvolách či na jejich částech, někdy v kombinaci s dalšími úchylkami a psychickými poruchami [řec. nekros mrtvý; filia láska]

nekrolog – stať n. projev o zemřelém, posmrtná vzpomínka se životopisem a zhodnocením díla a významu zemřelé osoby [řec. nekros mrtvý; logos řeč]

nepotismus – prosazování příbuzných do úřadů a funkcí; strýčkování, rodinkaření [lat. nepos, nepotis vnuk, potomek; ve středověku se pojmem nepot označoval papežův příbuzný a chráněnec]

neurologie – lékařský obor zabývající se studiem, diagnostikou a neoperační léčbou chorob nervového systému (mozku, míchy, nervů, svalů) [řec. neuron šlacha n. jí podobný útvar, tj. i nerv; od nema– nit; logos řeč, nauka]

neutralita1. nestrannost, nevměšování do sporů jiných 2. postavení země, která se nevměšuje do konfliktů jiných zemí, v novější době postavení země, která stojí mimo vojensko-politická uskupení. Zachovat n., trvalá n. [lat. neuter žádný z obou]

nihilismus1. filozofický směr popírající jakýkoliv smysl existence, možnost lidského a společenského pokroku a jakékoliv mravní a společenské hodnoty 2. ob. popírání všech společensko-morálních zásad. Termín pochází od německého filozofa Jacobiho, k jeho rozšíření přispěl zejména Turgeněv svým románem Otcové a děti [lat. nihil nic]

nirvána – v buddhismu stav nejvyšší blaženosti jako jediný cíl lidské touhy a snažení; naprostý klid, zapomnění [sanskrt nirvana zhasnutí]

nominace1. jmenování, ustanovení do funkce 2. určení hráčů n. závodníků k účasti v závodním družstvu, zejm. k mezinárodním utkáním n. závodům. N. ministerského předsedy, n. závodníků na olympijské hry, n. národního mužstva [lat. nominatio jmenování do úřadu od nomen jméno]

nominální1. jmenovitý, odpovídající jmenovité, vyznačené hodnotě 2. jsoucí jen podle jména, údajný, formální 3. lingv. jmenný (kmen), neslovesný, např. Pomoc!, Mladost radost, naše snaha o nápravu nedostatků. N. hodnota akcií, n. výkon motoru [lat. nominalis týkající se jména od nomen jméno]

normativní – zakládající se na normě, odpovídající normě, určující normu. N. teorie práva, n. orgán, n. slovník [lat. norma měřítko, pravidlo, předpis]

nostalgie – stesk po domově, teskná touha po něčem. Podlehnout n. v cizině, být naplněn n. po dálkách [řec. nostos návrat; algos bolest, hoře]

nostrifikace1. udělení státního občanství 2. uznání cizích vysokoškolských hodností a vysvědčení v tuzemsku. N. diplomu, n. vysvědčení, n. podniku [lat. noster náš; facio, facere činit]

nóta – písemné formální sdělení mezi vládami prostřednictvím zastupitelských úřadů a ministerstev zahraničí. Diplomatická n., odevzdat n. [lat. nota poznámka, sdělení]

notifikace1. oznámení, sdělení, zpráva, zvl. ve formě diplomatické nóty 2. důležité oficiální sdělení vlády k některé závažné politické n. mezinárodně právní otázce 3. zpráva o protestování směnky pro neplacení [lat. nota poznámka, sdělení; facio, facere činit]

notorický – zřejmý, viditelný, všeobecně známý, nepotřebující důkaz, přen. pověstný N. pijan, n. zloděj [lat. notus známý od nosco, noscere poznávat]

novelizace1. ob. nové vydání, nová úprava, obnovení 2. práv. obnovení zákona, nové vydání zákona po určitých úpravách. N. normy, n. zákoníku práce [lat. novellus nový, mladý, nově osázený od novus nový]

nymfomanie – hypersexualita u žen. Vyskytuje se např. u některých psychóz, u onemocnění mozku, někdy konstitučně u jinak zdravých žen. Vede k výrazné promiskuitě (častému střídání sexuálních partnerů) se všemi riziky z toho plynoucími [řec. nymfe nevěsta; mania zuřivost]


Reklama


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.