Start | O nás | Maxdorf | Spolupráce
Malý slovník cizích slov / V

 

Copyright © Maxdorf 2011 

vágní – neurčitý, nejistý, nepřesný, nejasný. V. pojem, v. koncepce, v. styl, v. stanovisko [lat. vagus těkavý, bludný, nestálý, vrtkavý]

validita – platnost, právoplatnost něčeho; v med. schopnost diagnostického testu dát správný výsledek (např. zjistit přítomnost nemoci). V epidemiologii je výsledek studie validní, odpovídá-li skutečnosti, není-li zatížen chybou. Právní v.,v. soudu [lat. validus platný, silný]

valuta – zahraniční měna; hodnota měny n. zboží v mezinár. obchodě v určitou dobu; bankovky, státovky, mince zahraničního státu. Opatřit si cizí v., platit ve v., tvrdá v. [lat. valeo, valere platit (o penězích), být silný, být zdráv]

variabilní – proměnlivý; odchylný, kolísavý. V. kapitál, v. životní podmínky [lat. vario, variare zpestřovat, činit něco rozmanitým, střídat]

verifikace – ověřování, ověření, potvrzení správnosti. V. listiny, v. vědeckých poznatků, v. výsledků voleb [lat. verus pravý, pravdivý, skutečný; facio, facere dělat, činit]

vibrace – chvění, třes, třesení, kmitání, vibrování. V. motoru, v. letadla, ultrazvuková v., v. zvuku [lat. vibro, vibrare kmitat, chvět, otřásat]

vinkulace – vázání výplaty bankovního n. spořitelního vkladu, popř. cenného papíu heslem, průkazním lístkem apod. V. vkladu, v. cenného papíru, v. pohledávky [lat. vinculum pouta, okovy, provaz]

virtuální1. účinný, schopný, možný 2. domnělý, zdánlivý, myšlený, daný podle možností. V. realita (simulovaná, neskutečná), v. obraz, v. pól (myšlený magnetický pól), v. napětí, v. posun [lat. virtus zmužilost, síla ducha]

virulence – míra schopnosti choroboplodného zárodku vyvolat onemocnění. Řada choroboplodných zárodků se může ve v. podstatně lišit. Zárodky s podstatně sníženou v. (oslabené) se někdy užívají k očkování [lat. virus jed]

virus – drobná částice tvořená dědičnou informací v podobě nukleové kyseliny a bílkovinným obalem a obsahující některé enzymy důležité k proniknutí do buněk a k množení. Velikost v. se většinou pohybuje od několika desítek do několika set nanometrů. Onemocnění viry se nazývá viróza. V. chřipky, v. způsobující zánět jater, v. neštovic, v. varioly (černých neštovic) [lat. virus jed, pův. sliz se zvířecím semenem]

vize – vidina, zjevení, přelud; zjev, tvář; básnická představivost; pověrčivé „vidění do budoucnosti“. Odvážná v., chmurná v. budoucnosti, umělecká v., horečnatá v. [lat. video, videre vidět]

 


Reklama


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.