Start | O nás | Maxdorf | Spolupráce
Malý slovník finanční gramotnosti / A

 

Copyright © Maxdorf 2012


abdikace –
vzdání se úřadu před uplynutím stanovené doby (např. před ukončením volebního období); např. v r. 1989 abdikoval G. Husák z pozice prezidenta ČSSR

absence – nepřítomnost

ad acta – vyřízení záležitosti; někdy také odložení bez projednání (uloženo ad acta – uloženo ke spisům – tj. "do skříně, kde už se s tím nepracuje")

administrativa – 1. kancelářská práce; 2. někdy označení pro veřejnou správu

administrátor – profese; ten, kdo se stará o IT; má jiná práva než běžný uživatel (může nastavovat systém)

advokát – profese; právník, který poskytuje klientům právní služby – zastupuje je při jednání před soudem, jednání s úřadem, chystá smlouvy. Advokát musí být členem České advokátní komory (resp. tato komora je garantem toho, že advokát má pro danou činnost všechny předpoklady)

advokátní komora – viz Česká advokátní komora

agentura – obchodní zastoupení, jednatelství, firma (cestovní agentura, marketingová agentura, reklamní agentura)

agregace – seskupování do většího celku (např. – firma XY zveřejnila agregované výsledky – tj. výsledky za celý holding)

akademický titul – MUDr., JUDr., Ing., Mgr. apod. – titul, který získá absolvent po vystudování vysoké školy (a event. splnění dalších podmínek)

akcie – druh cenného papíru; akcie vydávají jednotlivé akciové společnosti, majitelé akcií jsou pak majiteli této společnosti, mají určitá práva (daná zákonem a stanovami společnosti). Akcie mohou být veřejně obchodovatelné (na burze), nebo neobchodovatelné (převoditelné × nepřevoditelné). Většina akcií se vydává v "nematerializované" podobě (zaknihované), jen zřídka kdy narazíme na akcii papírovou. Další možné rozdělení je na kmenové akcie a prioritní akcie

akcie na doručitele – vlastníkem je ten, kdo akcii drží; u listinných akcií mohou tyto obíhat jako bankovky, je téměř nemožné zjistit, kdo je vlastníkem dané firmy (prostor pro nekalosti)

akcie na jméno – je to akcie, která zní na konkrétní jméno majitele. Takovou akcii nelze jednoduše prodat – jméno je zapsáno v dané společnosti. Převod takové akcie se uskutečňuje pomocí tzv. "indosamentu", následuje fyzické předání akcie (tyto akcie jsou zpravidla v papírové podobě)

akcie na majitele – viz akcie na jméno

akcie na majitele – viz akcie na doručitele

akcionář – ten, kdo vlastní akcie; může se jednat o soukromou (fyzickou) osobu, nebo o právnickou osobu (společnost). Akcionář je tedy majitelem (spolumajitelem) akciové společnosti, jejíž akcie vlastní. Akcionářem se subjekt stane okamžikem nákupu akcií; vlastnictví končí zpravidla prodejem akcií na burze

akciová společnost – společnost, jejímiž vlastníky jsou akcionáři. Kapitál společnosti je vytvořen prodejem akcií akcionářům. Ti, kteří drží velký „balík“ (majoritu) pak mají na chod společnosti největší vliv. Ti, kteří drží jen nepatrný zlomek akcií, jsou tzv. minoritní akcionáři. Mají sice určitá práva, chod společnosti obvykle ovlivnit nemohou. Proč tedy mají akcie? Protože očekávají zhodnocení finančních prostředků, které do nich vynaložili. Zhodnocení může být formou dividendy, nebo mohou spekulovat na zvýšení ceny akcie (akcii po určitém čase prodají za více peněz, než za kolik nakoupili). Akciová společnost má tyto orgány – valnou hromadu, představenstvo a dozorčí radu

akciový index – ceny akcií se na trhu pohybují prakticky každým dnem; akciový index je hodnota, která ukazuje, jak se vyvíjejí kurzy (hodnoty) na akciovém trhu v určitém časovém období. Zpravidla se do indexu zařazují akcie nejvýznamnějších společností příslušné burzy. Aby šlo o vypovídající hodnotu, mají v indexu různou váhu, která odráží např. jejich rozdílnou velikost (základní kapitál). V indexu se poměřuje aktuální hodnota souboru akcií s hodnotou téhož souboru k určitému pevně danému "historickému" datu

akciový kapitál – každá společnost potřebuje základní kapitál pro své fungování; akciový kapitál je základním kapitálem akciové společnosti. Vznikne prodejem akcií

akciový trh – speciální trh, kde se obchoduje s akciemi

akční plán – nastavený plán (postup) k dosažení určitého cíle; plán se skládá z jednotlivých kroků/akcí/milníků s jasným datem splnění

aklamace – způsob volby; volí-li se aklamací, znamená to, že jde o volbu veřejnou, všichni vidí zda dotyčný zvedl/nezvedl ruku. Opakem je tajná volba

akontace – zálohová úhrada; zaplacení části ceny předem (běžné u leasingových společností;)

akreditace – pověření; zplnomocnění (např. akreditace novinářů na summitu NATO)

akreditiv – platební dokument vydaný bankou; klient složí v bance peníze, (event. si je půjčí od banky), tyto prostředky pak jsou rezervovány pro zaplacení zboží při splnění předem stanovených podmínek. Je výhodné pro obě strany – prodávající ví, že zboží bude zaplaceno – peníze jsou v bance; kupující ví, že výplatu banka provede až po splnění podmínek dodání. Používá se např. v případech, kdy se oba obchodníci neznají, zejména v zahraničním platebním styku

aktiva – majetek; tj. vše, co fyzická nebo právnická osoba vlastní v nejrůznější podobě a má hodnotu – peníze, stroje, budovy, výrobky určené k prodeji apod.; v bankovnictví znamenají aktiva souhrn všech prostředků, které banka půjčila jiným bankám a klientům vč. pohledávek

akvizice – převzetí společnosti; získání nového klienta přímým oslovením (akvizice klientů)

aliance – spolek; spojenectví (např. mezi dvěma firmami – tzv. strategická aliance)

alimenty – viz výživné

alokace – rozmístění, rozložení (alokace kapitálu = umístění kapitálu)

amortizace – 1. opotřebení (amortizace stroje); 2. umoření; amortizace dluhu – postupná likvidace dluhu; splácení v předem sjednaných pravidelných splátkách

analytik – profese; analytik se věnuje číslům, zkoumá trendy, závislosti (analyzuje data) s cílem dobrat se příčiny určitého stavu

analýza – rozklad, rozbor (hledání příčin určitého stavu, jevu)

anonymní akcie – viz akcie na doručitele

anonymní cenný papír – viz cenný papír na doručitele

anonymní vkladní knížka – viz vkladní knížka na doručitele

antimonopolní úřad – viz Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

antispam – software, který zkoumá příchozí e-mailovou poštu a snaží se odhalit a zachytit spam.

antivir – software, který odhaluje a likviduje nebezpečné viry v počítači či jiný nebezpečný software

anuita – pravidelná splátka jistiny úvěru i úroku

anuitní splátka – v jedné částce se zároveň splácí jistina i úrok. Částka je po celou sjednanou dobu stejná (mění se ale poměr splátka jistiny × úrok; zpočátku převažuje částka úroku, postupně se poměr posunuje ve prospěch splátky jistiny)

arbitráž – rozhodování sporu třetí osobou

archiv – místo pro uložení starých spisů (dokumenty, které se nesmějí po určitou dobu vyhodit, musí být po tuto dobu archivovány). Existují firemní archivy, archivy státních orgánů apod.

archiválie – dokument, který je natolik důležitý, že je určen k trvalému uchování

archivní řád – dokument, ve kterém jsou uvedena pravidla pro ukládání věcí do archivu, podmínky pro jejich půjčování apod.

ASAP – (as soon as possible) – tak rychle, jak je možné udělat (udělejte "ASAP" – co nejdříve) | ang.

asertivita – způsob chování; asertivní člověk má úctu k sobě samému (nenechá na sobě dříví štípat) a respektuje ostatní (neuráží, chová se slušně). Asertivní člověk dokáže prosadit svůj zájem, aniž by jakkoli urazil, zesměšnil druhého – naopak, protistrana jeho zájem akceptuje

asociace – volné spojení, sdružení

atestace – ověření znalostí, způsobilostí, přezkoušení; atestaci podléhají některé oblasti (např. lékaři musí kromě VŠ absolvovat atestace)

ATM – Automatic teller machine – viz bankomat

audit – nezávislé, objektivní posouzení; zpravidla se dělá audit výsledků společnosti, kdy nezávislá společnost (auditor) má k dispozici detailní informace o dané společnosti, prověří vše potřebné a vydá výrok o svém zjištění (někdo nezávislý nakoukne pod pokličku společnosti, zda je vše tak, jak má být, jestli se tam "nekouzlí" s čísly)

auditor – fyzická osoba/společnost, která se zabývá nezávislým posuzováním, např. výsledků hospodaření firmy. Musí jít o odborného znalce

aukce – viz dražba

autorizace – ověřování (např. autorizace podpisu – ověření, zda je dokument podepsán oprávněnou osobou; autorizace textu – souhlas)

autorské právo – oblast práva, která se věnuje duševnímu vlastnictví; cílem je ochránit autory (písniček, textů, filmů apod.) před neoprávněným užíváním jejich díla. Občas se používá ang. označení "copyright"

aval – ručitel za zaplacení směnky (šeku); na směnku se podepisuje, čímž stvrdí své ručení

averz – přední strana mince (opak – reverz)

avízo – upozornění, výzva

ážio – rozdíl mezi nominální a tržní cenou (např. u cenných papírů)


Reklama


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.