Start | O nás | Maxdorf | Spolupráce
Malý slovník finanční gramotnosti / B

 

Copyright © Maxdorf 2012

B2B – Business to business – označení vztahu mezi podnikatelem a podnikatelem (byznysmenem a byznysmenem)

B2C – Business to Consumer – označení vztahu mezi podnikatelem a klientem

back office – neobchodní, zázemní činnosti, prostory (opakem je front office); typickým back office je např. účtárna | ang.

back up – záloha (back up výpočetní středisko – záložní výpočetní středisko) | ang.

badwill – špatná pověst, špatné jméno – opakem je goodwill | ang.

Balanced Scorecard metoda hodnocení úspěšnosti organizace (nebo nějaké činnosti); systém vyvážených ukazatelů výkonnosti; organizace (činnost) se hodnotí z několika hledisek – inovace a vzdělávání zaměstnanců, vnitřní procesy, zákazníci a finance. Podává managementu obrázek o tom, jak je naplňována vytčená strategie

balík – v byznysu se míní velký objem zpravidla peněz nebo jiné hodnoty (balík akcií)

banka – firma, která má jasný předmět podnikání – poskytuje peněžní služby; na jedné straně sbírá volné peníze (vklady od klientů) a na druhé straně je klientům půjčuje (úvěrová činnost). Tím umožňuje pohyb peněz v ekonomice. Dále zajišťuje platební styk a celou řadu dalších operací, nabízí různé produkty. Banky se člení na centrální a obchodní (podle předmětu podnikání); na univerzální (poskytují celou škálu operací a produktů) a specializované na určitou činnost (může jít o jejich strategii, nebo je určeno zákonem); na mezinárodní a národní. Banka potřebuje pro svou činnost speciální povolení – bankovní licenci

banka bank – viz centrální banka

bankomat – oblíbený stroj, ze kterého lze vybírat peníze na základě použití platební karty. Klient musí obvykle znát své PIN (Personal Identification Number), které je klíčem k jeho penězům. Bankomaty (též ATM) mají i další funkce (dobíjení mobilů, informace o zůstatku na účtu apod.)

bankovka – speciální forma cenného papíru, kterou vydává centrální banka. Bankovka zní na určitou nominální hodnotu a je vždy bezúročná. Plní funkci platidla v daném teritoriu. Bankovky se vydávají obvykle v papírové podobě

bankovní dohled – je to dozor nad obchodními bankami; protože banky mají velmi důležitou roli, je naprosto nezbytné, aby splňovaly přísná kritéria. Dozor nad bankami má centrální banka

bankovní krize – krize, která postihuje bankovní sektor (banky mají nedostatečnou likviditu – tj. nedostatek peněz; nemohou úvěrovat, nemohou plnit své závazky – v krajním případě nemohou klienti vybírat své vklady, může vést až k bankrotu banky)

bankovní licence – je to speciální oprávnění pro subjekt, který může podnikat jako obchodní banka. Tuto licenci vydává bankám centrální banka, která nad nimi má dozor. Centrální banka může také licenci odebrat v případě, že banka nesplňuje podmínky (dané zákonem, pravidly centrální banky)

bankovní operace – operace, které zajišťují obchodní banky; lze je rozdělit na tři skupiny 1) aktivní (poskytování úvěrů) 2) pasivní (přijímání vkladů) 3) zprostředkovatelské (platební styk)

bankovní převod – převod finančních prostředků z jednoho účtu na účet druhý; oba účty jsou vedeny v bance (různých bankách). Bankovní převod se realizuje na základě zadání – příkazu klienta

bankovní rada – vrcholný orgán ČNB; v jejím čele stojí guvernér; bankovní rada má sedm členů; členy (guvernéra, viceguvernéry i členy) jmenuje (odvolává) prezident České republiky

bankovní rezervy – banky mají ze zákona povinnost tvořit rezervy (viz povinné minimální rezervy banky), nad rámec těchto rezerv mohou tvořit další bankovní rezervy

bankovní sektor – všechny finanční instituce, které se zabývají bankovními operacemi v dané zemi. Zpravidla je tato soustava tvořena jednou centrální bankou a obchodními bankami

bankovní soustava – viz bankovní sektor

bankovní spojení – "adresa" bankovního účtu; každý účet musí mít jedinečné bankovní spojení. To se obvykle skládá z kódu banky a čísla účtu. Na základě bankovního spojení je možné na daný účet poslat peníze. Pravidla pro tvorbu bankovního spojení obvykle vydává centrální banka

bankovní tajemství – ochrana veškerých informací o aktivitách klientů v bance; bez souhlasu klienta nesmí banka nikomu poskytovat informace o jeho účtech/úvěrech financích/transakcích (existují pouze zákonem přesně specifikované případy, kdy lze bankovní tajemství prolomit)

bankovní účet – účet vedený v bance (různé formy – např. běžný účet, kontokorentní účet apod.)

bankrot – úpadek; daný subjekt nemůže dostát svým závazkům, je ve špatné situaci; (nemá kapitál, má větší dluhy (závazky) než pohledávky – končí

barel – těžba i cena ropy se uvádí ve speciální měrné jednotce "barel" (cena XX dolarů za barel ropy); barel odpovídá cca 159 litrům

barter – druh obchodu (barterové obchody), při kterých se jedno zboží vyměňuje za jiné, u barterového obchodu nefigurují peníze (v jakékoli podobě); jde o výměnný obchod

bazar – obchodování použitým zbožím

BCS – viz Balanced Scorecard

benchmark – srovnávací kritérium; s úrovní ukazatele se porovnávají další (např. benchmark Evropské unie je mít 1,5 dětí na 1 rodinu – s tímto údajem se porovnávají hodnoty jednotlivých zemí) | ang.

best practice – nejlepší praxe, řešení (jaké je nejlepší řešení = "jaká je best practice?") | ang.

bezhotovostní operace – nejde o operaci žlučníku, za kterou se neplatí. Označení pro převod finančních prostředků bez použití peněz (také bezhotovostní platby, bezhotovostní inkasa). Příklady – platební příkaz, zaplacení nákupu platební kartou

bezhotovostní platba – druh bezhotovostní operace

bezhotovostní platební styk – převody prostředků přímo z bankovního účtu na bankovní účet (bez použití hotovosti); bezhotovostní platební styk zajišťují banky. Jednotlivé bezhotovostní operace mají podobu příkazů k úhradě (jednorázový, trvalý) – inkasních příkazů

bezpečnost a ochrana zdraví – povinnost, která je uložena každému zaměstnavateli, aby dbal o bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých zaměstnanců. Tato oblast podléhá kontrole

bezpečnostní schránka – také někdy "sejf"; je to kovová schránka (trezorek – různých rozměrů) v bance, kterou banka pronajímá za úplatu klientům. Ti si zde mohou uložit své cennosti, nebo důležité dokumenty

bezúčelový úvěr – úvěr, u kterého dlužník nesděluje účel, na který budou půjčené peníze použity, dostává půjčené peníze zpravidla přímo v hotovosti

bezúročná půjčka – viz bezúročný úvěr

bezúročný úvěr – úvěr, u kterého věřitel nepožaduje úroky z půjčených peněz

bezvízový styk – vztah mezi dvěma státy, kdy občané jednoho státu nepotřebují k návštěvě druhého speciální povolení – vízum

běžný účet – typ bankovního účtu; jde o nejrozšířenější typ. Na tomto účtu má klient své prostředky určené k brzkému použití, může na něj uložit či posílat další peníze (např. pravidelně ze své mzdy, svůj důchod apod.). Z tohoto účtu hradí své běžné platby (příkazy k úhradě), může si peníze vyzvednout i v hotovosti. Obvykle se k tomuto typu účtu vydávají debetní karty (výběry z bankomatů, platby u obchodníků). Zpravidla tyto účty nejsou úročeny, nebo jen symbolicky (nejsou určeny pro zhodnocení peněz). Běžný účet může mít speciální název – osobní účet, sporožiro apod.

bianko – prázdný, čistý, nevyplněný (např. bianko šek = nevyplněný šek)

BIC – Bank Identifier Code – speciální číslo, které se používá při platbách do/ze zahraničí. Každá banka má přiděleno své jedinečné číslo, číslo přiděluje společnost SWIFT

bilance – 1. celkový přehled, výsledek nějaké činnosti; 2. bilance ve smyslu základního účetního výkazu – viz rozvaha 3. obchodní bilance

bílé maso – 1. drůbeží maso 2. v byznysu slangové označení pro lidi (obchod s bílým masem)

billing – účtování | ang.


biometrické prvky – jedinečné prvky, které jednoznačně určují konkrétní osobu – např. otisky prstů, DNA, obraz duhovky. V budoucnu se počítá s tím, že by se využívaly pro identifikaci osob (nezneužitelné)

black list – viz černá listina

black tie "černá kravata"; uvádí se na pozvánkách, nastavuje dress code pro danou akci; u pánů se vyžaduje smoking, dámy se obléknou přiměřeně (malá večerní, dlouhé šaty)

blokace – např. blokace platební karty – pokud se karty zmocní neoprávněná osoba (nebo se karta ztratila), je třeba kartu okamžitě zablokovat, tj. zamezit jakýmkoli platbám nebo výběrům

blue chip – velmi vysoce hodnocená akcie. Společnost označovaná jako blue chip je považována za stabilní | ang.

board – viz představenstvo | ang.

bod obratu – označení přechodu z jedné fáze hospodářského cyklu do druhého (z fáze poklesu do fáze vzestupu či naopak). Horní bod obratu = vrchol; spodní bod obratu = dno

bod zvratu – označení zásadní změny ve vývoji nějakého ukazatele (přechod z plusu do mínusu)

bolestné – odškodnění za úraz, nemoc (např. při pracovním úrazu)

bond – závazek, dluhopis

bonifikace – zvýhodnění (v různé formě)

bonita – vyjadřuje kvalitu (klienta, půdy); např. banky zkoumají bonitu svých klientů (solventnost; spolehlivost) tedy zda jim tito klienti budou schopni vrátit půjčené peníze včas a ve sjednané výši

bonitní – s vysokou hodnotou (spolehlivostí)

bonus – extra peníze (prémie)

book – rezervace; bookuje se letenka, čas na schůzku apod. | ang.

boom – označení fáze ekonomického cyklu; je to vrcholná fáze konjunktury, prudké stoupání, dochází k velmi rychlému hospodářskému vzestupu, spolu s tím stoupají ceny, zisky, ale i poptávka

botton up – metoda, při které se postupuje zdola nahoru (např. způsob plánování – od nejnižších jednotek se sbírají čísla směrem nahoru) | ang.

brainstorming – speciální metoda pro získání maxima nápadů k danému tématu | ang.

brand – obchodní značka firmy

branže – odvětví, sféra

break – pauza; coffe break – přestávka na kávu | ang.

break even – bod zvratu | ang.

bríf – písemný podklad | ang.

broker – profese; obchodník s cennými papíry na burze, obchody provádí na cizí účet (též makléř)

brutto – celkový, hrubý (tj. např. váha zboží včetně obalu); opakem je netto

budget – rozpočet | ang.

burza – místo, kde se obchoduje se speciálním zbožím. Dané zboží musí být jasně charakterizované (suroviny, paliva, cenné papíry). Podle toho, s čím se na burze obchoduje, máme tyto druhy: burza cenných papírů, devizová burza, plodinová burza (komoditní burzy). Burzy jsou buď veřejné nebo neveřejné (jen pro členy)

burza cenných papírů – specializovaná finanční instituce, která organizuje trh – obchod s cennými papíry pro osoby oprávněné uzavírat burzovní obchody (členy burzy); (burzy cenných papírů jsou zpravidla zřízeny podle spec. zákonů)

burzovní index – indexy kursů vybraných akcií vypočítané jako vážený průměr

business case – označení pro metodu/postup pro zpracování obchodní kalkulace. Před přípravou např. nového produktu (spuštěním projektu) se provede kalkulace očekávaných nákladů a přínosů a spočítá se očekávaný výsledek dané aktivity | ang.

business casual – nastavuje dress code na danou akci; znamená běžné byznys oblečení (košile s dlouhým rukávem bez kravaty, tričko s límečkem apod.)

business impact – dopad do obchodu | ang.

business model – viz byznys model

Business to business – viz B2B

byrokracie –láska k papírování; přemíra norem, předpisů, nic se nedá udělat jednoduše, vyžaduje se spousta potvrzení, razítek

byznys model – označení pro podnikatelský plán, který zahrnuje všechny podstatné činnosti podnikání dané firmy (strategii, cíl, vstupy, zdroje, technologie, očekávané výsledky); je to nástroj řízení


Reklama


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.