Start | O nás | Maxdorf | Spolupráce
Malý slovník finanční gramotnosti / C

 

Copyright © Maxdorf 2012

call centrum – telefonické centrum | ang.

cap – limit | ang.

career break – přerušení práce na dlouhou dobu; dlouhodobé volno

cash – hotové peníze | ang.

cash back – výběr hotovosti pomocí platební karty u obchodníka, zákazník použije kartu k placení a zároveň požádá i o určitou hotovost (Příklad: zákaznice nakoupila nové botičky za 1599 Kč – paní pokladní ale požádá o odúčtování 2000 Kč – ona to udělá a 401 Kč vyplatí v hotovosti) | ang.

cash flow – peněžní tok; jde o celkové finanční prostředky, které podnik vyprodukuje za určité období (bez mimořádných výnosů a nákladů). Je to hlavní ukazatel schopnosti financovat podnikání

cash handling – oddělení, ve kterém se pracuje pouze s penězi (přepočítávání, balení, transport) | ang.

casting – při natáčení reklamy se např. nejdříve dělá casting (výběr aktérů atp.) | ang.

casual – neformální; označení např. v souvislosti s oblečením (business casual) | ang.

cedulová banka – viz centrální banka

celní unie – společná politika několika států v oblasti cel

cena – hodnota, za kterou se prodává/nakupuje zboží, služby. Může být nastavena trhem (dohoda prodávajícího a kupujícího) nebo regulována (nastavení státem – viz např. r. 1985, kdy všechny rohlíky v ČSSR stály stejně). Ceny rozlišujeme prodejní × nákupní, světové × domácí; konkurenční × monopolní; maloobchodní × velkoobchodní. Některé ceny nesou speciální označení, které vyjadřuje o jakou cenu se jedná (jízdné, nájemné, vodné apod.)

ceník – seznam zboží (služeb) s cenami za jednotlivé položky

cenný papír – veřejná listina, se kterou jsou spojena určitá práva vůči tomu, kdo cenný papír vydal (emitoval). V současné době mohou být cenné papíry vydávány v nematerializované (elektronické) podobě (je to dnes běžnější než listinná forma). Máme mnoho druhů cenných papírů – akcie, dluhopisy, pokladniční poukázky. Některé cenné papíry jsou vydány vyloženě na jméno, většina je na doručitele. Dále můžeme dluhopisy dělit podle doby splatnosti – dlouhodobé, krátkodobé, nebo podle výnosu od takových, které jsou pevně úročeny nebo s proměnlivým výnosem

cenný papír na doručitele – vlastníkem je ten, kdo cenný papír drží

cenný papír na jméno – vlastníkem je ten, na jehož jméno cenný papír zní

cenová diskriminace – ve chvíli, kdy různé subjekty neodůvodněně platí různé ceny za stejné zboží/službu, hovoříme o cenové diskriminaci (např. vyšší cena pro cizince)

cenová liberalizace odstranění všech bariér – regulací a norem, které regulují či jinak omezují svobodné vytváření cen na trhu

cenová regulace – státem nastavená horní / spodní hranice (nebo obě) ceny; taková cena nemusí odrážet skutečnou hodnotu (ekonomiku). Opakem je cenová liberalizace. V současné době je stále regulováno nájemné

cenová válka – boj mezi firmami, kde je hlavní municí cena. Firmy navzájem sledují ceny svých konkurentů a své neustále snižují. Tzn. že se se svou cenou podbízí. V řadě případů jsou ceny nižší než náklady na daný produkt (firma na tom tratí). Konkurence takový tlak nevydrží a končí. Tím uvolní místo na trhu a firma, která vyhrála válku, zvýší ceny tak, že si vynahradí ztrátu utrženou v boji. A zákazník nemá jinou volbu, než koupit její drahý výrobek

cenová výjimka – zvýhodnění v oblasti ceny (spotřebitel dostane zboží za jinou cenu než ostatní; nejde o slevu – tu dostávají všichni)

cenový strop – nejvyšší možná cena, která je nastavena regulátorem

centralizace – soustředění činností / aktivit / kompetencí na jedno místo – do centra. Opakem centralizace je decentralizace

centrální banka – banka, která má speciální funkce a poslání. Někdy se také označuje jako banka bank (také cedulová banka; ústřední banka). Každá země má jedinou centrální banku, která v první řadě zodpovídá za měnovou oblast v dané zemi. Je to státní instituce (na rozdíl od obchodních bank, které jsou zpravidla v soukromých rukách). Velmi důležitá instituce, která musí být nezávislá (zejména na vládě, politice, protože jinak by se stala "hračkou" – nástrojem pro politickou moc, což by mohlo mít nedobré konsekvence na hospodaření / ekonomiku celého státu). Centrální banka dohlíží na obchodní banky, uděluje a odebírá jim bankovní licenci. V ČR plní funkci centrální banky Česká národní banka (ČNB)

CEO – Chief Executive Officer; označení hlavy firmy – nejvyššího výkonného šéfa | ang.

cestovní agentura – firma, která může pouze zprostředkovat prodej zájezdu, který připravila (nabízí) cestovní kancelář. Cestovní agentury prodávají obvykle zájezdy několika (mnoha) cestovních kanceláří (za provize)

cestovní kancelář – firma, která vytváří zájezdy (doprava, ubytování, program), které nabízí k prodeji klientům. K prodeji může využít služeb cestovních agentur

cestovní pas – průkaz totožnosti určený primárně k cestám do zahraničí

cestovní pojištění – pojištění, které je zaměřeno na krytí rizik při cestách do zahraničí

cílová skupina – jasně definovaná množina osob (např. cílová skupina pro prodej; cílová skupina při dotazování apod.)

clearing – vzájemné zúčtování, kdy si subjekty (např. banky) mezi sebou vyrovnávají pouze rozdíly svých vzájemných závazků a pohledávek (příklad - banka A má bance B poslat jednu platbu ve výši 300 Kč, druhou ve výši 1000 Kč. Banka B má naopak poslat bance A jedinou platbu ve výši 800 Kč. V clearingu si banky vzájemně tyto platby započítají a výsledný rozdíl 500 Kč uhradí banka A bance B); někdy se tímto slovem myslí přímo zúčtovací středisko, přes které se platby zúčtovávají

clo – poplatek, který vybírá stát při importu (dovozu) či exportu (vývozu) zboží přes hranici. Rozeznáváme dovozní a vývozní cla. Důvody pro uvalení cla jsou různé – zajistit příjmy pro státní rozpočet; ochranná cla (ochránit domácí ekonomiku před zahraničními konkurenty)

coach – kouč, trenér | ang.

co-brand – použití více brandů (značek); používá se při spolupráci více subjektů | ang.

compliance – komplexní soulad vnitřních norem firmy s legislativou státu (vč. předpisu regulátora) a jejich dodržování; soulad chování a jednání pracovníků s právními normami, předpisy apod.

controling – kontroling je i speciální označení útvaru, který má na starosti finance za banku; dává dohromady finanční plány, sleduje jejich plnění apod. | ang.

copyright – viz autorské právo

core – základ, jádro; používá se v IT (core systém = základní systém) i v další oblastech (core business) | ang.

cost – náklad | ang.

credit risk – útvar, který posuzuje a hlídá úvěrová rizika | ang.

CRM – "customer relation management", řízení vztahu se zákazníkem | ang.

cross-sell – viz cross-selling

cross-selling – křížový prodej; snaha prodat jednomu klientovi více produktů | ang.

curriculum vitae – profesní životopis; uchazeči o zaměstnání musí předkládat své curriculum vitae (resp. CV), obvykle se vytváří ve strukturované podobě

CV – viz curriculum vitae

časová řada – číselné hodnoty za delší časové období; z časových řad sledujeme vývoj daného ukazatele (např. suma výdajů za jeden měsíc nám poskytne informaci, máme-li však časovou řadu – sumu výdajů za každý měsíc předchozích dvou let, je to cennější, protože můžeme zkoumat závislosti, vývoj apod.)

částečný úvazek – pracovník, který není zaměstnán na celou pracovní dobu, ale jen na část, na zkrácený úvazek

černá čísla – označení pro profitabilní výsledek ("společnost se dostala do černých čísel" = společnost vykazuje zisk); opakem jsou červená čísla)

černá listina – seznam, který obsahuje subjekty, na které je třeba dát si pozor (např. neplatiče)

černé zlato – ropa

černý trh – ilegální trh; obvykle se mu daří tam, kde je ekonomika velmi regulována; např. v r. 1985 se v naší republice kupovaly dolary na černém trhu

červená čísla – záporné hodnoty, zůstatky; označení pro ztrátu – slangový výraz (skončili jsme v červených číslech – tj. výsledkem našeho hospodaření je ztráta); opakem jsou černá čísla

Česká advokátní komora – právnická profesní organizace ustavená v České republice. Všichni advokáti musí být registrováni v této komoře. Ta garantuje jejich kvalitu

Česká bankovní asociace – dobrovolné sdružení bank a dalších firem, které podnikají v příbuzných oborech

Česká komora architektů – samosprávné profesní sdružení, vzniklé ze zákona. Stará se o profesionální, odborný a etický výkon profese architektů v naší zemi. Autorizuje architekty (musí být zapsáni v této komoře)

Česká lékařská komora – vznikla ze zákona, samosprávné profesní sdružení s povinným členstvím, všichni lékaři vykonávající svou praxi v ČR musí být členy této komory. Lékařská komora garantuje jejich odbornost, hájí je, poskytuje jim servis. Má disciplinární pravomoci vůči svým členům

Česká národní banka – centrální banka pro Českou republiku. V jejím čele stojí bankovní rada. Hlavním úkolem ČNB je péče o stabilitu měny; ČNB určuje měnovou politiku, vydává bankovky a mince, řídí peněžní oběh, platební styk a zúčtování bank, vykonává dohled nad bankovním sektorem, kapitálovým trhem, finančním trhem, pojišťovnictvím, penzijním připojištěním, družstevními záložnami, institucemi elektronických peněz a devizový dohled

čestné prohlášení – písemný dokument, ve kterém jeho autor provede místopřísežné prohlášení, za kterým si stojí

čip – mikroprocesor; malá destička obsahující obrovské množství informací

čipová karta – karta (platební), která je opatřena čipem (namísto magnetickým proužkem)

číslo bankovního účtu – v ČR desetimístné číslo, které přiděluje banka svému klientovi při otevření účtu

číslo účtu – viz číslo bankovního účtu

čistý zisk – zisk po provedení všech odvodů (daní)

člen burzy – právnické osoby, které poskytují služby spojené s investováním do cenných papírů (obchodní banky, burzovní společnosti, obchodníci s cennými papíry)


Reklama


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.