Start | O nás | Maxdorf | Spolupráce
Malý slovník finanční gramotnosti / D

  

Copyright © Maxdorf 2012

dal – označení pro pravou stranu účtu v účetnictví; levá strana se označuje "má dáti" (nikoli tedy "nedal")

daň – povinná platba státu (jinému veřejnému orgánu), daná zákonem; daně platí různé subjekty (občané, podniky, domácnosti, organizace); existuje řada druhů daní (daň z obratu, daň ze mzdy, daň z nemovitosti, daň z přidané hodnoty apod.); podle způsobu platby dělíme daně na přímé (adresné, uvedený subjekt přímo platí daň – např. daň z nemovitosti) a daně nepřímé (např. kupující v rámci ceny zboží platí i daň); daň je nejdůležitějším příjmem státního rozpočtu; podle toho, jakým způsobem daně zatěžují subjekty je dělíme na progresivní, lineární, regresivní

daň lineární – stejná daň pro všechny; bez ohlednu na základ je daň vypočítána stále stejným procentem

daň progresivní – při vyšším základu daň roste rychleji a rychleji (tuto daň tedy prosazují strany nalevo politického spektra, protože tyto daně více zatěžují bohaté)

daň regresivní – při vyšším základu daň klesá

daň rovná – lineární daň bez jakýchkoli výjimek, úlev

daň z nemovitosti – daň, která se platí za nemovitý majetek v osobním vlastnictví (stavby, pozemky)

daň z obratu – daň, která se platí z prodeje výrobků nebo služeb

daň z přidané hodnoty (DPH) – daň, která se vybírá při prodeji zboží (nepřímá daň)

daň z příjmu – daň z tzv. závislé činnosti, platí občané i firmy (občané – daň ze mzdy)

daň ze mzdy – daň, kterou platí zaměstnanci ze svých příjmů, které plynou z pracovního poměru

daň ze zisku – daň, která postihuje hospodářský výsledek (zisk)

daňová oáza – viz daňový ráj

daňová optimalizace – využití všech legálních prostředků pro snížení daní (daňové slevy, tvorby rezerv apod.)

daňová politika vlády – součást rozpočtové politiky; soustředí se na dvě záležitosti 1) míru zdanění, tj. sazby, výše jednotlivých daňových sazeb a 2) způsob zdanění, tj. formy a druhy daní. Pomocí této politiky stát zabezpečuje příjmy do státního rozpočtu; dále ovlivňuje aktivitu domácností i podnikatelské sféry (daňové prázdniny, různá zvýhodnění / znevýhodnění, výše daní a jejich sazba apod.)

daňová povinnost – vzniká ve chvíli, kdy subjektu vzniká povinnost zaplatit nějakou daň

daňové identifikační číslo – jednoznačné číslo, které je přiděleno podnikatelskému subjektu v ČR správcem daní (finančním úřadem)

daňové opravné položky – opravné položky, které lze tvořit pouze k pohledávkám, musí splňovat podmínky dané zákonem

daňové prázdniny – odpuštění daní (po určitou dobu – snaha podpořit danou oblast)

daňové přiznání – písemný dokument, ve kterém se uvádí všechny důležité skutečnosti týkající se příslušné daně; předkládá se ve stanovených termínech finančnímu úřadu

daňový domicil – je příslušnost daňového poplatníka k místu (státu), kde má sídlo a je plátcem daně z příjmu

daňový nedoplatek – dluh na platbě daně

daňový poplatník – subjekt, který nese daňové břemeno (povinnost platit daň)

daňový poradce – odborník na oblast daní; za úplatu vyřídí všechny záležitosti kolem daňové povinnosti

daňový přeplatek – přeplatek daně

daňový ráj – někdy také "oáza" – teritorium, kde jsou vybírány velmi nízké (nebo žádné) daně. Tyto země poskytují velmi výhodné podmínky pro podnikání (díky tomu mají tyto subjekty nižší náklady – mohou realizovat vyšší zisk). Příklad – Kajmanské ostrovy

daňový únik – protiprávní jednání, jehož cílem je zkrátit svou daňovou povinnost

darovací daň – daň z daru (majetku – který se bezplatně předá – daruje někomu dalšímu)

datamining – dobývání-těžba informací z dat (analyzují se velké objemy dat, vyhledávají se data se shodnými rysy) | ang.

datové schránky – e-mailové schránky, které slouží k elektronickému doručování dokumentů orgánů veřejné moci

dávky v hmotné nouzi – příspěvky ze státního rozpočtu ke krytí životních potřeb osob, které se nacházejí v zoufalé situaci (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc)

dceřiná společnost – společnost (zpravidla akciová), kterou vlastní jiná společnost (matka); matka a její dceřiné společnosti tvoří skupinu (holding)

de facto – ve skutečnosti

de jure – podle práva (předpisu)

dead line – uzávěrka, termín | ang.

deal – obchod | ang.

dealer – zástupce firmy, zprostředkovatel

debet – 1. v účetnictví označení strany účtu "má dáti"; 2. mínusový zůstatek na účtu

debetní karta – druh platební karty, která je vydána k běžnému účtu klienta a klient její pomocí vybírá peníze ze svého účtu (v bankomatu) nebo přímo platí obchodníkovi za svůj nákup

decentralizace – přenesení rozhodovací pravomoci a odpovědnosti (aktivit, činností) z centra na nižší úrovně deficit – záporný zůstatek, schodek, nedostatek; převaha výdajů nad příjmy; příklad – deficit státního rozpočtu

deficitní financování –
příjmy nekryjí výdaje, tj. výdaje jsou vyšší než příjmy (nutné vykrýt např. dluhem)

deflace – opak inflace; zvyšování kupní síly peněz a snižování celkové cenové úrovně

dědictví –
nabytí majetku díky úmrtí původního vlastníka

defraudace – zpronevěra

degresivní sazba – sazba vyjádřena procentem, které se s růstem základu snižuje; opakem je progresivní sazba

dělba práce – základní ekonomický pojem – jde o to, že ne všechnu práci (všechny kroky) dělá jeden subjekt, ale několik. Příkladem dělby práce je třeba rozdělení práce v rodině - tatínek nakoupí suroviny, maminka uvaří, děti umyjí nádobí.

delegování pravomocí – přesun pravomoce na podřízeného pracovníka; delegování pomáhá odlehčit manažerovi, a tím pádem vytvořit časový prostor pro důležitější úkoly

delegování úkolu – předání úkolu podřízenému pracovníkovi (zpravidla vč. potřebných pravomocí a odpovědností)

delimitace – rozdělení limitu (delimitace finančních prostředků = rozdělení prostředků na nižší složky)

demografické údaje – základní údaje o obyvatelstvu (počet obyvatel, věková struktura, struktura podle pohlaví a rozmístění, přírůstek obyvatelstva apod.)

den splatnosti – den, kdy je nutné uhradit peníze (den splatnosti u úvěru; u faktury)

deponovat – uložit

depozitní produkt – viz depozitní účet

depozitní směnka – druh cenného papíru; vydavatelem této speciální směnky je banka; vlastník depozitní směnky pak může uplatnit své právo na zaplacení uvedené finanční částky na té bance, která ji vydala (nebo-li - banka se zavazuje vyplatit sjednané prostředky ve sjednaném termínu)

depozitní účet – účet vedený v bance, který slouží k uložení dočasně volných prostředků klientů (běžný účet, termínovaný účet, vkladní knížka apod.)

depozitum – vklad (uložené peníze) v bance

deprese – v ekonomice jde o hluboký, dlouhotrvající nepříznivý stav v hospodářství, kdy stagnuje produkce, je vysoká nezaměstnanost, vysoká inflace; část hospodářského cyklu

deregulace – liberalizace; nahrazování pravidel, které regulovaly trh novými, liberálnějšími

detašované pracoviště – odloučené pracoviště (pracoviště mimo)

devalvace – znehodnocení; snížení hodnoty (devalvace měny)

developer – firma, která se zaměřuje na výstavbu bytových domů, rodinných domů apod. Developer sám domy nestaví, ale shání pozemky, projekty, objednává stavební firmu, prodává byty konečným majitelům

deviza – pohledávka v cizí měně (bezhotovostní); v kurzovním lístku se uvádí kurz (deviza nákup; deviza prodej; deviza střed); deviza je nástroj bezhotovostního platebního styku na rozdíl od valut, které představují hotové zahraniční peníze

devizová politika – opatření, která přijímá centrální banka k regulaci vnějších ekonomických vztahů (obchodní bilance, platební bilance, měnový kurz)

devizové rezervy – nad rezervami bdí centrální banka; jde o souhrn prostředků pro vyrovnání závazků se zahraničními věřiteli (zlaté rezervy, rezervy volně směnitelných měn apod.)

devizový kurz – měnový kurz používaný při devizových transakcích

devizový trh – soustředění nabídky (prodeje) a poptávky (nákupu) deviz

devizový účet – běžný účet, na kterém jsou uloženy devizové prostředky (cizí měna)

direct marketing – 1. prodej prostřednictvím přímých komunikačních metod (oslovení klientů mailem, telefonem, dopisem s konkrétní nabídkou produktu) 2. přímá forma oslovování klientů poštou (na konkrétní adresu s konkrétní nabídkou) | ang.

diskont – 1. sleva, 2. rozdíl mezi částkou, kterou zaplatí banka při odkupu směnky a částkou v den splatnosti

diskontní prodejna – prodejna, která nabízí neúplný sortiment potravin (základní druhy zboží bez velkého výběru), vyznačují se nízkými cenami

diskontní sazba – úroková sazba za kterou půjčuje peníze centrální banka obchodním bankám

diskriminace – znevýhodňování, poškozování, nerovné podmínky

distribuce – zajistit cestu výrobku z výroby ke spotřebiteli je úkolem distribuce (pozor, nejde jen o transport, ale všechny činnosti od vyskladnění až po prodej)

distribuční cesty – řetěz, kterým se výrobek dostává od výrobce ke spotřebiteli; může mít mnoho forem - síť obchodů, síť poboček; externí prodejce, dealery, internetové obchody apod.

distribuční kanály – viz distribuční cesty

diverzifikace – rozložení, rozčlenění, pestrost; např. diverzifikace portfolia - tj. rozložení volných prostředků do různých druhů vkladů a cenných papírů tak, aby se max. eliminovalo riziko

dividenda – odměna pro akcionáře; pokud akciová společnost dosáhne dobrých hospodářských výsledků (zisk), může valná hromada rozhodnout o tom, že část (či celý zisk) vyplatí formou dividendy. Na každou akcii pak připadne stejně velký podíl = stejně velká dividenda. Kdo má více akcií, dostane více peněz

dluh – závazek, břemeno, kdy jeden subjekt musí druhému vrátit peníze (nebo věc), které si od něho vypůjčil (vč. dalšího plnění – např. úroků)

dluhopis – forma cenného papíru; v dluhopisu se ten, kdo jej vydal (emitent) zavazuje vyplatit držiteli celou částku (jmenovitou hodnotu) včetně úroků. Dluhopisy zpravidla emitují státy (státní dluhopisy), korporace (firemní dluhopisy). Speciální formou jsou hypoteční zástavní listy. Žádná další práva držitel dluhopisu nemá (není tedy např. spoluvlastníkem)

dluhopisový trh – trh, na kterém se obchoduje s dluhopisy

dlužník – ten, kdo má dluh (někdo mu něco půjčil – zpravidla peníze – a zatím není vráceno);

dno – viz bod obratu

dobročinnost – štědrost; v byznysu jde o věnování části vydělaných peněz na nějaký chvályhodný účel (podpora různým nadacím, seniorům, lidem v tísni, bez domova apod.)

dobropis – dokument, který udává částku, která bude vrácena příjemci (např. po uznané reklamaci)

dobrovolnictví – poskytování pomoci formou práce (aktivit) ve svém volném čase bez nároku na odměnu

dobrovolník – ten, kdo poskytuje pomoc formou své práce zpravidla ve svém volném čase bez nároku na odměnu

dodací lhůta – termín, na kterém se shodne dodavatel a odběratel; v tomto termínu je dodavatel povinen dodat objednané zboží (službu)

dodavatel – ten, kdo má něco dodat (zboží, službu)

dohoda o provedení práce – forma smluvního vztahu, kdy se subjekt zaváže udělat konkrétní práci (po odvedení práce a následném zaplacení vztah končí; nejedná se o pracovní poměr)

dohoda o ukončení pracovního poměru – ukončení pracovního poměru dohodou obou stran (zaměstnavatel i zaměstnanec podepíší dohodu - není potřeba žádné výpovědi)

dolní komora – označení pro poslaneckou sněmovnu; (horní komora – označuje senát)

donátor – dárce

dopravce – subjekt, jehož předmětem podnikání jsou služby v dopravě; přepravuje lidi (osobní doprava) nebo zboží / materiál (nákladní doprava); využívá různých dopravních prostředků (autobusy, kamióny, vlaky apod.)

dopravní podnik – viz dopravce

doručitel – ten, kdo se dostavil s určitým dokumentem (šek, vkladní knížka)

dotace – příděl finančních prostředků obvykle ze státního rozpočtu (zpravidla bez právního nároku). U dotací může být přesně specifikováno, na co je lze použít.

dovolená – forma zaměstnaneckého volna daná zákonem

dovoz – import

dovozní ceny – ceny při importu

dozorčí rada – orgán, který má za úkol dozorovat - tj. kontrolovat činnost představenstva v akciových společnostech. Jeho členy volí valná hromada, část míst v dozorčí radě může být vyhrazena pro zástupce zaměstnanců. Tyto členy dozorčí rady pak volí zaměstnanci

draft – návrh | ang.

dražba – veřejný prodej zboží (majetku); zboží získá ten, kdo za něj nabídne ve stanoveném čase největší částku (výjimkou je tzv. holandská aukce, kde se postupuje obráceně – začíná se nejvyšší cenou, která se postupně snižuje)

dress code – nastavený standard oblečení; uvádí se např. na pozvánkách – účastníci tedy přesně vědí, jaký druh oblečení je na dané akci vyžadován | ang.

družstevní záložna – spořitelní a úvěrní družstvo; finanční instituce, která má přesně vymezen přehled svého působení; jde o družstvo, které smí přijímat vklady a poskytovat úvěry (nejde ale o banku); družstevní záložna musí mít povolení od ČNB

družstvo – společenství osob, které je založené za účelem podnikání nebo s cílem zajišťovat jiné potřeby svých členů. Kapitál je tvořen členskými vklady. V obchodním jméně musí být vždy uvedeno, že jde o družstvo

due diligence – detailní zkoumání (před investicí si zájemce nechá udělat due diligence firmy, do které chce investovat; tj. získá detailní informace o jejím stavu) | ang.

důchod – příjem, výdělek, výnos; u nás obvykle míněn příjem seniorů (starobní důchod)

dumping – cenové podbízení se (viz také cenová válka)

dvojí zdanění – situace, kdy jeden příjem je zdaněn dvakrát (např. výdělek v zahraničí se poprvé zdaní v zahraničí, podruhé v tuzemsku); týká se jen těch zemí, se kterými není podepsána speciální smlouva (např. Argentina)

DWH (data ware haus) – datový sklad | ang.


Reklama


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.