Start | O nás | Maxdorf | Spolupráce
Malý slovník finanční gramotnosti / E

 

Copyright © Maxdorf 2012

editor – 1. vydavatel 2. software pro úpravu textů

editorial – úvodník; (skoro) každý časopis začíná editorialem; tj. stručným úvodem šéfredaktora či jiného člena redakce

efektivita – takové použití zdrojů, které přinese maximální užitek

ekonomický cyklus – viz hospodářský cyklus

ekonomie – věda, která se zabývá hospodářstvím a všemi souvislostmi; zabývá se mikro a makroekonomií

ekonomika – hospodářství (ekonomika České republiky)

e-learning – speciální forma vzdělávání, kdy je kurz připraven formou IT aplikace; uživatel si studuje na svém PC v době, kdy má čas a tak rychle, jak potřebuje, touto formou může složit i zkoušku | ang.

elektronická platební karta – platební karta, kterou lze použít pouze v bankomatech a u obchodníků, kteří jsou vybaveni pro elektronické snímání karet (dnes – drtivá většina obchodníků); odlišná je embosovaná platební karta

elektronická pošta – moderní forma písemné komunikace prostřednictvím PC, které jsou propojeny v síti (lokální, internetové)

elektronický podpis – zabezpečený podpis elektronické pošty ("razítko" v elektronické poště, které je potvrzením toho, že zprávu odesílá oprávněná osoba)

e-mailová pošta – viz elektronická pošta

embargo – zákaz vývozu/dovozu určitého zboží. Snaha o ochranu obchodní politiky, často má politické pozadí (forma nátlaku); embargo se používá i v jiném spojení (např. embargo na informace – tj. zákaz poskytnout informace)

embosovaná platební karta – platební karta, která je na lícu opatřena reliéfním písmem (písmo vystupuje z karty). Takovou kartu lze použít k výběrům hotovosti z bankomatů, k placení zboží; na rozdíl od elektronické platební karty ji lze použít i u obchodníků, kteří nejsou vybaveni pro elektronické snímání karet a používají tzv. "žehličku" – mechanický snímač platební karty (dnes už spíše rarita)

emise – uvedení do oběhu; např. centrální banka vydá emisi bankovek; emise cenných papírů (ale také emise = škodliviny)

emisní kurs – emitent prodává své cenné papíry za kurz, který se liší od nominální hodnoty

emitent – ten, kdo uvádí do oběhu emisi (centrální banka – bankovky)

emitovat – vydat do oběhu

employee benefit – zaměstnanecké výhody | ang.

end of year – konec roku | ang.

eskont – koupě pohledávky (směnky) před její splatností; snižuje se o úrok – diskont

etický kodex – norma, která obsahuje pravidla pro chování a jednání; obvykle takový kodex připravuje a vydává určitá společnost, je závazný pro její zaměstnance

euro – měnová jednotka (peníze) používaná v části Evropské unie (v Eurozóně); zavedena v r. 1999 (bezhotovostní forma), ve formě bankovek a mincí od r. 2002

eurokomisař – zástupce členského státu Evropské unie v Evropské komisi; každý členský stát má jediného eurokomisaře

Euroland – slangové označení Eurozóny

euroskeptik – označení pro ty (zejména politiky), kteří jsou skeptičtí vůči fungování Evropské unie

Eurozóna – vybrané země Evropské unie, které přistoupily na podmínky zavedení eura ve své zemi (a tyto podmínky splnily); výhradním platidlem v těchto zemích je euro

event – různé akce, které jsou organizovány pro pracovníky či klienty nebo obchodní partnerty. Mohou mít různé formy – od party až po různé oddechové aktivity | ang.

evidence obyvatel – centrální seznam všech obyvatel ČR (vč. cizinců s povolením k pobytu)

Evropská banka pro obnovu a rozvoj – banka, která patří do systému Evropské unie; založena v r. 1991; sídlí v Londýně; hlavní rolí je podpora soukromého podnikání v zemích střední a východní Evropy a usnadnit jim tak přechod k tržnímu hospodářství

Evropská centrální banka – plní roli centrální banky pro Evropskou unii; byla založena v r. 1998, jejím hlavním cílem je stabilita eura; sídlí ve Frankfurtu nad Mohanem

Evropská investiční banka – banka, která patří do systému Evropské unie; založena v r. 1957; poskytuje dlouhodobé úvěry a záruky na investice na podporu strukturální politiky EU

Evropská komise – výkonný orgán Evropské unie; je tvořen komisaři (každá země = jeden eurokomisař); sídlí v Bruselu

Evropská unie – integrační seskupení evropských států; navázala na dřívější integrační evropské snahy; Česká republika je členem od r. 2004

evropské fondy – strukturální fondy Evropské unie; z těchto fondů jsou poskytovány prostředky na jasně určené akce; cílem je snížit rozdíly v úrovní rozvoje jednotlivých členských států, odstranit zaostalost některých regionů apod.

Evropský parlament – parlament v rámci Evropské unie; jeho členové jsou voleni ve volbách, které probíhají v jednotlivých státech unie; volby probíhají 1× za pět let; jeho hlavním úkolem je přijímat zákony; zasedání probíhají zejména ve Štrasburku

Evropský soudní dvůr – strážce práva v Evropské unii; má sídlo v Lucemburku

exekuce – provedení soudem určeného úkonu na majetku dlužníka; pokud dlužník otálí se splacením svého závazku a nereaguje a věřitel se nemůže domoci svého práva, může následovat exekuce (zabavení věcí a jejich prodej ze kterého bude uhrazen dluh nebo alespoň jeho část); je to způsob donucení

exekutor – vykonavatel exekucí

Exekutorská komora ČR – samosprávné profesní sdružení s povinným členstvím. Každý soudní exekutor se po splnění zákonných podmínek a po jmenování do exekutorského úřadu (ministrem spravedlnosti) stává členem této komory

exkluzivita – výlučnost; exkluzivní prodejce (ten, kdo má výhradní právo prodávat určité produkty)

expanze – rozšiřování (firma expanduje – tj. rozšiřuje se, nebo své teritorium)

expediční poplatky – poplatky spojené s dopravou (zboží) – jde např. o poštovné, dopravné, balné

export – zboží určené k prodeji na zahraničním trhu

expozitura – pobočka; samostatné pracoviště

externista – ten, kdo pro firmu pracuje, ale není jejím zaměstnancem (učitelé na VŠ, externí prodejci)


Reklama


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.