Start | O nás | Maxdorf | Spolupráce
Malý slovník finanční gramotnosti / F

 

Copyright © Maxdorf 2012

factoring/faktoring – odkup pohledávek; způsob financování - společnost, která něco prodá, vystaví fakturu, která je splatná v určitý den (např. po 60 dnech). Tato společnost má tedy pohledávku za svým odběratelem. Ale nemá ani zboží, ani peníze. Proto prodá svoji pohledávku specializované společnosti, která jí ihned poskytne peníze. Faktoringová společnost pak drží pohledávku a v době splatnosti inkasuje prostředky. A v čem je vtip tohoto "obchodu"? - pohledávku odkoupí faktoringová společnost za nižší částku, rozdíl mezi touto cenou a inkasovanou je pak výnosem této společnosti.

faktura – písemný dokument, který se vystavuje při dodávce zboží/služeb, provedení činností; je na něm vyčíslena cena, kterou je povinen odběratel (příjemce služby) ve stanoveném termínu uhradit

fakultativní – nepovinný (např. fakultativní výlet znamená, že v rámci zájezdu bude uspořádán výlet, kterého se zúčastní jen ti, kteří budou chtít a také si jej dodatečně zaplatí)

fax – komunikační prostředek; přenos textu pomocí telefonních linek, kdy na příjmu i výstupu musí být speciální zařízení (fax); v 90. letech převratná technologie, která byla velmi rychle nahrazena (maily)

fáze poklesu – část hospodářského cyklu

fáze vzestupu – část hospodářského cyklu

feasibility study – studie proveditelnosti, ověřuje správnost předpokladu a realizovatelnost | ang.

fee – poplatek | ang.

feedback – zpětná vazba, | ang.

filantrop – lidumil (základem jsou řecká slova „filos“ (milující) a „anthropos“ (člověk); stále více nabývá na významu firemní filantropie - dobročinnost, sponzorství apod.

filiálka – pobočka; samostatné pracoviště

finance – peněžní prostředky v jakékoli formě (hotovost, bezhotovost, vklad, úvěr)

finanční injekce – finanční pomoc (zpravidla nenávratná, může být od státu)

finanční instituce – subjekty, které pracují s penězi (banky, pojišťovny apod.)

finanční konzultant – expert na oblast financí

finanční krize – krize, která postihuje finanční sektor

finanční leasing – viz leasing

finanční pronájem – viz leasing

finanční rezervy – peníze určené pro použití v budoucnosti

finanční sektor – souhrn všech subjektů v ekonomice (státě), které se zabývají financemi (banky, pojišťovny, úvěrová družstva, leasingové společnosti atd.)

finanční služby – služby, jejichž podstatou jsou peníze - finance

finanční trh – označuje množinu všech trhů, které se zabývají obchodováním s financemi v nejrůznější podobě (peněžní trh, kapitálový trh a devizový trh)

finanční úřad – v ČR speciální úřady, které zřizuje ministerstvo financí. Finanční úřady se starají o správný výběr daní

finanční úřad – spadá do státní správy; stará se zejména o výběr daní na daném teritoriu

finančník – obecné označení profese, jde o někoho, kdo se zabývá financemi

firemní dluhopis – dluhopis, jehož emitentem je firma

firewall – z oblasti IT - brána, která monitoruje a ochraňuje síťový provoz (na jednotlivém PC nebo na celé síti) | ang.

firma – viz podnik

fiskální politika – politika daného státu v oblasti státního rozpočtu

fiskální rok – rozpočtový rok; fiskální rok nemusí korespondovat s kalendářním rokem

fixní úroková sazba – neměnná úroková sazba; úroky jsou na určitou dobu (případně na celou dobu vztahu) sjednány v pevné (neměnné) výši (např. u hypoték); opakem je pohyblivá úroková sazba

flat – plochý; flat výnosy - výnosy jsou stále stejné, bez výkyvů | ang.

flip chart – veliký papírový blok na nožičkách, který se používá při jednáních | ang.

fluktuace – 1. časté změny zaměstnaneckých poměrů; 2. nepravidelný pohyb, kolísání (fluktuace cen)

follow up – pokračování, závěry z jednání (se kterými se dále bude pracovat) | ang.

fond – zdroj; účelové prostředky

Fond pojištění vkladů – speciální fond v ČR, do kterého povinně přispívají všechny obchodní banky určité % z přijatých klientských vkladů. Z tohoto fondu se vyplácí náhrady za vklady uložené u bank, které nejsou schopny dostát svým závazkům (zkrachovaly).

forecast – předpověď (např. jak dopadne plán - zpřesněný očekávaný výsledek plnění) | ang.

forward – přeposlat (dopis) | ang.

frak – pánský společenský oblek, zadní díl je protažený do dlouhých šosů (neplést se smokingem)

franchising – po zakoupení licence může podnikatel podnikat pod obchodním jménem majitele licence; např. McDonald´s funguje s podporou franchisingu - po zakoupení licence a dodržování regulí může podnikatel prodávat sortiment pod hlavičkou McDonald´s

fraud – finanční podvody | ang.

front office – označení pro první linii, přepážky - tam, kde se obsluhují klienti | ang.

FTE (full time equivalent) – souvisí s headcountem - podle úvazku se pracovníci přepočítávají na FTE (takže dvě pracovnice, které mají poloviční úvazek, tvoří dohromady 1 FTE) | ang.

fúze – spojení dvou (více) samostatných podniků v jeden (nedochází k jejich likvidaci); rozlišujeme fúzi sloučením, splynutím nebo rozdělením

FYI – For Your information - pro informaci - zkratka se hojně používá v e-mailech | ang.

fyzická osoba – občan, jednotlivec v oblasti právních vztahů (je to forma právního subjektu; další formou je právnická osoba); má způsobilost k právům i povinnostem a právním úkonům; plná způsobilost je po dosažení zletilosti (18 let)


Reklama


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.