Start | O nás | Maxdorf | Spolupráce
Malý slovník finanční gramotnosti / H

 

Copyright © Maxdorf 2012

hacker – počítačový pirát, násilník; ten, kdo prostřednictvím IT technologie napadne data jiného subjektu s cílem jejich zneužití; provádí nelegální zásahy do software

handbook – příručka | ang.

handout – písemný podklad | ang.

hard data – jasná data | ang.

hard sell – tvrdý prodej (tj. prodej za každou cenu; může používat i manipulační techniku)

hardware – počítač a všechny jeho materiální (technické komponenty); někdy se také označuje jako "železo"; opakem je software

hazard – druh byznysu postavený na sázení/hrách;

HDP – viz hrubý domácí produkt

headcount – počet pracovníků; používá se např. při plánování - plánovaný headcount je 128 FTE | ang.

headhounter – lovec lebek; agentura (profese), která podniká v oblasti vyhledávání vhodných kandidátů na vyšší posty (management) | ang.

headline – titulek | ang.

hejtman – donedávna postava z pohádek; v posledních letech vedoucí představitel kraje v ČR

help desk – podpora a pomocné místo v nesnázích např. pro uživatele nějaké IT aplikace | ang.

hlasování – forma rozhodování; hlasuje se o nějakém návrhu, každý má právo vyslovit svůj názor; hlasování se běžně používá např. při rozhodování valné hromady; hlasování může být tajné nebo veřejné

hlavní kniha – účetní kniha (hlavní = nejdůležitější); v hlavní knize jsou zachycovány veškeré transakce dané firmy

hmotné rezervy – rezervy v naturální, hmotné podobě (zásoby)

holandská aukce – viz dražba

holding – společnost - představitel koncernu, která využívá svůj kapitál k ovládnutí dalších společností (např. vlastní kontrolní balík akcií a tak jí společnosti patří); funguje jako kontrolní nebo mateřská společnost (ovládnuté společnosti označujeme jako dceřiné). Holding ovládá společnosti kapitálově, někdy i personálně

home banking – označení pro služby banky, které může klient využívat ze svého domova (home); formy - internetové bankovnictví, telefonické bankovnictví apod.

home office – označení pro práci z domova; pracovník svou práci vykonává ze svého domova; vhodné pro určité typy činností (administrativa prostřednictvím PC, který je připojen na síť zaměstnavatele, technické pozice apod.).

horké peníze – peníze, které jsou v oběhu, které jsou nejcitlivější na jakékoli výkyvy; pokud jsou na účtech pak na netermínovaných (velmi rychle mohou být vybrány)

horní komora – označení pro senát (dolní komora = parlament)

Hospodářská komora ČR – zastupuje podnikatelskou veřejnost, chrání zájmy svých členů (malých, středních a velkých podniků), kteří se sdružují v regionální síti komor a živnostenských společenství. Členství v komoře je dobrovolné

hospodářská soutěž – soutěž podnikatelských subjektů v hospodářské oblasti; jednotlivé subjekty se snaží být lepší než ostatní a tím na trhu dosáhnout výhodnějšího postavení (vyšší tržby, vyšší zisk). Hospodářská soutěž má svá pravidla, které musí jednotlivé subjekty dodržovat (nesmí zneužívat svého postavení, nesmí uzavírat nepovolené dohody, nesmí se domlouvat o cenách apod.). Regulérnost hospodářské soutěže spadá do kompetence Úřadu pro hospodářskou soutěž

hospodářský cyklus – též konjunkturní cyklus - má základní fáze - fáze vzestupu (oživení) fáze poklesu (recese) dolní bod obratu (deprese, krize) a horní bod obratu (konjunktura)

hospodářský výsledek – výsledek hospodářské činnosti firmy; má formu zisku nebo ztráty

hospodářství – oblast (teritorium), kde probíhají hospodářské procesy (výroba, rozdělování, směna); podle místa rozdělujeme na domácí; podnikové; místní; národní; světové

hotové peníze – peníze ve formě bankovek a mincí (někdy hotovost)

hotovost – viz hotové peníze

hotovostní úvěr – druh bankovního úvěru, kdy jsou klientovi půjčeny (předány) hotové peníze. Klient nesděluje důvod, pro jaké účely úvěr potřebuje (na rozdíl např. od spotřebitelského úvěru). Zpravidla nejvýše úročené úvěry

HR – Human Resource - Lidské zdroje; označení pro útvar ve firmě, který se zabývá personalistikou, náborem, výpočtem mezd apod. | ang.

hranice chudoby – oficiálně stanovená výše příjmů, podle které se rozdělují lidi na chudé a ostatní

hromadná výroba – výroba s úzkým sortimentem, kde se vyrábí velké množství stále stejných výrobků (např. pivo)

hrubý domácí produkt (HDP) – makroekonomický ukazatel, který měří a ukazuje celkový ekonomický vývoj daného státu přepočtený na peníze. Představuje celkovou hodnotu produktů vyrobených v dané zemi zpravidla za rok

hrubý národní produkt (HNP) – makroekonomický ukazatel, který měří a ukazuje celkovou hodnotu statků vyrobených národními subjekty ať v zemi samé či v zahraničí

Human Resource – viz HR

hypermarket – forma obchodu

hypoteční banka – banka, která se specializuje na poskytování hypotečních úvěrů

hypoteční úvěr – druh bankovního úvěru zpravidla na nemovitost, který je zajištěn tzv. hypotékou (proti úvěru dává klient do zástavy movitý majetek - pozemek, dům, stavbu, banka mu proti tomu půjčí prostředky). Pokud klient není schopen hypotéku splatit (dostát svým závazkům), připadne zastavený majetek bance a ta jej prodá. Utržené peníze pak použije na úhradu dluhu.

hypoteční zástavní list – dluhopisy, které vydávají banky; tyto dluhopisy jsou zabezpečeny zástavním právem na nemovitostech

hypotéka – zástavní právo na nemovitost u hypotečního úvěru


Reklama


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.