Start | O nás | Maxdorf | Spolupráce
Malý slovník finanční gramotnosti / I

 

Copyright © Maxdorf 2012

identifikace osob – způsob ověření toho, že daná osoba je ta pravá k danému úkonu (např. doručení zásilky do vlastních rukou). Lze ověřit např. na základě porovnání údajů v průkazu totožnosti (fotografie), ale i jiných prvků

identifikační číslo organizace (IČ nebo IČO) – jednoznačné číslo, které je přiděleno podnikatelskému subjektu v ČR

image – celkové působení - prezentace - dojem, který někdo (i firma) dělá na veřejnost

import – dovoz zboží ze zahraničí

imprinter – velmi jednoduché zařízení, které se používá při placení kartou v obchodě, který není vybaven elektronickou pokladnou. Tyto obchody jsou už nyní v menšině. Mohou snímat pouze embosované karty (karty s vylisovaným písmem). Lidově se imprinter označuje jako "žehlička" | ang.

Inbond – v telefonním centru se počítají hovory. A počítají se dvě kategorie - příchozí hovory = inbondy (odchodí - outbondy) | ang.

incentiva – označení pro speciální motivační program pro zaměstnance (nespočívá ve finančním ocenění) | ang.

indosament – speciální forma převodu (cenného papíru, šeku); na dokument (např. akcie v papírové podobě) se obvykle na rub uvede formulace, že původní majitel převádí dokument vč. všech práv s tím spojených na jinou, přesně definovanou osobu. Své rozhodnutí stvrzuje podpisem

inflace – ekonomický ukazatel o všeobecném zvýšení cen v ekonomice. Míra inflace se vyjadřuje procenty (o kolik % se zvýšily ceny za dané období). Díky inflaci se snižuje kupní síla (za stejně peněz méně zboží), dochází ke znehodnocení peněz (úspor). Opakem inflace je deflace

inflační faktory – příčiny, které vedou ke vzniku inflace

info linka – telefonní linka společnosti, na které poskytuje informace o svých službách, nabídce apod.

informace – sdělení, zpráva, data

informační technologie – vše co slouží k pořízení, uchování a zpracování dat; základní dělení na techniku (hardware) a programové vybavení (software)

informační tok – cesta informace od zdroje k příjemci (i prostřednictvím informačních systémů)

infrastruktura – materiálně technické vybavení a zabezpečení firmy nebo i státu (doprava, spoje, energie apod.)

inkaso – nástroj platebního styku; příjemce si inkasuje (vybírá) prostředky od plátce; inkasní způsob placení se používá tam, kde se částka každý měsíc mění - např. platby za telefon. Plátce musí k takovému způsobu plateb dát svůj souhlas

inovace – zlepšení stávajícího výrobku

insolvence, insolventní – platební neschopnost; neschopnost dostát svým závazkům (nemožnost splatit půjčku či jiný dluh)

insolvenční rejstřík – seznam, ve kterém lze najít firmy v insolvenčním řízení

insolvenční řízení – vyhlašuje soud v případě, že firma je neschopna dostát svým závazkům

insolvenční správce – firma, která je v úpadku, dostane soudem jmenovaného insolvenčního správce, který zkoumá její majetek a závazky; rozhodne o dalším řešení - reorganizaci, konkurzu apod.

integrace – spojení, splynutí

interface – rozhraní mezi IT systémy | ang.

internetová reklama – viz webová reklama

internetový obchod – prodej zboží koncovému spotřebiteli prostřednictvím internetu (na internetu je nabídka zboží, spotřebitel vyplní v aplikaci kolik čeho požaduje a způsob odběru a platby)

interní audit – je nezávislá, objektivní činnost zaměřená na zdokonalování procesů ve společnosti (zaměřuje se na oblast rizik, řízení, kontroly apod.)

intervence – ovlivňování, zasahování, snaha o ovlivňování situace (např. státní intervence na podporu vlastní měny)

inventura – proces, při kterém je zkoumá, zda skutečný stav odpovídá stavu účetnímu

investice – dlouhodobý vklad kapitálu do cenných papírů; do pozemků, budov, strojů apod.

investiční společnost – firma (finanční instituce) specializovaná na kolektivní investování; spravuje podílové fondy

investiční úvěr – úvěr na financování investic

investor – ten, kdo objednává a financuje investice

investovat – vydávat (vkládat) peníze s cílem zhodnotit je (investovat do cenných papírů, do firmy, do nového zařízení)

inzerát – placené zveřejnění informace v tisku, jeden z nástrojů reklamy

inzerent – ten, kdo zadává inzerát (a platí jej)

IT – informační technologie


Reklama


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.