Start | O nás | Maxdorf | Spolupráce
Malý slovník finanční gramotnosti / K

 

Copyright © Maxdorf 2012

kalkulace – propočet

kampelička – viz družstevní záložna

kapitál – 1. slavná (nebo spíš neslavná) kniha od Karla Marxe; 2. peněžní nebo věcný kapitál (tj. zdroje); rozlišujeme vlastní kapitál (peněžitý a nepeněžitý vklad majitelů do firmy) a cizí kapitál (úvěry)

kapitálová přiměřenost – finanční ukazatel; poměřuje kapitál banky v vztahu k rizikovým aktivům; ze zákona musí banky udržovat tento ukazatel ve stanovené proporci

kapitálová struktura – ukazatel, který sleduje složení kapitálu (cizí a vlastní zdroje apod.)

kapitálový trh – trh finančních instrumentů; na kapitálovém trhu se obchoduje s cennými papíry, které mají dlouhou dobu splatnosti (dluhopisy) nebo nemají dobu splatnosti uvedenu (akcie)

karta – v ekonomice (finančnictví) je myšlena obvykle platební karta

kartel – forma spolupráce mezi firmami; členové kartelu jsou samostatné firmy (právní i obchodní samostatnost), zavazují se ke společnému postupu v oblasti cen, odbytu apod. Protože tyto dohody jdou proti zájmům společnosti jsou v mnoha zemích kartely zakázány (u nás také)

katastr nemovitostí – seznam všech nemovitostí v ČR (pozemky, budovy) s jejich výměrou, polohou, evidencí majitelů a různých věcných práv k uvedeným nemovitostem apod.

katastrální úřad – úřad, který vede katastr nemovitostí

katastrální území – celá republika je rozdělena do jednotlivých "katastrů" (katastrálních území)

Key Performance Indicators – viz KPI

kick off – vykopnutí (kick of meeting - zahajovací schůzka, slouží k tomu, aby všichni dostali stejný úvod do dané problematiky). | ang.

klamavá reklama – nedovolený způsob propagace; při propagaci jsou používány nepravdivé údaje s cílem zmást spotřebitele a přesvědčit jej, aby výrobek koupil

klasifikovaný úvěr – problémový úvěr

klient – zákazník

klientela – množina klientů

kmenové akcie – zcela běžný (standardní) druh akcie

know-how – soubor znalostí a dovedností jednotlivce či firmy

kód banky – část bankovního spojení; každá banka má v ČR svůj jedinečný 4místný kód, který se musí používat v bezhotovostním platebním styku

kogentní ustanovení – ustanovení v právní normě, které nepřipouští žádný jiný výklad a nelze se od takového ustanovení odchýlit (např. jde o náležitosti smluvních dokumentů, které každá smlouva musí obsahovat).

kolaudace – řízení, při kterém je prozkoumávána stavba (nová stavba, modernizace apod.) zda odpovídá schválenému plánu, zda splňuje všechny dané předpoklady (např. z hlediska bezpečnosti) a může tedy sloužit svému účelu. O výsledku se vyhotoví tzv. kolaudační rozhodnutí

kolaudační rozhodnutí – dokument, který obsahuje výsledek kolaudace;

kolek – speciální známka, která se používá pro placení poplatků státní správě (na různých žádostech = kolkovaná žádost)

kolektivní smlouva – dokument, který uzavírá vedení firmy s odborovou organizací (ta vystupuje jménem zaměstnanců = kolektivu = kolektivní), týká se zaměstnanců, jejich postavení, mezd, péče, benefitů apod.

komaditní společnost – forma podniku, ve které se sdružily alespoň dvě osoby; jedna osoba má postavení "komplementáře" a druhá "komanditisty"; tato forma společnosti představuje mezičlánek mezi veřejnou obchodní společností a společností s ručením omezeným; vyskytuje se zřídka (v názvu musí být forma uvedena)

komodita – "hromadné" zboží, surovina

komora – v byznyse bude nejspíše míněna profesní organizace. Některé komory vznikly ze zákona a jsou povinné (příkladem může být advokátní komora, lékařská komora), některé jsou ryze dobrovolné (např. hospodářská komora).

Komora auditorů ČR – samosprávná profesní organizace, která je zřízena podle zákona. Jejím cílem je správa auditorských profesí v ČR

Komora daňových poradců – profesní organizace, která sdružuje daňové poradce, chrání a prosazuje jejich zájmy. Podle zákona musí být všichni daňoví poradci zapsáni v této organizaci.

Komora soudních znalců ČR – dobrovolné samosprávné profesní sdružení. Sdružuje znalce všech profesí. Jejím cílem je prosazovat a obhajovat jejich profesní zájmy

kompenzace – vyrovnání, náhrada újmy (škody)

kompetence – pravomoc

kompetentnost – je to oprávněnost (pravomoc) a způsobilost (odbornost, kvalifikace)

komunální sféra – města a obce, samosprávné orgány

koncern – viz holding

konference – setkání odborníků; konference bývají většinou otevřené (může se přihlásit kdokoli); mají jasné téma (co se projednává, o čem se diskutuje); často i mezinárodní

konferenční služby – služby, které jsou potřebné při organizaci konference, ale i nějakého většího setkání (příhodné místo s potřebnou kapacitou a uspořádáním; ozvučení; tlumočení; pořizování záznamu; občerstvení účastníků); některé hotely se specializují právě na poskytování konferenčních služeb

konjunktura – část hospodářského cyklu, v období konjunktury dochází k ekonomickému růstu se všemi konsekvencemi (např. růst zaměstnanosti); je to vrcholná fáze hospodářského cyklu

konjunkturní cyklus – viz hospodářský cyklus

konkurence – soutěžení; rivalita mezi firmami na trhu, které vedou "boj" o nejlepší podmínky pro sebe (ceny, odbyt..)

konkurent – soupeř

konkurs – 1. forma výběrového řízení (konkurs na ředitele) 2. způsob finančního vypořádání pohledávek; pokud je firma v konkursu znamená to, že se stará už de facto jen o to, jak vypořádá své závazky - prodává majetek a z něho hradí svým věřitelům

konkursní řízení – proces úpadku firmy, ve kterém se hledá způsob jak vykrýt nároky věřitelů

konsensus – shoda názorů, souhlas (dobré je, když jednání končí konsenzem)

konsolidace – sloučení

konsolidace půjček – nahrazení několika úvěrů (půjček) jediným (konsolidace úvěrů do jednoho celku)

konsolidovaný výsledek – hospodářský výsledek celé skupiny; do konsolidovaných výsledků se zahrnují výsledky matky i jejích dceřiných společností (holdingu)

konsorcium – viz syndikát

konstantní symbol – číslo používané v platebním styku pro identifikaci charakteru platby; nejsou v ČR povinné

kontinuita – souvislost, návaznost

konto – viz účet

kontokorent – zvláštní druh úvěru; sjednává se zpravidla k běžnému účtu, kdy smí klient svůj účet přečerpat (účet, kde se běžně přechází z plusového zůstatku do minusového a zase zpět)

kontokorentní účet – viz kontokorent

kontokorentní úvěr – viz kontokorent

kontraband – podloudní dodávka zboží

kontrakt – smlouva, dohoda (někdy je také myšlena zakázka)

kontribuce – nucený příspěvek (třeba i daň)

kontroling – viz controling

kontroverzní – sporný

konvertibilita – směnitelnost - volný převod jedné měny na druhou (české koruny na eura);

konverze – změna

konverze úvěru – přeměna původní půjčky na novou, která je sjednána za jiných podmínek (přeúvěrování)

konzultant – odborný poradce ze specializované (obvykle poradenské) firmy

konzumní – spotřební (konzumní společnost - společnost, která se orientuje na spotřebu)

kooperace – spolupráce

koprodukce – společná výroba více subjektů; např. film byl vyroben v koprodukci … (na filmu se podílí ….)

korekce – oprava

korektní – správný

korektura – oprava chyb v textech (dělá se korektura knih)

korespondence – 1. dopisy (a jejich souhrn); 2. soulad (příklad - to koresponduje s tím a tím)

korigovat – opravovat, uvádět na pravou míru

korporace – velká společnost, právnická osoba (obvykle je myšlen velký subjekt, ne malý podnikatel)

korporátní sektor – korporátní odvětví; patří do něj všechny korporace

koruna – měnová jednotka (v ČR česká koruna; ale i estonská apod.)

korupce – podplácení (nečestné jednání s cílem získat neoprávněnou výhodu)

kotace – přijetí cenného papíru k obchodování na burze

kotované akcie – akcie s úředně stanoveným kursem na burze

KPI – Key Performance Indicators - jsou to jasná, měřitelná kritéria, která jsou nastavena např. jako cílové hodnoty, kterých je třeba dosáhnout | ang.

krach – úpadek, bankrot

kraj – samosprávný celek; ČR se rozpadá na jednotlivé kraje, v čele kraje stojí hejtman

krátké peníze – také horké peníze; peníze, které nejsou termínované, jsou určené k rychlé spotřebě (rychlé útratě)

kreativita – tvořivost

kredit – úvěr; v účetnictví označení strany účtu "Dal" (druhá strana Má dáti)

kreditní karta – druh platební karty, někdy také úvěrové karty (toto označení se používá zřídka). Klient použitím karty nečerpá své prostředky, ale prostředky banky (event. jiného subjektu) - vydavatele karty. Tyto prostředky je podle smlouvy povinen do určité doby splatit. Bance (vydavateli) platí úroky, poplatky.

kritérium – měřítko pro srovnávání - posuzování; ukazatel

krize – fáze hospodářského cyklu, která je charakteristická poklesem (pokles výroby, pokles odbytu, pokles zaměstnanosti); hromadí se negativní jevy, které zabraňují normálnímu fungování

krizový štáb – zvláštní orgán, který se zřizuje pro řízení zásadních (krizových) situací; např. v době povodní budují obce, kraje i jednotlivé podniky krizové štáby;

křížový prodej – viz cross-selling

kšeft – obchod (může mít trochu negativní přídech - ten udělal pěkný kšeft = něco vyčachroval)

kšeftař – hamižný obchodník;

kuloár – chodba, zpravidla je ale myšleno zákulisí (v kuloárech se mluví o tom a tom = po straně/z neoficiálního pramene jsem se dověděl)

kumulace – hromadění

kunčaft – zákazník

kupní síla – hodnota peněz; zkoumá se jako množství zboží, které je možné si koupit za určité množství peněz; lze porovnávat kupní silu v čase (meziroční změnu) nebo i pro porovnání mezi jednotlivými zeměmi (velmi populární - průměrný dělník v naší zemi potřebuje 40 měsíčních platů na to, aby si pořídil auto, průměrný dělník v zemi XY vystačí s 20 měsíčními platy)

kupní smlouva – smlouva mezi kupujícím a prodávajícím, kdy prodávající má za povinnost předat kupujícímu předmět koupě a kupující sjednanou částku (kupní smlouva např. vzniká i při nákupu nanuka v obchodě - tj. nemusí mít písemnou podobu)

kupónová privatizace – označení pro metodu privatizace státního majetku v České republice v 90. letech

kurzovní lístek – oficiální dokument banky, směnárny o aktuálním kurzu valut a deviz (za kolik korun lze nakoupit/prodat cizí měnu)

kusová výroba – výsledkem činnosti je pouze několik výrobků; jde o produkci drobných podnikatelů nebo vysoce unikátních záležitostí - např. zakázkové krejčovství

kvalifikace – odborná způsobilost, vzdělání

kvalita – jakost, hodnota

kvantita – množství

kvantum – množství

kverulant – stěžovatel, nepříjemný zákazník, který není nikdy s ničím spokojen a neustále dokola jen a jen kritizuje

kvitance – stvrzenka

kvitovat – vzít na vědomí

kvóta – stanovený počet


Reklama


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.