Start | O nás | Maxdorf | Spolupráce
Malý slovník finanční gramotnosti / L

 

Copyright © Maxdorf 2012

laptop – viz notebook

launch – spuštění, start (např. marketingové kampaně) | ang.

leasing – pronájem stroje, auta (ne domu); výhodou je, že si klient pořídí něco hodnotného, na co nemusí mít vlastní úspory ani si brát úvěr; předmět je ve vlastnictví toho, kdo předmět za úplatu půjčuje. Poskytování leasingu je předmětem činnosti leasingových společností

legislativa – zákonodárství

legislativní proces – proces při kterém se připravují a schvalují zákony

lektor – školitel, potkáme ho na školení, učí nás cizí jazyk apod.

lhůta – přesně vymezená (definovaná) doba

lhůta splatnosti – termín, do kterého je třeba zaplatit

liberalizace – odstraňování (uvolňování, zmírnění) bariér - regulací, norem

liberalismus – myšlenkový proud, který jako hlavní vidí politickou a hospodářskou svobodu, omezení státních zásahů, zcela preferuje soukromé vlastnictví

licence – oprávnění k určité činnosti

lídr – vedoucí osobnost; hlavní hráč na trhu (ale i v politice)

lidská práva – základní práva a svobody, která přináleží každému člověku (bez ohledu na zákony daného státu) - např. rovnost (bez ohledu na rasu, barvu, náboženství), svoboda, právo na život, zákaz otroctví, ponižování apod.; základ je položen ve Všeobecné deklaraci lidských práv

lidské zdroje – útvar ve firmě, který se kompletně zabývá zaměstnanci; zahrnuje nábor, personalistiku, vzdělávání, výpočet mezd apod.

lichva – půjčování peněz za neúměrně vysoké úroky (poplatky); jde o nemravné, neoprávněné obohacování, které může být posuzováno jako trestný čin (zpravidla využívá nedobrého postavení toho, kdo nutně potřebuje peníze a nemá jinou možnost, jak si je v danou chvíli opatřit)

likvidace – 1. vyřízení (likvidace pojistky = vyřízení) 2. zrušení (likvidace firmy - forma zániku firmy) 3) zničení (likvidace zásob)

likvidita – schopnost kdykoli (okamžitě) splatit své závazky; pro banky je to jeden ze základních principů (dostatek likvidity); nejlikvidnější formou financí jsou hotové peníze

likvidní – schopný platit

limit – nastavená mez (horní nebo dolní)

limitovaný – ohraničený, omezený

lineární sazba – sazba vyjádřená procentem, které je stejné při jakémkoli základě (lineární)

listinné akcie – akcie, které jsou vydány v materializované podobě

loajalita – věrnost

lobbing – viz lobismus

lobby – 1. místo - předsíň, zákulisí 2. zájmová skupina, která chce prosadit své zájmy (a lobuje např. v poslanecké skupině)

lobismus – cílené ovlivňování vlivných představitelů (poslanců, členů vlády)

logistika – systém přepravy, zásobování

logo – známka, označení firmy (výrobku); loga bývají chráněna před zneužitím (přesto se na různých tržištích objevuje zboží označené logy světoznámých výrobců s neuvěřitelně nízkými cenami)

lombardní úvěr – úvěr, při kterém dává dlužník do zástavy movitou věc

loroúčet – běžný účet, který vede tuzemská banka zahraniční bance ve své měně (opak nostroúčtu)

lot – velký balík cenných papírů

low cost – viz nízkonákladová společnost

LTV – life time value; znamená výnosy (hodnotu) získané za celou dobu trvání obchodního vztahu (LTV u hypotéky je celkový výnos za celou dobu jejího trvání pro banku) | ang.

lukrativní – výnosný, ziskový

lustrace – prověření údajů


Reklama


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.