Start | O nás | Maxdorf | Spolupráce
Malý slovník finanční gramotnosti / M

 

Copyright © Maxdorf 2012

má dáti – označení pro levou stranu účtu v účetnictví (druhá strana Dal)

mafie – utajená organizace/společnost, která používá zločinecké metody (drogová mafie)

magistrát – obecní úřad ve velkoměstě; řídící orgán státní správy

magnát – bohatý člověk

majetek – fyzické (i duševní) vlastnictví; z hlediska formy jej můžeme rozdělovat na hmotný (např. dům), nehmotný (duševní vlastnictví) a finanční

majetková daň – daň, která je uvalena na určité jmění

majetkový účet – účet, na kterém se sledují vlastní aktiva (zásoby, peníze)

majitel akcií – viz akcionář

majorita – většina; např. majoritní vlastník akcií - ten, kdo drží většinu akcií určité společnosti (a tuto firmu tedy ovládá); opak - minorita

majoritní vlastník – patří mu nadpoloviční díl společnosti, může snadno ovlivňovat její činnost

makléř – profese; obchodník - zprostředkovatel obchodů s cennými papíry

makroekonomie – věda, která se zabývá ekonomikou jako celkem (nezajímá se o vývoj jednotlivých firem, ale o makroekonomické záležitosti - hospodářskou rovnováhu, inflaci, nezaměstnanost, zadluženost země apod.)

maloobchod – prodej zboží konečnému spotřebiteli (supermarkety, běžné obchody)

maloobchodní cena – cena pro konečného spotřebitele (někdy též spotřebitelská cena)

maloobchodní tržby – tržby, kterých dosahuje maloobchod

malus – přirážka pojistného; připočítává se při vyšší pravděpodobnosti pojistné události v následujícím období (takže - dostanu-li od pojišťovny malus znamená to, že budu za pojistku platit více, než jsem platil dosud). Opak - bonus

malverzace – zpronevěra

management – vedení (společnosti, firmy)

manažer – šéf, vedoucí

mandát – plná moc, pověření (může vyplývat přímo ze zastávané funkce - např. ředitel má mandát rozhodnout o xx)

mandatorní výdaje – jsou to takové výdaje, které musí být vypláceny; mandatorní výdaje ze státního rozpočtu - jejich výplatu nelze omezit jinak než změnou zákonné normy (např. důchody, sociální dávky apod.)

Manday – "člověko den"; speciální jednotka, která se používá při propočtu nějaké náročnosti - např. na vymalování bytu potřebuji 6 mandays (což znamená, že 1 člověk to bude dělat 6 dnů, když seženu dva, bude to trvat jen 3 dny a když seženu šest lidí, mám za jediný den vymalováno) | ang.

manipulace – ovlivňování; nečestné jednání

manko – také schodek - rozdíl zjištěný při inventarizaci, kdy skutečnost je nižší, než účetní stav (chybí peníze, zboží)

manuál – návod

manuální – ruční

manufaktura – dílna

marginální – zanedbatelný, okrajový, nevýznamný

market maker – tvůrce trhu, ten, kdo má na trhu hlavní vliv (např. největší prodejce akcií) | ang.

market share – podíl na trhu | ang.

marketing – obchodní politika firmy

marže – rozpětí, rozdíl, např. mezi nákupní a prodejní cenou (marže pro obchodníka)

mateřská dovolená – volno, které je poskytováno v souvislosti s narozením dítěte; na mateřskou dovolenou se nastupuje před porodem, po porodu trvá 22 týdnů; na mateřskou dovolenou může navazovat rodičovská dovolená

mateřská společnost – (někdy také jen "matka") - označení pro společnost, která ovládá (= vlastní) dceřinou společnost

matka – viz B201

maximalizace – tržeb, příjmů, zisku; jde o soustavnou činnost jejímž cílem je dosáhnout nejlepšího výsledku

mecenáš – sponzor; dobrodinec

média – nejčastěji se vyskytuje ve smyslu "prostředky masové komunikace" (TV, tisk, rozhlas)

meeting – schůzka, setkání, porada | ang.

měna – peněžní jednotka

měnová politika – nástroj hospodářské politiky; využívá různá opatření a zásady, které prostřednictvím měnových nástrojů pomůžou dosáhnout vytčené měnové cíle. Je nástrojem centrální banky, základním cílem je aktivní ovlivňování inflace.

měnový kurz – cena měny (např. koruny) vyjádřená v jiné měně; rozlišujeme pevný kurs (fixní) nebo plovoucí (pružný, pohyblivý)

message – zpráva, poselství | ang.

messenger – ten, kdo vozí zásilky | ang.

Mezinárodní měnový fond – mezinárodní organizace, jejímiž členy jsou jednotlivé státy (má kolem 150 členů); vznikl v r. 1945; tehdejší Československo bylo mezi zakládajícími členy; cílem je napomáhat mezinárodní měnové spolupráci, usnadňovat růst světového obchodu, podporovat stabilitu měnových kursů, půjčovat peníze členům apod.

mezinárodní účetní standardy IFRS – normy pro účetnictví, které jsou platné mezinárodně (stejná srovnávací báze)

MiFID – norma, směrnice EU o trzích finančních nástrojů (Markets in Financial Instruments Directive)

migrace – přemisťování

mikroekonomie – věda, která se zabývá ekonomikou jednotlivých subjektů (firem, trhů)

milestone – milníky, termíny | ang.

mimořádný odpis – odpis, který je udělán mimořádně v důsledku mimořádné skutečnosti - např. došlo k neočekávanému zničení majetku

mince – hotové peníze v kovové podobě

minimální mzda – nejnižší přípustná mzda stanovená zákonem

ministerstvo financí – orgán státní správy, který má v kompetenci oblast financí daného státu,

ministr – člen vlády; je zpravidla zodpovědný za přesně vymezenou oblast (finance, doprava, kultura, zdravotnictví apod.)

minorita – menšina; např. minoritní vlastník akcií - ten, kdo drží pouze malý počet akcií a na vliv společnosti tedy nemá vliv; opakem je majorita

minoritní vlastník – ten, kdo vlastní jen nepatrnou část společnosti, nemá de fakto žádnou moc ovlivňovat její činnost (např. minoritní vlastník akciové společnosti); přesto má veškerá práva, která k jeho vlastnictví přináleží

minutes – zápis | ang.

míra nezaměstnanosti – ukazatel, který odráží počet lidí, kteří jsou bez práce

míra zaměstnanosti – ukazatel, který odráží podíl lidí v produktivním věku (zhruba od 15 do 64 let), kteří mají práci (zaměstnání), na celkovém počtu obyvatelstva

míra zdanění – sazby a výše jednotlivých daňových sazeb

mise – poslání; firma má svou misi (krátké výstižné poslání své firmy formulované pro své zaměstnance), kromě mise má firma také svoji vizi

mlčenlivost – ušlechtilá vlastnost; v bankách (i jiných institucích) je závazná tzv. mlčenlivost ve věcech služebních, tou jsou vázáni všichni zaměstnanci, kteří o takových záležitostech musí vždy jen a jen mlčet (vyjma přesně specifikovaných případů, kdy jsou mlčenlivosti zproštěni - např. výpověď u soudu)

mluvčí – viz tiskový mluvčí

mobilní operátor – firma, která se specializuje na poskytování služeb spojených s mobilními telefony

moc soudní – jsou tři základní pilíře politické moci - moc soudní, výkonná a zákonodárná; moc soudní je vykonávána nezávislými soudy

moc výkonná – jsou tři základní pilíře politické moci - moc soudní, výkonná a zákonodárná; výkonnou moc zajišťuje vláda (ministerstva), státní úřady

moc zákonodárná – jsou tři základní pilíře politické moci - moc soudní, výkonná a zákonodárná; zákonodárnou moc u nás vykonává Parlament ČR, který má dvě komory - poslaneckou sněmovnu a senát

modernizace – vylepšení

monetární – peněžní

monetární politika – viz měnová politika

monitoring – trvalé sledování

monopol – výsadní postavení na trhu; monopolní výrobce ovládá trh (odvětví)

moratorium – zákaz, zmrazení (cenové moratorium = zmrazení cen)

motivace – souhrn pohnutek k jednání

motivační systém – systém, který má za úkol probudit zájem, pohnout k jednání, kterého má být dosaženo (motivace na zvýšení prodeje v obchodě, kdy jsou prémie prodavačů přímo úměrné tomu, jakých tržeb dosáhli)

movité věci – věc, se kterou lze hýbat (auto, technika, vybavení domácnosti); opak - nemovitosti

MSE – Micro and Small Enterprises = označují se tak malé a střední podniky, tedy určitý segment trhu | ang.

municipality – obce, komunál

mystifikace – úmyslné klamání, mlžení

mýtné – viz mýto

mýto – forma poplatku za použití komunikace; dříve se používalo za přechod mostu, dnes běžně se běžně vybírá za průjezd kamiónu dálnice

mzda – odměna za vykonanou práci

mzdové účetnictví – část účetnictví, která se zabývá výpočtem mezd (platů) a jejich zúčtováním


Reklama


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.