Start | O nás | Maxdorf | Spolupráce
Malý slovník finanční gramotnosti / N

 

Copyright © Maxdorf 2012

nabídka – zboží, služby na trhu určené k prodeji (ochota a schopnost prodat). Opakem je poptávka

nábor – aktivity, jejichž cílem je získat nového zaměstnance

nadace – nestátní organizace, zabývají se obvykle prospěšnou činností, nemají právní nárok na získávání finančních prostředků z veřejných rozpočtů; prostředky na svou činnost obvykle získávají od zakladatelů, dárců apod.

nájemce – subjekt (osoba, společnost), která za úplatu užívá určitou věc/nemovitost (stroj, dům, půdu)

náklady – peněžní vyjádření spotřebovaného materiálu, služeb, vynaložené práce (mzdové náklady) atd.

nákup na splátky – nákup zboží, který je financován z úvěru, který si kupující vyřídí přímo v obchodě při nákupu zboží

národní hospodářství – hospodářské procesy, které probíhají na území jednoho státu. Dobré národní hospodářství je základem každého státu

národnost – příslušnost jednotlivce k nějakému národu (národnost česká, slovenská); nezaměňovat se státní příslušností

návratnost kapitálu – finanční ukazatel, poměřuje čisté výnosy ke kapitálu

nedobytná pohledávka – pohledávka, u které se věřitel nemůže domoci jejího uhrazení a to ani za pomoci soudu (tj. soud dal věřiteli za pravdu, ale dlužník nic nemá a není z čeho platit)

negociace – vyjednávání

negotiation – vyjednávání | ang.

negovat – popírat, odmítat

nekalá soutěž – něco, co odporuje dobrým mravům; např. prodej "značkového" zboží na tržnicích (tj. napodobování cizích výrobků, zneužívání log apod.)

nemocenská – (správně peněžité dávky nemocenského pojištění) - prostředky, které dostává člověk v pracovním poměru v době své pracovní neschopnosti (od zaměstnavatele, od státu - souvisí s právní úpravou)

nemocenské pojištění – zákonné pojištění; týká se výdělečných osob, které v případě nemoci pobírají peněžité dávky nemocenského pojištění

nemovitost – pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem (nelze s nimi pohnout); opakem jsou movité věci

neobchodovatelné akcie – akcie, které nelze volně nabídnout k prodeji

neplatič – viz dlužník

neproduktivní věk – věk, ve kterém osoby nejsou schopny pracovat (děti, staří lidé)

nepřetržitý provoz – provoz, který je zajišťován nepřetržitě 24 hod. denně, každý den v roce bez ohledu na svátky a jiná volna (např. provoz v jaderné elektrárně, v nemocnici)

nepřevoditelné akcie – viz neobchodovatelné akcie

nepřímá daň – daň, jejíž placení neprobíhá přímo do státního rozpočtu, daň se vybírá jako součást ceny (např. daň z přidané hodnoty)

nerezident – opak rezidenta (ten kdo nebydlí/nemá sídlo na území příslušného státu)

nesměnitelná měna – měna, kterou nelze volně směnit za jinou měnu - buď z důvodu ekonomických (nikdo takovou měnu nechce) nebo z důvodů politických (zakázáno státem); opakem je volně směnitelná měna

nestandardní úvěr – úvěr, který není splácen podle smlouvy (nižší splátky, chybějící splátky)

netto – čistý (např. váha zboží bez obalu); opakem je brutto

neúročený vklad – vklad, který je uložen na některém typu depozitních produktů bez toho, aniž by klient dostával úroky z jistiny

neviditelná ruka trhu – termín, který použil jeden významný ekonom (A. Smith v 18. st.) - jde o dokonalé fungování trhu bez jakýchkoli zásahů ku prospěchu všech byť každý účastník sleduje svůj vlastní zájem; ekonomiku řídí trh svojí "neviditelnou rukou"

next steps – další kroky, další plán | ang.

nezaměstnanost – makroekonomický ukazatel, který měří a ukazuje kolik osob na trhu práce je bez trvalého zaměstnání

nezdanitelné příjmy – příjmy, které jsou osvobozeny od placení daně (např. sociální dávky)

nezisková sféra – viz neziskový sektor

neziskové instituce – subjekty, které se zabývají obecně prospěšnými činnostmi (humanita, charita, ekologie), nadace, sdružení

neziskový sektor – oblast, která poskytuje veřejné služby - patří sem veřejná správa a neziskové nestátní instituce; cílem činnosti těchto institucí není tvorba zisku

nízkonákladová společnost – společnost, která má svou strategii postavenou na co nejnižších nákladech, díky čemuž má nejnižší ceny na trhu a strategickou výhodu; (např. nízkonákladové letecké společnosti - šetří na občerstvení, servisu při odbavení apod. - tyto úspory promítají do cen); občas se používá angl. označení "lowcost"

no comment – odmítnutí vyjádřit se k něčemu (bez komentáře)

nominální cena – cena, která se rovná nominální hodnotě

nominální hodnota – "uvedená" hodnota (někdy také jmenovitá), hodnota, na kterou cenný papír zní (je na něm uvedena nebo kterou má v knihách např. akcie v hodnotě 100 Kč). Příkladem také může být bankovka - na každé je uvedena hodnota (100 Kč apod.). Skutečná hodnota se od nominální může lišit - u cenných papírů je to zcela běžné (diference oběma směry. Např. akcie s nominální hodnotou 100 Kč může být obchodována za 1250 Kč, nebo také za 35 Kč)

non stop provoz – viz nepřetržitý provoz

norma – všeobecně platné pravidlo; předpis (právní normy apod.)

nostroúčet – běžný účet, který tuzemské bance vede jiná banka v zahraničí ve své měně (opak loroúčtu)

Notářská komora ČR – profesní samosprávná organizace, která sdružuje notáře v ČR. Členství je povinné. Komora garantuje výkon notářského povolání. Dohlíží na vedení notářských úřadů a činnost jednotlivců. Komora vyhlašuje a organizuje konkurzy na uvolněné a nově zřízené notářské úřady.

notebook – osobní přenosný počítač

novela – nová norma, která upravuje nějakou stávající (starší) (novela právního předpisu)

nucená správa – podnik, který je v úpadku, se dostane po tzv. nucenou správu - soud jmenuje insolvenčního správce, který de facto firmu řídí

numizmatika – nauka o mincích


Reklama


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.