Start | O nás | Maxdorf | Spolupráce
Malý slovník finanční gramotnosti / O

 

Copyright © Maxdorf 2012


občanský průkaz –
průkaz totožnosti určený primárně k použití v tuzemsku

občanský zákoník – základní právní norma, která upravuje vztahy vůči fyzickým osobám (občanům)

obecně prospěšná společnost – nestátní organizace, zabývá se obecně prospěšnou činností; nemá právní nárok na získání prostředků ze státního rozpočtu (např. nadace)

oběživo – hotové peníze

obchod – 1. místo, kde se prodává a nakupuje zboží (střetává se zde poptávka s nabídkou) 2. směna zboží (služeb) za peníze (uzavřít obchod)

obchod s bílým masem – nelegální podnikání zpravidla se ženami (dodávky do veřejných domů apod.)

obchodní banka – banka, která poskytuje finanční služby; hospodaří s penězi, které získá od klientů formou vkladů a půjčuje je dalším subjektům ve formě úvěrů. V ČR musí mít obchodní banky licenci od ČNB. Největší obchodní banky na trhu v ČR - Komerční banka; Česká spořitelna, ČSOB; GE-Money Bank

obchodní bilance – přehled o vývozu a dovozu (obchodní bilance státu - informace o tom, za kolik se vyvezlo a za kolik dovezlo)

obchodní den – den, ve kterém probíhá obchodování (např. neděle není obchodním dnem burzy apod.)

obchodní jednání – jednání, které je vedeno s cílem sjednat nějaký obchod

obchodní jméno – název, pod kterým podnikatel, živnostník nebo firma podniká

obchodní podmínky – dokument, který obsahuje detailní podmínky; může být nedílnou součástí smlouvy (ale jejich změna může proběhnout jednostranně).

obchodní podnik – podnik, jehož předmětem činnosti je obchodování se zbožím; můžeme je členit na velkoobchodní a maloobchodní; event. na podniky vnitřního obchodu a zahraničního obchodu

obchodní rejstřík – speciální seznam, který vede obchodní soud; do tohoto seznamu se zapisují všechny firmy a společnosti; pro zápis do obchodního rejstříku musí být vždy splněny zákonem předepsané náležitosti; o firmě se zapisují všechna podstatná data; do obchodního rejstříku je možno nahlížet (je veřejný)

obchodní řetězec – řada obchodů, které patří stejnému majiteli (supermarkety, hypermarkety)

obchodní tajemství – informace o výrobě, obchodech, záměrech firmy - vše, co je pro firmu cenné a co by mohlo být zneužito;

obchodní zákoník – základní právní norma, která upravuje vztahy v businessu

obchodovatelné akcie – viz veřejně obchodovatelné akcie

obligace – forma cenného papíru; obligace jsou pevně úročeny

obolus – nepatrná finanční částka (původ ze starořecké drobné mince)

obrat – suma prodejů (plateb) za určité časové období (např. prodeje za měsíc) vyjádřená v korunách

obstrukce – snaha zmařit nějaké jednání (obstrukce při volbě prezidenta)

odborová organizace – organizace, která zastupuje zaměstnance firmy; prosazuje sociální, ekonomické i další požadavky zaměstnanců (jaké bude navýšení platů v daném roce, jaké budou benefity, jak bude znít kolektivní smlouva apod.). V některých firmách mají odbory silnou vyjednávací pozici

odbory – viz odborové organizace

oddlužení – jeden z možných způsobů řešení úpadku dlužníka; může být použit v případě, že dlužník má více věřitelů kterým není schopen splatit své dluhy. Kouzlo oddlužení spočívá v tom, že pokud dlužník splní řádně a včas povinnosti stanovené plánem oddlužení, může ho soud zprostit povinnosti úhrady neuspokojených závazků (dosavadních dluhů).

odhad – přibližné určení výsledku, ke kterému lze dospět při použití různých metod (statistické apod.). Někdy se termín "odhad" používá i pro expertní posouzení (odhad majetku; odhad ceny nemovitosti apod.)

odklad – posunutí lhůty, termínu (odklad splátky - povolení splatit v pozdějším termínu, než bylo původně dohodnuto)

odpis – účetní kategorie; vyjadřuje v peněžním vyjádření postupnou ztrátu hodnoty (opotřebení, amortizaci) dlouhodobého majetku (kapitálu, investice); odpisy se promítají do nákladů podniku; jde o trvalé a nevratné snížení hodnoty v účetnictví. Rozlišujeme řádné a mimořádné odpisy

odpis pohledávky – nedobytné nebo promlčené pohledávky, u kterých není pravděpodobné, že budou ještě někdy vyrovnány, se provádí odpis = vyrovnání účetní cestou

odprodej – viz prodej

odstupné – peníze, které zaplatí jedna firma druhé při odstoupení od smlouvy

odškodné – peníze z pojistky při úrazech

odvolání – 1. odvolání z funkce; 2. nesouhlas s nějakým závěrem a snaha revokovat jej (rozsudek soudu, se kterým nejsme spokojeni - podáme odvolání proti rozsudku)

off site – speciální setkání, akce, které se konají mimo obvyklé prostory (výjezdní zasedání) | ang.

office – kancelář | ang.

OFYE – Only for your eyes (jen pro tvé oči) - důvěrné | ang.

ochrana před věřiteli – soud může na firmu s dluhy, které už nemůže normálním způsobem uhradit uvalit tento speciální režim; vedení firmy tak získá čas, kdy může hledat nového investora (kdo přinese peníze) a splatit závazky

ochranná známka – označení, které jednoznačně identifikuje firmu (její výrobek) a tím odlišuje od jiných; ochranná známka může mít grafickou podobu (logo, písmo, barvy apod.), tvar (láhev) apod. Ochranná známka musí být zapsána ve speciálním rejstříku

oligarchie – vláda nevelké skupiny; (finanční oligarchie)

ombudsman – nezávislý subjekt, u kterého se můžeme dovolávat zastání v případě nějaké křivdy; např. veřejný ombudsman (veřejný zastánce práv v ČR); podnikový ombudsman

opce – volba; právo na koupi (prodej) předem stanoveného množství; opce ale jejího majitele nenutí ji proměnit (tj. je to právo NE povinnost); např. opce na nákup určitého množství vlastních akcií

open line – forma otevřené komunikace - linka je uvolněna pro jakékoli dotazy (např. generální ředitel firmy má 1x za čtvrtletí "open line" - je osobně k dispozici na telefonu) | ang.

open mail – otevřená pošta; forma otevřené komunikace; možnost zeptat se prostřednitvím mailu vrcholového managementu na cokoli, co zaměstnance zajímá | ang.

operation – útvar, který má na starosti zpracování transakcí | ang.

operátor – profese, pracovník obsluhující počítač, pracovník v telefonním centru apod.

oprávky – viz opravné položky

opravné položky – účetní kategorie; vyjadřuje v peněžním vyjádření dočasné snížení hodnoty dlouhodobého majetku (kapitálu, investice); nepřímo snižují hodnotu majetku, jejich tvorba vyplývá ze zásad opatrnosti; známe účetní opravné položky a daňové opravné položky

optimalizace – výběr té nejlepší varianty z možných

optimální – nejlepší možný,

organizace – 1. subjekt (firma, sdružení); 2.způsob uspořádání; 3. správa

organizační řád – jedna ze stěžejních, základních norem společnosti; stanoví jak je podnik členěn, vymezuje působnost (odpovědnost/kompetence) jednotlivých útvarů

organizační struktura – vnitřní uspořádání organizace; grafické znázornění organizační struktury = organizační schéma

orgány akciové společnosti – valná hromada; představenstvo; dozorčí rada

orgány činné v trestním řízení – instituce, které se účastní trestního řízení - od vyšetřování po rozsudek (tj. soudy, státní zástupce a policejní orgány)

osobní bankrot – forma oddlužení; možnost daná zákonem pro fyzické osoby; osoba musí mít více než jednoho věřitele a v průběhu 5 let od vyhlášení bankrotu může splatit alespoň 30 % dlužné částky

osobní účet – běžný účet fyzické osoby

osobní údaje – údaje, na základě kterých lze identifikovat konkrétní osobu (např. rodné číslo)

osobní vlastnictví – privátní vlastnictví; soukromé vlastnictví; právo soukromé osoby na určitou věc, nemovitost (právo věc držet, užívat, nakládat s ní apod.)

otevřená ekonomika – ekonomika, která je zapojena do mezinárodního obchodu - tj. vývoz/dovoz je běžnou záležitostí; opakem je uzavřená ekonomika

Outbond – v telefonním centru se počítají hovory. A počítají se dvě kategorie - odchozí hovory = outbondy (příchozí - inbondy) | ang.

outdoorová reklama – viz venkovní reklama

Outsourcing – nákup, pronájem činností | ang.

ověření totožnosti – viz identifikace osob

oživení – část hospodářského cyklu (fáze vzestupu)


Reklama


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.