Start | O nás | Maxdorf | Spolupráce
Malý slovník finanční gramotnosti / P

 

Copyright © Maxdorf 2012

p.a. – viz per anum

pád – Pád má mnoho významů. Pokud někdo použije v business rozhovoru toto slovo, nepůjde o gramatickou záležitost ani o neúspěšný pokus pohybovat se na in-linech. Bude se nejspíš bavit o pádu akcií na burze (nebo-li poklesu ceny akcií), pádu nějaké měny (měna ztrácí svou hodnotu vůči jiné měně, za tuto měnu nakoupíme méně), pádu nějaké společnosti (bankrot). Jde o velmi negativní záležitost

padák – (někdy také "zlatý padák") - slang - jde o označení odstupného, které dostane zpravidla vrcholový manažer po svém odvolání z funkce

pakatel – drobná, nepodstatná suma peněz

pamětní mince – speciální mince, která není určena k oběhu, má hlavně sběratelskou hodnotu; často jsou pamětní mince vyráběny z drahých kovů (zlato, stříbro) pamětní mince jsou vydávány v omezeném množství

papírové akcie – viz listinné akcie

paragon – účtenka (v obchodě)

parametr – kritérium; měřítko

pari – shoda mezi nominální a kursovou cenou

parlament – 1. zákonodárný sbor; 2 někdy také místo, kde jednají poslanci

Parlament ČR – zákonodárný sbor v ČR, který se skládá ze dvou komor 1. Poslanecká sněmovna 2. Senát

part time – zkrácený pracovní úvazek | ang.

participace – účast

partner – 1. osoba blízká (můj partner) 2. účastník v obchodním vztahu (firmy mají své obchodní partnery) 3. označení funkce (některé společnosti mají "partnery" - jsou to vrcholné pozice ve společnostech, zejména auditorských poradenských)

part-time – viz částečný úvazek

party – večírek

pas – viz cestovní pas

pasé – překonané

pasiva – 1. zdroje podniku k financování majetku; členíme je na vlastní zdroje (kapitál, výsledky hospodaření minulých let, fondy tvořené ze zisku), cizí zdroje - rezervy, dluhy, závazky; opak aktiv; 2. v bance se tak označují vklady klientů

patent – ochrana vynálezu

patch – záplata; z oblasti IT - patch je oprava software | ang.

paušál – pevně stanovená částka pravidelně placená k úhradě pravidelných plateb

PC – personal computer, osobní počítač | ang.

penále – sankce, která vyplývá ze smlouvy nebo ze zákona

peněžní oběh – pohyb peněz (bankovek a mincí)

peněžní trh – speciální trh, kde se obchoduje s penězi či jejich formou - úvěry, pokladničními poukázkami, dluhopisy apod.

peněžní ústav – instituce, která se specializuje na operace s penězi - banky, pojišťovny apod.

peníze – prostředek při směně zboží; v historii mělo formu peněz např. zlato, dnes jsou to mince a bankovky peníze plní několik funkcí (slouží pro zúčtování; jsou mírou hodnoty; umožňují prodej a nákup, umožňují kumulaci)

penze – důchod

penzijní fond – právnická osoba, která se zabývá penzijním připojištěním občanů; na toto připojištění v ČR přispívá stát

penzijní připojištění – forma pravidelných příspěvků občanů s cílem vybudovat si finanční základnu pro svůj důchodový (neproduktivní) věk

penzijní reforma – změna v systému důchodového zabezpečení; v ČR se o ní už léta mluví, ale stále nebyla přijata

per annum (p.a.) – "za rok" - používá se u úrokových sazeb; zkratka p.a. vyjadřuje, že daná úroková sazba je "za rok" (uložím-li si tedy peníze na 3 měsíce v bance na úrok 12 % p.a. dostanu po skončení kvartálu pouze 3 % z vložené hodnoty, protože 12 % je za dvanáct měsíců)

per rollam – oběžník; způsob, jakým lze přijmout "korespondenčně" rozhodnutí - dokument putuje od jednoho odpovědného ke druhému a každý připojí své stanovisko (např. představenstvo může schvalovat záležitosti formou per rollam)

performance (criteria) – výkonnostní kritéria (jasně měřitelné úkoly) | ang.

permanentní – soustavný, neustálý

permise – svolení

personálie – osobní data

personální náklady – náklady, které jsou spojeny se zaměstnanci (mzdy, sociální a zdravotní pojištění apod.)

perspektivní – s dobrými vyhlídkami

petice – písemný požadavek, který zpravidla podepisuje hodně lidí (petice za propuštění xx)

pevná úroková sazba – viz fixní úroková sazba

pevné úročení – viz fixní úroková sazba

pharming – klamavé počínání prostřednictvím elektronické pošty; mladší bráška phishingu, je to už dokonalejší forma, nebezpečnější. V pharmingu už nikdo nevyplňuje citlivé údaje, najde si je speciální vir sám… | ang.

phishing – klamavé počínání prostřednictvím elektronické pošty; zpráva vypadá jako by ji odeslal někdo konkrétní (důvěryhodný), její autor je však důkladně skryt a očekává, že adresát mu důvěřivě sdělí citlivé informace, o které ho požádal | ang.

PIN (Personal Identification Number) – číslo, které je určeno jediné osobě (osobní identifikační číslo) - PIN k platební kartě (ale také PIN k mobilnímu telefonu atd.). Protože PIN je klíčem (k penězům, použití mobilu atd.) chráníme jej jako oko v hlavě

plagiát – podvrh, napodobenina

plánování – činnost ekonomických subjektů při nastavení cílů a prostředků k dosažení těchto cílů

plátce daně – subjekt, který je povinen vypočítat daň a odvést ji do státního rozpočtu

platební bilance – přehled o transakcích (příjmech a výdajích) národní ekonomiky se zahraničím; zachycuje pohyb plateb za zboží, služby, ale i důchody a pohyb kapitálu

platební karta – malá plastová kartička, která slouží k výběrům hotovosti z bankomatů nebo k přímým platbám za nákup. Platební karty se dělí podle mnoha kritérií - podle použité technologie je rozdělujeme na magnetické (na zadní straně mají magnetický proužek, který obsahuje informace) nebo čipové (vyšší technologie, karty opatřené čipem - jsou bezpečnější); podle toho, kde s nimi lze platit máme domácí (platby v tuzemsku) nebo zahraniční (použitelné po celém světě). Debetní a kreditní karty se dělí podle toho, jaké prostředky jsou používány (vlastní nebo cizí). Dalším možným rozlišením jsou elektronické a embosované platební karty

platební morálka – placení faktur a závazků v řádném termínu; platební morálka je špatná, když subjekt pozdržuje platby a platí až po stanoveném termínu

platební neschopnost – insolventnost, neschopnost platit své závazky

platební příkaz – viz příkaz k úhradě

platební styk – jde o převod peněz od jednoho subjektu ke druhému; dělíme jej na hotovostní a bezhotovostní platební styk; zahraniční a tuzemský

platforma – 1. základ 2. tribuna

platidlo – peníze (dnes); to co slouží k porovnávání hodnoty a je prostředkem placení; funkci platidla mohou mít ale také drahé kovy (zlato); v historii bylo jako platidlo používáno i jiné zboží (např. plátno)

plná moc – zmocnění, kdy oprávněná osoba určí jinou osobu, aby ji zastupovala v určité záležitosti. Plná moc má zpravidla písemnou formu a musí být ověřena oprávněným orgánem, že plnou moc podepsala správná osoba. Ověření vykonávají zpravidla matriční úřady, notáři (úřední ověření)

plný úvazek – pokud je pracovník zaměstnán na plnou pracovní dobu, je zaměstnán na plný úvazek (na rozdíl od částečného úvazku)

podíl na trhu – ukazatel úspěšnosti firmy na trhu; říká, jak velký kus trhu daná firma získala

podílový fond – fond investičního bankovnictví pro kolektivní investování; jeho majetek tvoří peníze a různé druhy cenných papírů; podíly fondu jsou prodávány klientům, kteří se stávají spolupodílníky fondu

podílový list – druh cenného papíru; představuje podíl na majetku podílového fondu. S podílovým listem jsou spojena další práva - ta vyplývají ze zákona ze statusu fondu (např. právo na zpětný odkup)

podnik – firma, společnost - subjekt, který je vytvořen podle platných právních norem (může mít různou formu); je vytvořen proto, aby produkoval výrobky (služby), prodával je a svým vlastníkům přinášel zisk

podnikání – soustavná činnost prováděná podnikatelem (podnikatelským subjektem), jehož cílem je dosáhnout zisku

podnikatel – ten, kdo vyvíjí nějakou soustavnou činnost (podniká) za účelem dosažení zisku

podpisový vzor – vzor podpisu, který slouží k ověření toho, že dokument je podepsán oprávněnou osobou; na základě podpisového vzoru jsou např. přijímány v bankách příkazy k úhradě

podvojné účetnictví – účetní systém, ve kterém se každý hospodářská/účetní operace zachycuje minimálně na dva účty (Má dáti/Dal). Sestavuje se také výsledovka a bilance

pofidérní – nedůvěryhodný

pohledávka – nárok věřitele na peněžní (či jiné) plnění; (opak závazku)

pohyblivá úroková sazba – úroková sazba, která se pohybuje v závislosti na vývoji trhu (či jiných ekonomických veličin). Tato sazba se tedy může kdykoli změnit (nahoru - dolů; u úvěrů i u vkladů); opakem je fixní úroková sazba

pojistná částka – částka, na kterou je sjednáno pojištění (horní limit pojistného plnění)

pojistná doba – doba, na kterou je sjednáno pojištění

pojistná událost – událost (příhoda) se kterou je spojena povinnost pojišťovny platit

pojistné – platba za pojištění

pojistné plnění – peníze, které platí pojišťovna pojištěnému nebo někomu jinému po vzniku pojistné události

pojištění – finanční nástroj, kterým lze získat finance na krytí různých druhů škod (škody na životě, majetku apod.)

pojištění domácnosti – pojištění majetku domácnosti (vybavení)

pojištění majetku – smyslem je nahradit škodu na majetku, která vznikla v důsledku živelní pohromy (např. povodeň), krádeže, vandalismu. Patří sem pojištění domácností, staveb, rodinných domů, automobilů apod.

pojištění nemovitosti – pojištění majetku, které se vztahuje na konkrétní nemovitost (dům)

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jiné osobě – slouží k náhradě škody, kterou pojištěná úsoba způsobila svým jednáním někomu dalšímu

pojištění osob – smyslem je nahradit pojištěným osobám (pozůstalým) ztrátu příjmů v důsledku stáří, úrazu, onemocnění, smrti - patří sem životní pojištění, úrazové pojištění, pojištění nemocí i cestovní pojištění

pojištění povinné smluvní – jde o povinné pojištění, které musí daný subjekt sjednat, pouze si může vybrat pojišťovnu, u které uzavře. Typickým příkladem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla

pojištění vkladů – pojištění vkladů u bank ze zákona; zákonem jsou dány podmínky, na které vklady se pojištění vztahuje a jaká náhrada se vyplácí, je to určitá záruka, že v případě krachu banky dostane majitel vklad (jeho část) zpět

pojišťovna – firma, právnická osoba, která poskytuje služby komerčního pojištění; musí mít speciální licenci

pokladniční poukázky – speciální cenný papír; vydává jej zpravidla centrální banka a je splatný do 1 roku od vydání

pokuta – sankce; povinnost platit jako forma trestu (pokuta za dopravní přestupek)

politická moc – viz státní moc

pool – 1. bazén 2. zdroj - např pool na mzdy (mzdový rozpočet) | ang.

poplatek – nepravidelný výdaj, který je obvykle spojen s nějakým úkonem/službou (poplatek za výběr z bankomatu)

poplatek z prodlení – sankce za opožděnou úhradu

poptávka – zájem o koupi zboží a služeb (ochota nakoupit) a schopnost kupovat (mít prostředky); opakem je nabídka

poradenská společnost – společnost, která podniká v oblasti rad; existuje řada nadnárodních společností, které takové služby v oblasti byznysu provozují (firmy jsou ochotny za jejich služby zaplatit, cení si zejména jejich objektivity a pohledu zvenčí)

poslanec – člen poslanecké sněmovny; své místo získává ve volbách

poslanecká sněmovna – dolní komora parlamentu; tvoří ji poslanci zvolení ve volbách; součást moci zákonodárné;

post – místo, postavení, funkce

potenciál – souhrn schopností; souhrn možností

potenciální – možný, uskutečnitelný

potřeba – subjektivně pociťovaný nedostatek

povinné minimální rezervy banky – hotovost, kterou musí každá obchodní banka povinně uložit u centrální banky (jako svou rezervu); tyto prostředky jsou vedeny bezúročně; nástroj centrální banky pro řízení objemu peněz v ekonomice

pozice – funkce, místo

pozvánka na valnou hromadu – informace o tom, že se bude konat valná hromada akciové společnosti; obsahuje všechny důležité informace (kdy, kde) včetně programu (o čem bude valná hromada jednat, rozhodovat). Pozvánka na valnou hromadu může být odeslána akcionářům na jejich adresu (méně časté), zveřejněna v Obchodním věstníku, tisku. Způsob je upraven stanovami

PR – (pí ár) zkratka z Public Relations - styk s veřejností

PR agentury – speciální firmy, které pomáhají svým klientům (např. jiným firmám) ovlivňovat názory, postoje a chování osob (formou inzerátů, reklamy, reklamních článků apod.)

pracovní poměr – základní, nejběžnější druh pracovně právního vztahu u nás; na jedné straně je zaměstnavatel, na druhé zaměstnanec, mezi nimi musí být uzavřena platná pracovní smlouva

pracovní řád – norma, která upravuje práva, povinnosti zaměstnanců firmy. Vycházejí z obecně závazných právních norem (zejména ze zákoníku práce)

pracovní síla – práceschopné, ekonomicky aktivní obyvatelstvo; osoby zaměstnané i nezaměstnané

pracovní smlouva – smlouva, která upravuje vztahy v pracovním poměru; na jedné straně je zaměstnanec, na druhé zaměstnavatel; smlouva musí obsahovat některé nezbytné náležitosti - např. místo výkonu práce, druh práce a datum nástupu do práce

pragmatický – věcný, střízlivě uvažující

praní špinavých peněz – označení pro transakce, které jsou organizovány tak, aby zakryly vlastní, obvykle nelegální, původ příjmů; např. příjmy za nezákonné obchody s drogami, bílým masem apod.)

právní stát – ideální uzpůsobení společnosti, která potřebuje organizované a řízené uspořádání regulované právem

právní subjektivita – mít práva a povinnosti; jednat pod vlastním jménem

právnická osoba – právní subjekt; firma, společnost; má vždy právní subjektivitu

pravomoc – souhrn práva a moci (právo-moc) - je to přesně vymezená role, co daný pracovník smí udělat, co smí rozhodnout (přikázat atd.). Např. pravomoc manažera zvýšit plat svým podřízeným

prebenda – nezasloužené peníze

predikce – předpověď, odhad

preference – přednost

prémie – odměna

prezence – přítomnost

prezenční listina – listina, která obsahuje informace o přítomných osobách

prezentace – představení něčeho; označení pro dokument, který představuje určitou oblast (výrobek, firmu, projekt, návrh)

pricing – cenotvorba (nastavení cen např. výrobků) | ang.

primární vklady – vklady klientů (občanů, právnických osob) u bank

prime rate – úroková sazba u úvěrů pro nejlepší klienty

print – tisk | ang.

prioritní akcie – zvláštní druh akcie; jejich opakem jsou kmenové akcie. Tyto akcie jsou spojeny se zvláštní předností (prioritou), týká se zpravidla přednostního práva na rozdělení zisku nebo při konečném vyrovnání. Majitelé prioritních akcií nemusí mít hlasovací právo

privatizace – přeměna státních podniků na soukromé

privátní sféra – subjekty, které nejsou ve vlastnictví státu, jsou v soukromém vlastnictví

privátní vlastnictví – viz osobní vlastnictví

proces – průběh, vývoj, opakovaná sekvence činností

prodej – druh obchodní činnosti, kdy je nabízeno zboží, služba výměnou za peníze

producent – výrobce

produkce – výroba

produkt – výrobek nebo služba;

produktivita – ekonomický pojem pro poměr výstup vers. vstup; produktivita je lepší pokud se stejnými vstupy dokážeme vyrobit více výstupů

produktivní věk – věk, ve kterém jsou osoby zpravidla schopné pracovat; opak - neproduktivní věk

profesionál – ten kdo umí a je za to zároveň placen

profit – zisk, prospěch

prognóza – odhad, předpověď

program – stanovený plán činnosti

progres – pokrok

progresivní sazba – sazba vyjádřená procentem, které se s růstem základu zvyšuje; opakem je degresivní sazba

prohibice – zákaz (známá prohibice z USA, kdy se nesměl vyrábět a prodávat alkohol)

prohlubování kvalifikace – zvyšování kvalifikace;

projekt – plán, záměr

proklamace – veřejné prohlášení, často slavnostní

prolongace – prodloužení (prolongace úvěru)

prominent – jedinec, který má nějaké výsadní postavení

promlčení – konec nároku/práva v důsledku uplynutí stanovené lhůty, času (promlčel nárok na dědictví)

promptní – rychlý, okamžitý

propadnutí věci – trest, daná věc "propadne" - tj. změní majitele (soud odsoudí zločince k propadnutí veškerého majetku = ten připadne novému majiteli)

propagace – reklama; uvádění ve známost

propozice – návod

prospekt – leták

prosperita – výnosnost, úspěch

protekcionismus – ochranářství

protokol – zápis, dokument

prototyp – první výrobek k odzkoušení

provize – forma příjmu (odměny); je spojena s konkrétní aktivitou - sjednáním obchodu nebo služby (provize za uzavření smlouvy)

provizorium – dočasný stav

provozní náklady – náklady spojené s běžným provozem (firmy, domácnosti)

provozní zisk – zisk z obchodní činnosti, dává informaci o úspěšnosti v základní oblasti, ve které firma podniká

průkaz totožnosti – úřední doklad, kterým osoba dokládá svou totožnost; občanský průkaz, cestovní pas

průzkum – činnost jejímž cílem je získat informace od určitých subjektů; např. průzkum trhu - jednorázová akce s cílem získat informace o preferencích spotřebitelů, jejich názorech, nasycenosti apod.

přebytek – kladný zůstatek, nerovnováha v bilanci

předinsolvenční moratorium – forma ochrany před věřiteli;

představenstvo – řídící orgán u akciové společnosti (statutární orgán); členy představenstva obvykle volí dozorčí rada nebo valná hromada (záleží na tom, jak je upraveno ve stanovách) na určité období. Orgán, který členy představenstva volí, je také může odvolat. Představenstvo řídí společnost, což znamená že vystupuje za tuto společnost, je oprávněno rozhodovat o všech záležitostech (pokud nejsou podle stanov nebo zákona v pravomoci valné hromady) a za svou činnost odpovídá valné hromadě, dozorčí radě

přechodný pobyt – opak trvalého pobytu; označuje stav,kdy jedinec pobývá (=bydlí) někde pouze po přechodnou dobu, nicméně dlouhodobě

přesčas – práce, která je vykonána po smlouvou či zákonem dané pracovní době

převoditelné akcie – viz veřejně obchodovatelné akcie

přidaná hodnota – hodnota, kterou přidá výrobce svou činností (např. ze suroviny se vyrobí polotovar, další firma z polotovaru vyrobí konečný produkt, obě firmy vytvořily různou přidanou hodnotu)

příjem – odměna v různé formě (mzda, důchod, zisk); u firem se do příjmu zařazují finanční prostředky, které získala za prodané zboží/služby

příkaz k úhradě – příkaz klienta své bance, aby provedla platbu. Klient musí bance sdělit hlavní údaje - kdy, komu, kolik, kam (termín, částku, na jaký účet). Příkaz k úhradě může být jednorázový nebo trvalý

přímá daň – daň, která je uvalena na konkrétní subjekt/objekt (např. daň ze mzdy) a která se platí přímo do státního rozpočtu; opak - nepřímá daň

příspěvková organizace – speciální organizace zřízená státem, působí obvykle v oblasti školství, zdravotnictví, kultury. Prostředky na svou činnost obvykle získávají hlavně od svého zřizovatele

půjčka – poskytnutí peněz (věci) na určitou dobu za úplatu (úročená půjčka) nebo bezúročně

punc – úřední označení výrobků z drahých kovů; punc (značka) udává obsah ryzosti

působnost – viz kompetence


Reklama


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.