Start | O nás | Maxdorf | Spolupráce
Malý slovník finanční gramotnosti / R

 

Copyright © Maxdorf 2012

rabat – sleva z kupní ceny poskytnutá zákazníkovi - zpravidla velkoodběrateli (sleva za odběr velkého množství)

racionalizace – vylepšení; změna k lepšímu

Rada Evropské unie – hlavní rozhodovací orgán Evropské unie, tvoří mi ministři všech členských zemí

raport – zpráva (vojenský raport)

rastr – formulář

ratifikace – potvrzení, schválení (ratifikace smluv)

rating – informace o bonitě určité firmy, kterou vydala specializovaná ratingová agentura

ratingová agentura – specializovaná nezávislá firma, která se zabývá analýzou významných podniků (bank). Na základě analýzy vydá informaci o bonitě zkoumané společnosti (rating)

raut – večírek, na kterém je občerstvení přichystáno na samoobslužných stolech

realitní firma – firma specializovaná na obchody s nemovitostmi

recese – 1. fáze hospodářského cyklu, období hospodářského poklesu, po recesi může následovat buď oživení nebo krize 2. neotřelé žertování

reciproční obchod – výměnný obchod

redesign – změna

reference – doporučení

refixace – změna dosavadní úrokové sazby a její nastavení na další dobu (používá se u hypoték, kdy má klient např. fixní úrokovou sazbu na 5 let, po vypršení této lhůty nastavuje banka sazbu novou - refixuje)

reforma – změna, přetvoření; příklady - reforma zdravotnictví; reforma penzijního systému apod.

refundace – náhrada výdajů

registr dlužníků – centrální seznam, ve kterém jsou uvedeni všichni ti, kteří nedodrželi své povinnosti dlužníka - tj. nesplatili úvěr, ručili na úvěru, který nebyl splacen apod. Může se jednat i pouze o částečné nesplacení. Data v registru nelze vymazat, používají je banky a další společnosti při ověřování spolehlivosti potenciálních klientů - žadatelů o úvěr

regulace – řízení, usměrňování trhu

regulátor – ten, kdo řídí a usměrňuje trh

regulované nájemné – nájemné, které není výsledkem poptávky a nabídky (dohody mezi pronajímatelem a nájemníkem), ale jeho výše je usměrňována právními normami

reinvestice – opětovně investovaná část zisku

reklama – placený přesvědčovací nástroj k prosazení (podpoře) firmy nebo jejích produktů na trhu ; má zpravidla neosobní formu (využívá různé nosiče - TV, rádio, plakáty, tisk); informuje o výhodách a snaží se přesvědčit (k nákupu, k volbě)

reklamace – stížnost na kvalitu výrobku s cílem dobrat se nápravy (opravy, nového bezvadného výrobku, vrácení peněz)

reklamační řád – norma, která upravuje pravidla pro podání a vyřízení reklamace

reklamní slogan – heslo používané v reklamě (krátké, chytlavé)

reklamní šot – reklama určená k promítání (TV, kino)

reklamní výdaje – výdaje, které zaplatí subjekt za svou propagaci formou reklamy

rekonstrukce – přestavba

rekvalifikace – přeškolení na novou profesi

rekvalifikační kurs – forma vzdělávání dospělých, kdy se přeškolují na novou profesi (v původní profesi mají např. malou šanci získat nové zaměstnání)

release – verze; v IT znamená dodávku nové softwarové verze | ang.

renomé – dobré jméno

renonc – chyba

renovace – obnova

renta – forma příjmu, výnos z kapitálu

rentabilita – výnosnost, ziskovost

rentiér – osoba, jejíž příjem tvoří renta

reorganizace – změna organizační struktury

reparace – náprava

repo-operace – prodej cenných papírů, u kterých je současný závazek na zpětný odkup po uplynutí stanovené doby

report, reporting – jakékoli přehledy, které obsahují čísla, | ang.

reputace – dobré jméno

respondent – dotazovaný účastník nějakého výzkumu

response rate – návratnost; označení pro speciální ukazatel. Např. pošleme klientům 100 nabídek, 10 klientů reaguje - tj. response rate je 10 % | ang.

rest – nedokončená práce

restituce – náhrada, kompenzace (vrácení majetku, odškodné)

restituent – ten, kdo obdržel restituci

restrikce – omezení, ochranářská politika

restrukturalizace – změna struktury, zlepšení

restrukturalizace firmy – program, který mění předmět činnosti firmy; může jít i o ukončení některého provozu; cílem je zvýšit (obnovit) ziskovost podniku

retail – drobné bankovnictví, maloobchod (hodně klientů - malé zisky) | ang.

retence – udržení (retence klientů = snaha o udržení si klientů)

revalvace – zhodnocení měny; opakem je devalvace

reverz – zadní strana mince (opak - averz)

revidovat – přezkoumávat

revitalizace – znovuoživení

revize – kontrola

revolving – obnova, opakování

revolvingový úvěr – úvěr s obnovováním; pokud klient plní dohodnuté podmínky je úvěr automaticky obnovován na původní výši (stále dokola)

rezerva – prostředky určené k použití v budoucnu (peníze, zásoby apod.); z účetního hlediska jsou součástí pasivv, vytváří se na konkrétní účely (rezervy na opravy)

rezervní fond – fond, který vytváří povinně společnost s ručením omezeným a akciová společnost. Fond se zpravidla tvoří z čistého zisku. Používá se zejména pro krytí ztrát

rezident – osoba, která má sídlo v dané zemi (opak nerezident)

rezignace – vzdání se (postu)

rezoluce – závěry, usnesení

rezolutní – rázný

rezort – obor

režijní náklady – náklady spojené s provozem podniku

riziko – nebezpečí; hrozba vzniku negativní události (neúspěchu, škody, ztráty)

ROA – Return on Assets - ukazatel rentability; poměřuje jak dlouho by firma mohla financovat svá aktiva ze zisku

road show – speciální schůzky, kterých může být i více za sebou a konají se v jiném místě, než odkud je hlavní aktér. Ten musí někam docestovat (road) a pak tam něco předvést (prezentace, diskuze… = show) | ang.

rodičovská dovolená – může navázat na mateřskou dovolenou, poskytuje se až do 4 let věku dítěte

rodné číslo – jedinečné číslo, které má každý občan ČR. V jeho konstrukci se objevuje celé datum narození, z rodného čísla (RČ) se dá určit i pohlaví

ROE – Return on Equity - návratnost kapitálu, ukazuje, za jak dlouho se vrátí vložené prostředky

roll out – implementace, uvedení do provozu (může být i postupné, ve vlnách) | ang.

rovná daň – daň, která je pro všechny subjekty stejná (stejné procento bez ohledu na cokoli dalšího)

rozhodčí doložka – ujednání ve smlouvě, kterým se zúčastněné strany vzdávají možnosti řešit svůj případný spor před soudem; spor pak rozhoduje tzv. rozhodčí

rozpočet – předpokládané příjmy a vydání na určité období;

rozpočtová organizace – státní organizace; je napojena (financována) ze státního rozpočtu

rozpočtová politika – politika v oblasti státního rozpočtu (kolik a na co výdaje, jaké příjmy; jaký bude výsledek - rovnováha, přebytek, schodek a jak bude kryt)

rozpočtové provizorium – pokud nebyl odsouhlasen státní rozpočet na dané období (schvaluje parlament), hospodaří se do doby schválení podle rozpočtového provizória

rozvaha – bilance; komplexní přehled o finančních zdrojích (pasivech) a jejich použití (aktivech). Rozvahu dělají podniky např. ke konci roku, dává obrázek o jejich majetku a zdrojích k určitému okamžiku. Rozvaha je vždy vyrovnaná (součet pasiv = součet aktiv). Kromě rozvahy dělají ještě výsledovku

RPSN (roční procentní sazba nákladů) – suma úplně všech poplatků, úroků a dalších nákladů, které musí dlužník/klient zaplatit bance (jinému subjektu), kromě samotného úvěru, a to za celou dobu trvání úvěru, až do doby splacení. RPSN se vyjadřuje procentem z dlužné částky (jistiny) za rok. U spotřebitelských úvěrů musí každý subjekt RPSN uvádět (vyplývá to ze zákona). Tím, že jsou do RPSN zahrnuty veškeré náklady, může si klient jednoduše porovnat, kolik zaplatí (případně srovnat nabídky různých subjektů)

RSVP – répondez sil vous plait (fr.), znamená - odpovězte, prosím. Používá se na pozvánkách, znamená, že odesílatel očekává od pozvaného potvrzení nebo odmítnutí pozvání

ručení – povinnost plnit v případě, že tak neučinil dlužník (jde o zajišťovací vztah zpravidla k úvěru); jde o vážný fakt a nikoli o formalitu

ručitel – osoba, která dává svou garanci za jinou osobu a zavazuje se v případě potřeby za ní plnit; ručitel se používá u úvěrů (není to tedy čestná funkce; v případě, že dlužník nezaplatí musí jej zaplatit ručitel)

run na banku – útok na banku; ve chvíli, kdy začnou o bance kolovat špatné pověsti, vypraví se většina klientů vybrat si své úspory - to se označuje jako run na banku; takový útok nemůže ustát prakticky žádná banka (okamžitá potřeba hotovosti; prostředky klientů jsou ovšem vázány v termínovaných vkladech u jiných bank, v cenných papírek nebo jsou půjčeny formou úvěrů jiným klientům)

řádný odpis – pravidelné odepisování v návaznosti na postupné opotřebování


Reklama


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.