Start | O nás | Maxdorf | Spolupráce
Malý slovník finanční gramotnosti / S

 

Copyright © Maxdorf 2012

saldo – rozdíl, výsledek (např. saldo zahraničního obchodu, saldo platební bilance apod.)

saldo platební bilance – rozdíl mezi finančními toky do a ze zahraničí

sankce – peněžitý trest, postih (sankce za nesplnění podmínek)

sbírka zákonů – souhrn všech platných právních norem v ČR (zákony, vyhlášky, novely)

scaner – zařízení, které se používá pro skenování | ang.

scanovat – viz skenovat

scope – detailní popis nastavení | ang.

scoring – bodování; forma hodnocení pomocí nějakého modelu, do kterého jsou zadány konkrétní údaje | ang.

screening – detailní analýzy | ang.

sdružení – nestátní organizace; zabývají se zájmovou činností, prostředky na ni získávají zpravidla od svých členů

second-hand – prodej z druhé ruky, prodej použitých věcí

segmentovat – rozdělit, rozčlenit (segmentace klientů - rozdělení klientů podle společných znaků)

sejf – trezor, bezpečnostní schránka

senát – horní komora parlamentu

senátor – člen senátu

sériová výroba – opakovatelná produkce stejných (velmi podobných výrobků) - např. výroba aut

seriózní – poctivý

sheet – tabulka | ang.

short list – seznam, který obsahuje už menší počet položek (např. předvýběr kanditátů na určitou pozici) | ang.

schodek – záporný zůstatek; např. schodek státního rozpočtu - znamená, že stát hospodařil se ztrátou

skartace – zničení (organizované zničení listin tak, aby je nemohl nikdo zneužít - rozdrcení, spálení)

skartační lhůta – lhůta, po jejímž uplynulí lze provést skartaci

skenovat – nasnímání dokumentu do elektronické podoby

skrutátor – ten, kdo sčítá hlasy (hlasování na valné hromadě; při volbách)

slide – označení pro jednotlivou stránku prezentace | ang.

složené úročení – metoda pro výpočet úroků, kdy se úrok připočítává k základnímu vkladu a v dalším období je úrok vypočítáván z celé hodnoty (ze základního vkladu vč. připočtených úroků); opakem je jednoduché úročení

služební cesta – cesta, kterou zaměstnanec podniká v rámci svého zaměstnání; je na takovou cestu vyslán;

SMART – chytrý; SMART cíle (specific, measurable, attainable, relevant, time) - cíle musí splňovat všechna tato kritéria (jasně specifikované; měřitelné, splnitelné, správně adresované; s určením času) | ang.

směnárna – místo, kde lze nakoupit či prodat valuty za domácí měnu; vyměnit cizí měnu za jinou cizí měnu

směnitelnost – legální směna jedné měny na druhou (při použití určitého kurzu)

směnka – forma cenného papíru; obsahuje bezpodmínečný závazek/příkaz zaplatit osobě na směnce uvedené směnečnou částku. 

smoking – pánský společenský oblek, má lesklé klopy (neplést s frakem)

sociální dávka – prostředky, které dostávají lidé v rámci sociálního zabezpečení od státu; poskytování se řídí zákony;

sociální podpora – viz sociální dávka

sociální pojištění – zákonné pojištění (pojištění, které vyplývá ze zákona); slouží na nemocenské pojištění, důchody apod.

software – programové vybavení; opake+B392m je hardware

solventnost – schopnost dostát svým závazkům

soudní exekutor – vykonavatel exekucí; touto činností jej pověřuje stát (jde o soukromou osobu); musí být členem Exekutorské komory ČR

soudní vykonavatel – zaměstnanec soudu, kterého soud pověří vykonáním konkrétní činnosti (např. výkon exekuce)

soukromé vlastnictví – viz osobní vlastnictví

spam – nevyžádaná, hromadně rozesílaná elektronická pošta; zprávy, které zahlcují internet, může jít o různé nabídky (léky, erotika, hazard) i o snahu "nabourat" se do počítače a získat z něho cenná data

specializovaná banka – banka, která se specializuje na určité produkty (stavební spořitelna) nebo na určité klientské segmenty (např. nejbohatší občany); specializace vychází ze zákona (např. stavební spořitelny) nebo jde o obchodní rozhodnutí banky

specifický symbol – číslo, používané v platebním styku; není povinné

specimen – vzorek

spekulace – snaha dosáhnout významného zisku díky správnému odhadu budoucího vývoje na trhu (spekulace v oblasti cenných papírů)

splátka – částečná úhrada dluhu

splátkový prodej – obchod, při kterém se zboží (služba) prodává na splátky

splatnost – termín, kdy je třeba splnit závazek

společnost – kromě obecného významu může být myšlena konkrétní firma, lhostejno v jaké právnické formě (akciová společnost, společnost s r.o. apod.)

společnost s ručením omezeným – forma podniku; toto poněkud archaické označení se používá u firem, jejichž vlastníci ručí za firmu v přesně limitované výši. Společníci jsou povinni vložit do firmy kapitál (alespoň v minimální výši, která je daná zákonem). Pokud tedy firma nemůže dostát svým závazkům, zaplatí vlastníci jen tolik, kolik bylo předem řečeno (a po zbytku ani pes neštěkne). Nejjednodušší typ kapitálové společnosti, označení formy je součástí názvu (spol. s r.o). Může mít jednoho nebo více vlastníků. Velmi častý typ

společný trh – propojení několika států v oblasti trhu výrobků a služeb, pracovních sil a kapitálu

spoluúčast – např. u pojištění - znamená, že do určité dohodnuté výše nehradí škodu pojišťovna, ale pojištěný (jde o jeho spoluúčast)

spoluvlastníci – nemovitost či movitost může býv ve vlastnictví více subjektů (osob), ti pak jsou spoluvlastníci

spoluvlastnický podíl – podíl spoluvlastníka na vlastnictví nemovitosti či movité věci (přesné vymezení kolik mu patří - např. spoluvlastnický podíl je polovina domu)

sponzor – ten, kdo dobrovolně poskytne peníze na nějakou aktivitu, ke které nemá žádný majetkový vztah; těmito penězi podporuje danou aktivitu (sponzor divadla)

sporožiro – druh běžného účtu

spoření – soustavná, postupná kumulace peněz; cílem spoření je vytvořit rezervu (např. na nečekané výdaje) nebo naspořit na nějakou konkrétní věc (na auto)

spot – viz reklamní šot

spotřebitelský úvěr – úvěr fyzické osobě, kde klient sděluje důvod (účel) pro půjčení peněz (nějaké zboží);

spotřební daň – nepřímá daň, touto daní jsou zatíženy jen některé výrobky (např. pohonné hmoty, alkohol)

správce daně – finanční úřad

spread – značení rozdílu mezi nákupní a prodejní cenou | ang.

stagnace – ustrnutí

standardizace – jednotná úprava

stanovy – základní dokument pro některé typy společností (např. družstva, akciové společnosti apod.); obsahuje základní pravidla o fungování společnosti; náležitosti (co musí obsahovat) mohou být dány zákonem

stanovy akciové společnosti – dokument, který obsahuje základní ujednání o pravidlech akciové společnosti. Co musí stanovy upravovat je dáno zákonem. Stanovy schvaluje valná hromada

stát – organizace, která disponuje mocí zákonodárnou, výkonnou a soudní; má tzv. svrchovanost, není nikomu podřízen

statistika – obor, který se zabývá čísly - sbírá data, zpracovává, vyhodnocuje, hledá závislosti, příčiny; slouží pro předpovědi dalšího vývoje

státní bankrot – situace, kdy stát nemůže dostát svým závazkům, není schopen splatit své dluhy;

státní deficit – deficit státního rozpočtu

státní dluh – viz veřejný dluh

státní dluhopis – dluhopis, jehož emitentem je stát

státní finance – finance, se kterými hospodaří stát

státní majetek – majetek jehož vlastníkem je stát

státní moc – skládá se z moci zákonodárné, výkonné, soudní

státní podnik – forma podnikatelského subjektu, kde vlastníkem je stát.

státní podpora – výdaj ze státního rozpočtu konkrétnímu subjektu; formu státní podpory mají např. příspěvky, které dostávají účastníci stavebního spoření či penzijního připojištění

státní pokladna – státní rozpočet

státní příslušnost – stát, kde má člověk trvalé bydliště (neplést s národností)

státní rozpočet – plán příjmů a výdajů státu na daný fiskální rok; po skončení období končí rozpočet schodkem, přebytkem, nebo je vyrovnaný

státní správa – správa vykonávaná státem, řídí a reguluje svěřenou oblast;

státní zásah – viz regulace

statutární orgán – orgán, který jedná jménem společnosti (představenstvo, jednatel apod.); záleží na formě společnosti, na právní úpravě a na stanovách

stavební spoření – dlouhodobá forma spoření se stáním zvýhodněním; pokud klient dodržuje podmínky (pravidelné vklady) získává od státu státní příspěvek. Stavební spoření poskytují stavební spořitelny, v nabídce je mohou mít i další subjekty, které ovšem pouze zprostředkovávají prodej

stavební spořitelna – specializovaná banka, která se ze zákona zabývá jen vybranou nabídkou služeb - konkrétně tzv. stavebním spořením a poskytováním speciálních úvěrů ze stavebního spoření

stávka – forma nátlaku zaměstnanců na vedení; jde o zastavení práce z podnětu zaměstnanců (odborů)

stáž – získávání zkušeností na jiném pracovišti (v jiné zemi) formou pobytu (žádné školení ale přímo seznamování se s praxí)

stínová ekonomika – viz šedá ekonomika

stipendium – příspěvek studentům od školy, státu

storno – zrušení, výmaz nesprávné položky

strategie – dlouhodobé záměry, plán; ten nejdůležitější cíl

Středisko cenných papírů – instituce, která v ČR vede centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů

střet zájmů – zaujatost; neobjektivita (když např. starosta zadá zakázku na stavbu silnice firmě, kterou vlastní on sám je ve střetu zájmu - nebude objektivní, své firmě bude chtít dopřát maximální profit z takové činnosti)

substituční výrobky – výrobky, které mají podobné vlastnosti a jsou schopny pokrýt stejnou potřebu (různé druhy jogurtů, pracích prostředků apod.)

subvence – podpora (firem, obyvatelstva) - obvykle ve formě jednorázové platby ze státního rozpočtu (např. subvence do zemědělství)

success – úspěch | ang.

suma – množství (suma peněz - celkové množství peněz)

sumarizace – shrnutí

summit – jednání, na kterém se setkají vrcholní představitelé (summit NATO)

supermarket – forma obchodu

supervize – kontrola

supervizor – pracovník, který kontroluje, ověřuje, dohlíží

support – podpora | ang.

světové ceny – ceny na světových trzích

svobodná povolání – lékaři, notáři, advokáti a podobné profese se označují jako "svobodná povolání"

SWIFT – "Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication" - společnost, která zajišťuje non stop elektronický systém pro dálkový přenos dat mezi bankami a finančními institucemi pro platební styk; rychlá forma zahraničního platebního styku; každá banka zapojená v této síti obdrží speciální BIC

SWOT analýza – analytická metoda, při které se vyhodnotí silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby (SWOT - Strenghts-Weaknesses and Opportunities-Threats Analysis)

syndikát – příležitostné a časově omezené sdružení podnikatelů za určitým cílem (např. syndikát na získání zakázky na výstavbu dálnice)

šaltr – přepážka (slang)

šedá ekonomika – práce prováděná načerno; nezapočítává se do oficiálních ukazatelů, není zdaněna; též stínová ekonomika

šek – forma cenného papíru; má vždy písemnou formu, jde o příkaz toho, kdo šek vystavil, aby banka zaplatila tomu, kdo šek předloží k proplacení částku, která je na šeku uvedena

škoda – újma vyjádřená v penězích (škoda na majetku po povodních ve výši….)

špinavé peníze – peníze z nezákonných obchodů (drogy, prostituce)

šrotovné – speciální dotace konečným spotřebitelům na podporu produkce automobilů (dostane ten kdo splní podmínky - nechá staré auto sešrotovat a nakoupí zcela nové)

švarcsystém – slangové označení pro speciální systém podnikání, při kterém chce podnikatel minimalizovat své náklady na úkor státu. Nazývá se podle svého "zakladatele". Ten ve své firmě nezaměstnával jediného člověka, všichni pro něho pracovali jako podnikatelé s vlastním IČO; on tedy neodváděl žádné sociální ani zdravotní pojištění státu

 


Reklama


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.