Start | O nás | Maxdorf | Spolupráce
Malý slovník finanční gramotnosti / T

 

Copyright © Maxdorf 2012

tajná volba – volba při které zústává utajeno, jakou možnost si kdo vybral - co nebo koho volil; může být pomocí lístků, elektronická apod.

tantiémy – finanční odměna, používá se např. u členů dozorčí rady, jde o odměnu vyplácenou ze zisku (nejsou placeni za svůj výkon v dozorčí radě formou pravidelné měsíční mzdy)

target – cíl | ang.

tarif – sazba (tarifní platy; tarify u mobilních operátorů)

tax-free – osvobozený od daně (např. při nákupu v některých zemích jsou cizinci osvobozeni od daně, takže zboží dostanou levněji příp. je jim daň vrácena)

TBD – to be done - bude uděláno | ang.

team building – aktivity, které mají za úkol stmelit tým, posílit týmovou spolupráci, zlepšit komunikaci a odstranit bariéry mezi členy týmu | ang.

telefonní centrum – specializovaný útvar, kde jsou vyškolení telefonní operátoři, kteří zodpovědí dotazy na danou oblast, případně vyřeší problém. Telefonní centra si zřizují velké firmy (banky, telekomunikační firmy, apod.)

teleshopping – prodej zboží prostřednictvím televize (v televizním vysílání je produkt představen, sdělení obsahuje informaci o telefonním či jiném kontaktu, spotřebitel si pak zboží objedná)

televizní reklama – reklama ve veřejnoprávní či soukromé televizi (zpravidla formou spotu)

tendr – výběrové řízení

termínovaný vklad – vklad uložený v bance na předem stanovenou dobu

time to market – ukazatel, který říká, kolik času potřebujeme abychom produkt uvedli na trh (myslí se zcela nový produkt. Takže příklad - time to market pro uvedení knihy na trh je 6 měsíců - v té době se rukopis připraví k vytištění, sežene se papír, návrh obálky, doslov, připraví se marketingová kampaň. Je samozřejmě v zájmu vydavatele tento ukazatel snižovat (kdo je nejrychlejší má konkurenční výhodu) | ang.

time trezor – speciální zařízení, které se používá v bankách, na poštách. Jsou v něm peníze určené pro výplaty klientům. Trezor je chráněn speciálním časovým zámkem, otevře se vždy se zpožděním (ochrana před lupiči - lupič nemůže čekat 15 min., než se trezor zpřístupní) | ang.

tiskový mluvčí – pozice; mluvčí zastupuje firmu před médii, má na starosti dennodenní kontakt s médii; je zároveň i tváří firmy

top down – shora dolů (např. způsob plánování - shora je nastaven plán, který se pak rozepisuje směrem dolů na podřízené útvary) | ang.

transfer – jednostranná platba

transformace – přeměna

tranše – část emise (např. firma emituje cenné papíry ve 3 tranších - tzn. ve třech vlnách)

trend – sklon; směřování; vývojová tendence

trezor – pancéřovaná (nebo jiným způsobem důkladná) skříň (nebo celá místnost) pro ukládání cenností (peněz); otevírat se může pomocí speciálních klíčů, číselných kódů nebo je zabezpečena elektronicky

trh – místo, kde se střetává nabídka s poptávkou; v historii to byly trhy (jarmarky), dnes se používá v imaginárním vyjádření (nejde o jedno konkrétní místo a čas)

trh práce – setkání nabídky a poptávky po pracovní síle (zaměstnancích)

tripartita – označení pro platformu podnikatelů (zaměstnavatelů,) odborů a vlády; projednávají zásadní zejména ekonomické záležitosti, které mají dopad na zaměstnanost a podnikání

trvalý platební příkaz – platební příkaz k opakovanému provedení platby. Periodicitu opakování stanový klient (např. týdně, měsíčně, pololetně, ročně)

trvalý pobyt – místo, kam je občan přihlášen k trvalému bydlení (na rozdíl od přechodného pobytu)

tržba – příjem firmy za prodej výrobků/služeb

tržní cena – cena, která je nastavena jako výsledek nabídky a poptávky (odráží situaci na trhu)

tržní hospodářství – označení pro hospodářství, které není regulováno; kde hlavní roli hraje trh

tržní rovnováha – nabídka a poptávka po určitém zboží jsou v rovnováze (bude přesně koupeno všechno vyrobené zboží; žádná poptávka nezůstane nevyslyšena, žádné zboží nezbude)

tunelování – označení pro nekalé praktiky v podnikatelské sféře zejména v 90. letech 20. století.

tuzemský platební styk – platební styk který probíhá mezi subjekty a jejich bankami na území jednoho státu (České republiky)

tým – opak jedince; kolektiv

týmová spolupráce – souhra všech členů týmů, žádoucí stav


Reklama


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.