Start | O nás | Maxdorf | Spolupráce
Malý slovník finanční gramotnosti / U

 

Copyright © Maxdorf 2012

účelový úvěr – úvěr, u kterého dlužník sděluje účel, na který budou půjčené peníze použity; zpravidla je pak úvěr poskytnut formou bezhotovostního zaplacení daného zboží

účet – 1. základní jednotka účetního systému, konto na kterém se účtují jednotlivé operace, slouží k provádění jednotlivých účetních zápisů - a to na stranu Dal a Má dáti. Účet vykazuje zůstatek; 2. účet v bance - viz bankovní účet

účetní – pozice; vede firmě účetnictví

účetní doklad – originální dokument, který musí mít všechny náležitosti stanovené zákonem o účetnictví (např. vyčíslení v penězích, uvedení měnové jednotky, datum kdy se operace uskutečnila, datum účtování apod.). Slouží k ověření uskutečněné hospodářské operace, která se promítne v účetnictví jako účetní případ. Účetní doklad musí být vyhotoven pravdivě, včas, čitelně, přehledně a trvanlivým způsobem

Účetní dvůr – dohlíží na používání peněz v Evropské unii; je oprávněn auditovat jakoukoli společnost, která dostává prostředky z Evropské unie; má sídlo v Lucemburku

účetní opravné položky – opravné položky, které nejsou daňovým nákladem, lze je tvořit prakticky na všechny druhy majetku (výjimkou jsou např. peníze)

účetnictví – činnost, která vede ke zjištění stavu a změn majetku a jeho zdrojů, výsledku hospodaření za určité období. V penězích tedy zjišťuje a vykazuje informace o finanční a majetkové situaci subjektu; podvojné účetnictví x jednoduché účetnictví. Umožňuje kontrolu hospodaření

ukazatel – měřítko pro srovnávání - posuzování; kritérium

umoření – prohlášení za neplatné

umořovací řízení – řízení, jehož cílem je prohlásit určitou listinu za neplatnou

univerzální banka – banka, která se nijak nespecializuje, poskytuje plnou škálu produktů a služeb (úvěry, vklady, platební karty, platební styk) všem klientským segmentům (municipality, právnické osoby, fyzické osoby)

UOHS – viz Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

up date – aktualizace | ang.

úpadek – viz bankrot

úplatek – peníze vydané bez právního podkladu; jejich smyslem je získat nějakou výhodu; úplatek je pro příjemce nezdaněným (černým) příjmem

úrazové pojištění – pojištění pro případ úrazu

urgence – upomenutí

urgentní – naléhavý

urgovat – upomínat

úroková sazba – procentní sazba, která říká, kolik % ze základu (vklad, úvěr) bude dělat úrok. Rozlišujeme fixní úrokovou sazbu a pohyblivou úrokovou sazbu

úroková sazba -základní – sazba, kterou vyhlašuje centrální banka (ČNB), od této sazby se obvykle odvíjejí úrokové sazby nastavené obchodními bankami

úroky – odměna za půjčení peněz; úroky z vkladů - klienti dostávají peníze od banky; úroky z úvěrů - banka dostává úroky od klientů

úřad práce – úřad, který patří do systému státní správy; eviduje nezaměstnané, nabídky pracovních míst; organizuje rekvalifikaci

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže – patří do systému státní správy České republiky; má pravomoci v oblasti ochrany hospodářské soutěže, dohlíží nad zadáváním veřejných zakázek; někdy se také označuje jako "antimonopolní úřad"

usnesení – závěry, rozhodnutí

úspory – vydělané, ale nespotřebované příjmy; Mohou být v hotovosti nebo uložené v bance na účtech

ústava – základní právní norma

ústřední banka – viz centrální banka

úvěr – půjčka peněz za úrok; ten, kdo si půjčuje peníze (bere úvěr) je dlužník; ten, co peníze půjčí je věřitel. Za poskytnutí úvěru náleží věřiteli odměna ve formě úroku (jen málokdy je možné se setkat s bezúročnou půjčkou); podle poskytovatele je členíme na obchodní a bankovní; podle subjektu komu se půjčuje na úvěry podnikům, občanům, státu, mezibankovní; podle doby splatnosti na krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé; další členění je možné podle měny na korunové a devizové; podle účelu na účelové (přesné určení na co se půjčuje) a bezúčelové

úvěrová karta – viz kreditní karta

úvěrové družstvo – viz družstevní záložna

uzavřená ekonomika – ekonomika izolovaná od ostatního světa (např. Kuba)


Reklama


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.