Start | O nás | Maxdorf | Spolupráce
Malý slovník finanční gramotnosti / V

 

Copyright © Maxdorf 2012

vágní – nejasný, nepřesný, neurčitý

validace – ověření

validita – platnost

valná hromada – nejvyšší orgán u akciové společnosti; právo účastnit se valné hromady má každý akcionář (je to právo, ne povinnost), kteří zde uplatňují svá práva; rozhodují o nejdůležitějších záležitostech akciové společnosti (jaké to jsou upravuje zákon a stanovy společnosti). Valná hromada se koná zpravidla jedenkrát ročně. Rozlišujeme řádnou (pravidelnou) valnou hromadu a mimořádnou.

valorizace – zhodnocení (valorizace důchodů = přidání důchodů)

valuta – zahraniční peníze v hotovosti; valuty prodej - označení v kursovním lístku (jde o označení z hlediska směnárny - tj. za uvedený kurs směnárna valuty prodává); valuty nákup - kurs v kursovním lístku, za který lze valuty prodat

variabilní symbol – číslo, používané v platebním styku pro identifikaci plátce (platby)

vekslák – za totality ten, kdo se zabýval pouličním kšeftováním (valuty se daly obstarat na černém trhu u veksláků)

velkoobchod – obchod ve velkém, není určen pro obchodování s konečným spotřebitelem; zprostředkovává pohyb zboží mezi výrobcem a maloobchodem; nakupuje ve velkém od výrobců, zboží skladuje a prodává do maloobchodu

velkoobchodní ceny – ceny používané ve velkoobchodě (mezi obchodními partnery)

venkovní reklama – reklama, na kterou narazíme na ulici, na dálnici apod. (billboardy apod.); někdy také "outdoorová" reklama;

verifikace – ověření

veřejná moc – státní moc + výkon samosprávy

veřejná obchodní společnost – forma podniku, který založily alespoň dvě osoby s cílem podnikat pod společnou obchodní firmou; informace o formě společnosti musí být obsažena v názvu (veřejná obchodní společnost; příp. v. o. s.) - nepříliš častá forma v naší zemi

veřejná služba – práce, které vykonávají lidé v hmotné nouzi, ve své obci (úklid, údržba zeleně apod.)

veřejná správa – státní správa, samospráva; správa veřejných záležitostí uskotečňovaná jako projev moci výkonné (správní úřady, územní samosprávní celky, profesní komory apod.)

veřejná zakázka – výběrové řízení v oblasti státní správy; zakázka bude financována z veřejných = státních prostředků (tj. zadavatelem je některý státní orgán)

veřejné finance – viz veřejné peníze

veřejně obchodovatelné akcie – akcie, se kterými může jejich majitel volně nakládat - může je kdykoli nabídnout k odprodeji (např. na burze)

veřejné peníze – peníze ve státním rozpočtu a místních rozpočtech

veřejný dluh – dluh státu, vzniká v důsledku schodku státního rozpočtu; dluh musí být vykryt - např. vydáním dluhopisů, zvýšením příjmů do st. rozpočtu (např. vyšší daně), omezením výdajů

veřejný sektor – viz veřejná správa

věřitel – ten, kdo poskytl úvěr

vícesměnný provoz – provoz v továrně, který je rozdělen do několika směn (dvou, tří)

videokonference – konference (schůzka), která probíhá "na dálku" za pomoci moderní techniky (účastníci se vidí na obrazovkách, zároveň je přenášen i zvuk)

vindra – nepatrný obnos

vinkulace – omezení s nakládáním (vinkulace vkladní knížky)

VIP – (very important person) - označení významné osoby

vize – představa - idea vedení firmy o tom, jaká má být daná firma, kterou řídí (dosažitelná představa; je v souladu s tím, co firma dělá); kromě vize má firma ještě misi

vizitka – navštívenka; malá kartička, na která je jméno, funkce, firma a kontaktní údaje;

vízová politika – politika v oblasti víz

vízum – povolení pro vstup do státu; platí pro některé státy - není je možné navštívit bez uděleného víza

vklad – peníze uložené na běžném účtu či jiném vkladovém produktu v bance

vkladní knížka – oblíbená kniha, ve které si lze číst kolik peněz jsem uspořil (a uložil) a kolik vybral a utratil; forma vkladu; rozlišujeme vkladní knížku na jméno a vkladní knížku na doručitele

vkladní knížka na doručitele – za majitele byl pokládán ten, kdo vkladní knížku přeložil (a znal případné heslo). Zákonem byly tyto vkladní knížky od r. 2003 zakázány jako možný nástroj praní špinavých peněz. Do r. 2012 je možné vklad z takové vkladní knížky převést na jinou formu (běží promlčecí lhůta).

vkladní knížka na jméno – každá vkladní knížka je dnes vystavena na konkrétního majitele, který musí být ve vkladní knížce uveden; ten může s vkladem nakládat (event. může k tomu zmocnit další osobu)

vláda – nejvyšší představitel výkonné moci ve státě; vládu tvoří její předseda (premiér) a členové (zpravidla ministři), řídí jednotlivá ministerstva

vládní dluhopis – viz státní dluhopis

vlajková loď – označení pro hlavní, nejdůležitější subjekt (vlajková loď holdingu - označení pro nejdůležitější firmu v holdingu; vlajková loď v nabídce = nejdůležitější produkt)

vlastnictví – právo věc držet, přisvojovat si plody a užitky, které z ní plynou, právo s věcí nakláda, právo ji užívat, právo se věci zbavit

vnitropodnikové účetnictví – účetnictví, jehož cílem je sledovat v detailu operace uvnitř podniku (sledovat jednotlivé dílny, jejich náklady, výnosy apod.);nemá striktní pravidla, firmy si je mohou modifikovat podle svých potřeb,

volební období – předem stanovená doba, po kterou bude osoba zvolená na určitou pozici tuto pozici vykonávat (poslanci, členové představenstva, dozorčích rad apod.)

volné peněžní prostředky – peníze, které subjekt v danou chvíli nepotřebuje - jsou jeho 1. rezervou nebo 2. částí z cílové částky, kterou postupně vytváří (na kterou si spoří); volné peněžní prostředky je třeba zhodnotit

volně směnitelná měna – měna, kterou lze bez omezení (volně) směnit za jinou měnu (např. českou korunu lze volně směnit za dolar, euro); opakem je nesměnitelná měna

volný kurs – kurs, který není nikterak regulován

volný trh – trh bez nadměrných regulací, státních zásahů apod.; tento trh je upraven pouze nezbytnými zákony

voucher – poukázka

vrchol – viz bod obratu

výběrové řízení – veřejná soutěž o nějakou zakázku; na dané dílo (např. výstavba dálnice) se vypíše výběrové řízení - zájemci se přihlásí se svou nabídkou; kompetentní lidé pak vyberou nejvýhodnější nabídku a sjednají kontrakt

výnosy – jsou to příjmy za vyrobené a prodané výrobky (služby);

výpis z účtu – pravidelná písemná informace o zůstatku na bankovním účtu; obsahuje informaci o počátečním zůstatku, o zúčtování jednotlivých plateb v daném období a o konečném zůstatků; výpisy z účtu se generují v elektronické či papírové podobě; mohou být vytvářeny po každém pohybu na účtu (denně); týdně, měsíčně, čtvrtletně

výpověď z pracovního poměru – jedna z forem ukončení pracovního poměru; zaměstnanec (nebo zaměstnavatel) dá výpověď; pracovní poměr skončí uplynutím výpovědní lhůty

výroba – produkce, část podniku ve kterém probíhá vlastní tvorba výrobků; výroba může být kusová, sériová, hromadná

výrobce – ten, kdo zhotoví (vyrobí) výrobek k prodeji

výrobní podnik – podnik, který se zabývá produkcí výrobků, které pak prodává (buď prostředníkům, méně často přímo spotřebitelům)

výrobní proces – činnosti, jejichž výsledkem je hotový výrobek

výrobní program – souhrn všech výrobků, které daná firma produkuje; výrobní program se obměňuje podle zájmu klientů, v důsledku konkurenčního boje i díky technickému pokroku

výroční zpráva – komplexní zpráva společnosti o hospodaření v minulém roce, obsahuje hlavní informace o dané společnosti (výsledovku, bilanci, informaci o managementu apod.)

výsledek hospodaření – finanční vyjádření výsledku hospodaření (firmy); má formu zisku nebo ztráty, jde o rozdíl mezi výnosy a náklady

výsledovka – přehled nákladů a výnosů za určité období (např. za rok); z výsledovky dostaneme zprávu o výsledku hospodaření (zda je výsledkem zisk nebo ztráta); jeden ze základních účetních výkazů (druhým je rozvaha)

vyvlastnění – nedobrovolné převzetí a zabavení majetku státem (opak privatizace)

vývoz – viz export

vývozní ceny – cena, za kterou se zboží prodává při vývozu (v zahraničí)

vývozní clo – clo placené při vývozu zboží

výživné – pravidelné platby na zaopatření zpravidla nezletilého dítěte


Reklama


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.