Start | O nás | Maxdorf | Spolupráce
Malý slovník finanční gramotnosti / Z

 

Copyright © Maxdorf 2012

zahraniční obchod – obchod přes hranice daného státu; rozlišujeme import (dovoz) a export (vývoz)

zahraniční platební styk – platební styk, ve kterém má jeden ze subjektů účet veden v zahraničí (např. plátce posílá peníze na můj účet z USA; já platím dovolenou do Rakouska)

zajištění – ochrana před možným rizikem

zakázka – objednávka (smlouva) na dodávku zboží, služeb apod.

zákazník – osoba, společnost; ten, komu je určen nabízený produkt, služba

základní kapitál – peněžní a nepeněžní vklady společníků do dané společnosti

zaknihovaná akcie – akcie, která nemá listinnou podobu, je pouze vedena "v knihách", v současnosti v elektronické formě

zákonné pojištění – vychází přímo ze zákona

zaměstnanec – člověk, který je v zaměstnaneckém poměru

zaměstnavatel – subjekt (firma, podnikatel) který zaměstnává pracovníky (zaměstnance)

zápočtový list – potvrzení o zaměstnání (důležité pro přiznání starobního důchodu)

záruční doba – lhůta, po kterou má zákazník jistotu, že v případě poruchy mu bude výrobek bezplatně opraven nebo vyměněn, nebo mu budou vráceny peníze

záruka – 1. záruka za zboží (služby) - po určitou dobu (záruční doba) garance na bezvadnost výrobku 2. záruka v úvěrovém vztahu (garance vrácení peněz)

zásilkový obchod – prodej zboží na základě obrázků (katalog), objednávky (písemná, SMS, mail) a následným zaslání zboží na adresu, kterou uvede zákazník. Formy placení mohou být různé (předem, při dodání zboží)

zásoby – věci, které dosud nebyly použity k danému účelu (ve firmě materiál, ze kterého se budou vyrábět nové výrobky; ale také dosud neprodané výrobky)

zástavní list – viz hypoteční zástavní list

závazky – povinnost plnit (opakem je pohledávka)

zboží – suma výrobků určených k prodeji

zdanitelné příjmy – příjmy, které podléhají zdanění (např. mzda)

zdaňovací období – období, za které je plátce daně povinen vypočítat daň a odvést (zaplatit)

zdravotní pojištění – pojištění dané zákonem (zákonné pojištění); pojistné se odvádí zdravotním pojišťovnám

zdravotní volno – speciální forma volna; zdravotní volno udělují některé firmy svým zaměstnancům, zpravidla je vyplácen plný plat a zaměstnanec nemusí dokládat svou indispozici neschopenkou. Forma zaměstnaneckého benefitu

zdroj – měřitelné vstupy; pro výrobu jsou potřeba různé zdroje (materiál, lidské zdroje, energie, apod.)

zelená linka – bezplatná telefonní linka (za hovor na tuto linku se neplatí); firmy zavedením této linky dokládají svou vstřícnost (zavolejte nám se svým dotazem - my to za vás zaplatíme)

zelená úsporám – speciální dotace konečným spotřebitelům na úsporu energie (zateplení domu, výměna oken, tepelná čerpadla apod.)

zestátnění – opak privatizace, majetek je ze soukromého vlastnictví násilně převeden na státní (příklady - zestátnění po r. 1948; ale i určitá forma zestátnění v důsledku krize 2009 zejména v USA)

zhodnocení peněz – volné peněžní prostředky je možné zhodnotit - tj. získat z nich další peníze; formy zhodnocení jsou různé - 1. uložení v bance na některý depozitní účet - zhodnocení probíhá obvykle formou úroků (podle výše vkladu, jeho délky a aktuální úrokové míry vypočte banka úrok), může jít ale i o výhry, prémie; 2. investování

zhodnocení prostředků – viz zhodnocení peněz

zisk – cíl každého podnikání. Pokud společnost vykázala zisk znamená to, že měla vyšší výnosy než náklady (více peněz utržila než utratila); opakem je ztráta

zisk před zdaněním – ze zisku se odvádí daně, daň tedy snižuje výsledný zisk; pro některá porovnání se používá toto kritérium - zisk před odpočtem daně

ziskovost – schopnost vytvořit zisk

zkrácený úvazek – viz částečný úvazek

zkušební lhůta – lhůta při sjednání pracovního poměru; tato lhůta vyplývá ze zákoníku práce, trvá 3 měsíce; v této lhůtě si může zaměstnanec "vyzkoušet" zaměstnavatele a naopak; ve zkušební lhůtě lze kdykoli ukončit pracovní poměr bez udání důvodu

zlatý padák – viz "padák"

zplnomocnění – udělení plné moci; některé zplnomocnění může vycházet ze zákona ne z pozice (např. jednatel je zplnomocněn zastupovat firmu navenek)

způsob zdanění – formy a druhy daní

ztráta – jak už z podstaty slova vyplývá, nic hezkého to nebude. Zpravidla jde o výsledek hospodaření (namísto zisku - ztráta), což znamená, že společnost více peněz utratila než vydělala (měla vyšší náklady než výnosy). Pokud jde o začínající společnost, nemusí jít o nikterak dramatický jev - na začátku je třeba vždy více peněz investovat (vydat) a pak trvá určitý čas, než se vrátí zpět v podobě výnosů. Opakem je zisk

zvyšování kvalifikace – viz prohlubování kvalifikace

živnost – speciální forma podniku; jde zpravidla o malý podnik (spíše "provozovnu"), který je zřízen na základě živnostenského zákona

živnostenské oprávnění – povolení provozovat živnost

živnostník – ten, kdo má živnostenské oprávnění a provozuje živnost

životní minimum – limit, daný zákonem; důležité pro sociální dávky

životní pojištění – pojištění pro případ úrazu, trvalých následků, smrti


Reklama


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.