Start | O nás | Maxdorf | Spolupráce
Slovníček osobností / C


Copyright © Maxdorf 2012

 

Caesar Gaius Iulius (100 př. n. l.–44 př.n.l.), pocházel z významného rodu Iuliů, v roce 63 př. n. l. se stal nejvyšším veleknězem. V roce 60 př. n. l. uzavřel s Crassem a Pompeiem politické spojenectví, tzv. První triumvirát a poté se stal konzulem. O dva roky později se stal prokonzulem (správcem) Zaalpské Galie. Zde zahájil výboje a do roku 53 př. n. l. si podrobil celou Galii a dále také uspořádal tažení do Británie a za Rýn, poté potlačil Vercingetorixovo povstání, a tím zlomil galský odpor. Ovšem mezitím zemřel Crassus a došlo ke střetu s Pompeiem, ve kterém Caesar zvítězil. Poté se v Egyptě zapletl do občanské války a měl vztah s Kleopatrou, pak zničil zbylé Pompeiovi přívržence. V roce 44 př. n. l. se nechal prohlásit doživotním diktátorem, avšak byl zavražděn republikány.


Camus Albert
(1913–1960), francouzský spisovatel a publicista. Narodil se v Alžíru, pocházel z francouzsko-španělské rodiny, vyrůstal v dosti chudých poměrech, přesto se mu podařilo vystudovat filozofii a klasickou literaturu. V roce 1934 se stal členem komunistické strany, z ní byl později vyloučen. Literatuře se začal věnovat v roce 1938, záhy byl vyhoštěn z Alžíru, po emigraci do Paříže se zapojil do protifašistického hnutí odporu. Po válce se stal hlasitým kritikem francouzské politiky v Alžíru, roku 1957 obdržel Nobelovu cenu za literaturu. Ve svých dílech se soustředil na problematiku odcizenosti a vzpoury, je jedním z čelních představitelů existencialismu, nejznámější jsou jeho díla Cizinec a Mýtus o Sisyfovi. Zemřel při autonehodě.


Canning George
(1770–1827), britský politik. Pocházel ze středně zámožné rodiny, vystudoval Eaton a Oxford. Záhy vstoupil do politiky, zde se připojil k whigům, ale pod vlivem francouzské revoluce se spolu se skupinou politiků kolem Williama Pitta mladšího přiklonil ke konzervativismu. S Pittem Canning spojil svou počáteční politickou kariéru a záhy se dostal na vysoká místa, roku 1799 se stal pokladníkem armády. Udržel se i po Pittově smrti, od roku 1807 do roku 1812 byl ministrem zahraničí, poté působil jako velvyslanec v Portugalsku a v čele Východoindické společnosti. Ministrem zahraničí se stal opět roku 1822, zasazoval se proti vlivu Francie v Jižní Americe a pro zrušení otroctví. V roce 1827 se stal premiérem, zasadil se o pomoc Řekům, téhož roku však zemřel.


Carnot Lazare-Nicolas-Marguerite
(1753–1823) hrabě, francouzský politik, vědec, pevnostní stavitel a vojevůdce. Vystudoval inženýrskou školu, později se stal ženijním důstojníkem. Po vypuknutí revoluce se stal nadšeným stoupencem jejich myšlenek, za vlády jakobínů působil v podstatě jako ministr války, v této funkci zavedl brannou povinnost a provedl čistky v důstojnickém sboru, později se však postavil proti jakobínům, a tak nebyl nijak perzekuován a dále se účastnil vysoké politiky. Jednu dobu byl i členem direktoria. Jako politik pokračoval i pod Napoleonem, později však odstoupil a věnoval se vědě, měl významný přínos v projektivní geometrii. Do služeb Napoleona se vrátil roku 1814, po restauraci Bourbonů emigroval do Pruska, kde zemřel jako vysoce vážený občan.


Ceauşescu Nicolae Andruţă
(1978–1989), rumunský komunistický diktátor. Narodil se v rodině zemědělce, roku 1932 vstoupil do Komunistické strany Rumunska, v roce 1943 byl poslán do koncentračního tábora. Zde se stal přítelem vůdce rumunských komunistů Gherhgiu-Deje a s jeho pomocí se po převzetí moci komunisty v Rumunsku propracoval až do politbyra a na ministerské posty. Po smrti Gherhgiu-Deje v roce 1965 se mu podařilo chopit se moci. Vůči SSSR vystupoval dosti nezávisle, západ ho proto hodnotil kladně, ve vnitřní rumunské politice byl však krutým diktátorem. Rumunsko v 80. letech trpělo těžkou hospodářskou krizí, která podlomila moc režimu, který se v roce 1989 po pouličních bojích zhroutil a Ceauşescu byl popraven.


Cecil Robert
, 3. markýz ze Salisbury (1830–1903), britský politik. Pocházel z aristokratické rodiny, studoval na Etonu a Oxfordu. Byl zvolen poslancem dolní sněmovny za Konzervativní stranu, zůstal jím až do roku 1868, kdy zdědil titul markýze ze Salisbury, a tím i místo v horní sněmovně. Za Edwarda Smith-Stanleye a Disraeliho byl ministrem pro Indii, později ministrem zahraničí. Po smrti Disraeliho v roce 1881 se stal vůdcem Konzervativní strany. Od roku 1886, kdy se rozpadla Liberální strana, stál v čele většinové vlády. Zajímal se především o zahraniční politiku, prosazoval výboje v Africe, posilování námořnictva a nezasahování do evropských záležitostí. Mimo let 1892–1895 stál Salisbury v čele vlády od roku 1866 až do roku 1902, kdy z osobních důvodů odstoupil.


Cicero Marcus Tullius
(106 př. n.–43 př. n. l.), římský řečník, politik a spisovatel. Narodil se do nepříliš bohaté rodiny (na poměry římské nobility), měl velice kvalitní vzdělání. Veřejně začal působit roku 79 př. n. l., proslavil se především jako obhájce u soudu, to mu umožnilo vstup do politiky. Zde se zařadil k optimátům, roku 74 př. n. l. se stal konzulem. V této funkci odvrátil pozemkový zákon předložený Publiem Serviliem Rullem a Catilinovo spiknutí, čímž na čas zabránil potlačení demokracie v Římě, tu se snažil bránit i později. V občanské válce se postavil na stranu Pompeia, po jeho porážce se však s Caesarem smířil. Později rázně vystupoval proti Marcu Antoniovi, když se však ten smířil s Octavianem, byl Cicero popraven.


Colt Samuel
(1814–1862), americký vynálezce průmyslník. Dostal poměrně slušné vzdělání, od roku 1829 pracoval v otcově textilní továrně. V roce 1832 se stal námořníkem, na lodi se seznámil s fungováním kolesy parníku, ta ho prý inspirovala k vynálezu revolveru. Na něj získal patent v roce 1836, záhy získal kontrakt od americké vlády. Velkou popularitu si jeho zbraň získala za mexicko-americké války, po propuknutí kalifornské zlaté horečky se pak stala nejpoužívanější pistolí v USA. Colt poté zakoupil pozemek v Connecticutu, na kterém vybudoval velkou továrnu, jeho výrobky se poté začaly šířit i po Evropě. Svým dělníkům zajistil Colt na svou dobu příznivé podmínky. Po jeho smrti byl jeho majetek odhadnut na 15 milionů dolarů.


Comte Auguste
, celým jménem Isidore Marie Auguste François Xavier Comte, francouzský matematik, společenský reformátor a originální myslitel, zakladatel pozitivismu a jeden ze zakladatelů sociologie. Narodil se v roce 1798, vystudoval prestižní lyceum a nastoupil na pařížskou École Polytechnique, kterou však nedostudoval. Poté se krátce živil kondicemi z matematiky, v roce 1817 se stal osobním sekretářem Henriho de Saint-Simon. Později se stal uznávaným myslitelem, formuloval pozitivní filozofii, ve které chce při poznání vycházet jen z ověřených faktů. Navrhoval řídit společnost na základě poznání jejích zákonitostí; tento úkol vymezil sociologii. Později se jeho spisy stávaly stále mystičtější, žáci od něj odcházejí a Comte umírá relativně opuštěn. Zemřel 5. září 1857.


Cranmer Thomas
(1489–1556), anglický duchovní. Vystudoval v Cambridgi, od mládí působil jako duchovní. Roku 1532 byl jmenován arcibiskupem z Cartenbury, angažoval se v otázce rozvodu krále Jindřicha VIII. Když pro něj nenalezl pochopení u papeže, začal prosazovat nadřazenost krále nad církví a stal se tak hlavním představitelem reformace v Anglii. Později se angažoval i v dalších králových rozvodech a měl na něj v této oblasti velký vliv. Po smrti Jindřicha VIII. si vybudoval velký politický vliv a začal prohlubovat reformy, zval do Anglie i protestantské učence z Evropy. Poté co se vlády ujala katolička Marie I. Tudorovna byl Cranmer uvězněn, své názory poté odvolal, později však odvolání zrušil a byl tedy upálen.


Cromwell Oliver
(1599–1658), anglický vojenský a politický představitel. Pocházel z významné puritánské rodiny, roku 1628 se stal poslancem. Zde přirozeně patřil ke kritikům krále a po propuknutí občanské války se postavil na stranu parlamentu. Během bojů dosáhl mnohých úspěchů a vypracoval se až na velitele jezdectva. Poté, co byl král roku 1646 zajat, se parlamentaristé rozštěpili v otázce, jak s králem naložit. Poté, co král uprchl a v čele Skotů táhl do Anglie, se Cromwell chopil velení, porazil ho a roku 1649 ho nechal popravit. Poté si ještě brutálně podřídil Irsko a znovu potlačil povstání ve Skotsku. Pak již měl takovou moc, že mohl rozpustit parlament a vládnout diktátorsky jako lord protektor. Jeho vláda byla pro Anglii poměrně úspěšná.

 

Čajkovskij Petr Iljič (1840–1893), ruský hudební skladatel. Byl synem úředníka. Měl velmi rád svou matku, a když mu v jeho čtrnácti letech zemřela, psychicky se zhroutil. V té době se začal silně věnovat hudbě, velmi si oblíbil Mozarta (který v té době nebyl tak populární jako dnes). Vystudoval právnickou fakultu v Petrohradu a v devatenácti letech se stal nejmladším úředníkem ministerstva spravedlnosti, záhy však zcela propadl hudbě a roku 1863 začal studovat na konzervatoři. Poměrně rychle se v Rusku proslavil a v osmdesátých letech získal popularitu i po Evropě. Ve své tvorbě spojoval prvky ruské lidové hudby s evropskou vážnou hudbou. Nejvíce se proslavil svými balety Labutí jezero, Šípková Růženka a Louskáček. Zemřel na choleru.Čankajšek
(1887–1975), čínský a tchajwanský politik. Pocházel z bohaté obchodnické rodiny, od mládí byl vojákem. Stal se členem republikánského Kuomintangu a po svržení císařství i blízkým přítelem vůdce Kuomintangu Sunjatsena. Po jeho smrti se Čankajšek stal vůdcem Kuomintangu, roku 1928 pak provedl tažení na sever, při kterém porazil pekingskou vládu a stal se vládcem Číny. Poté nastolil nacionalisticky orientovanou diktaturu, musel se však potýkat s komunisty. Roku 1937 byla Čína přepadena Japonskem, Čankajškovi síly se Japoncům nedokázaly bránit a musely se spojit i s komunisty. Po skončení války v roce 1945 pak propukla občanská válka mezi Kuomintangem a komunisty, kterou Čankajšek prohrál a musel uprchnout na Tchaj-wan, kde pak vládl jako diktátor až do své smrti.
 

Čapek Karel (1890–1938), český spisovatel, novinář, dramatik, překladatel a fotograf. Vystudoval filozofickou fakultu. Za první světové války kvůli nemoci nemusel na frontu, působil v Národních listech, odtud odešel v roce 1921, poté psal do Lidových novin. Byl dramaturgem a režisérem Vinohradského divadla a prvním předsedou Československého PEN klubu. Uznávaným autorem byl již za svého života, na jeho tvorbu mělo velký vliv jeho filozofické a estetické vzdělání, dále ho ovlivnila vědeckotechnická revoluce, v mnoha dílech vyjadřoval obavu, že jednou technika získá moc nad člověkem, varoval také před nebezpečím fašismu. Byl též významným novinářem, psal velmi promasarykovsky. Situaci po Mnichovské dohodě špatně nesl a 25. prosince 1938 zemřel na zápal plic.Čermák Antonín Josef
(Anton Joseph Cermak) (1873–1933), americký podnikatel a politik českého původu. Byl synem horníka z Kladna, který roku 1874 i s rodinou emigroval do USA. Čermák se zpočátku stejně jako otec věnoval hornictví, záhy se však přestěhoval do Chicaga. Zde se vypracoval a začal se věnovat podnikání s nemovitostmi, později vstoupil do politiky a roku 1902 byl zvolen za demokraty do sněmovny státu Illionois. V roce 1931 se stal starostou Chicaga, v kampani se soustředil na řešení krize a problémy s mafií, dokázal si získat podporu mezi přistěhovalci a černochy. Poté se stal významným demokratickým politikem. Zemřel při atentátu, vedeném pravděpodobně na prezidenta F. D. Roosevelta.
 

Čong-il Kim (*1941 (1942 podle oficiální propagandy KLDR), severokorejský diktátor. Je synem bývalého korejského diktátora Kim Ir-sena, vystudoval v NDR a v Severní Koreji, podle svých slov i na Maltě. Od 70. let začal zastávat významné pozice ve státní správě, roku 1980 byl vybrán svým otcem jako jeho nástupce. Faktickým vůdcem země se stal roku 1992, formálním po smrti svého otce o dva roky později. Přerušil vztahy s dřívějšími klíčovými spojenci, SSSR (respektive Ruskem) a Čínou, utužil diktaturu a rozšířil kult osobnosti kolem sebe. Zemi poté postihla těžká krize, kterou řeší zvětšením represí a rozvojem nukleárního programu, kterým se snaží vydírat ostatní země, což ale vede k téměř naprosté diplomatické izolaci KLDR. V současné chvíli má podlomené zdraví.


Reklama


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.